Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przetarg nieograniczony pon. 60 000 euro. SG-341/48/06. Usługa udzielenia kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 1 400 000 zł” (słownie: jeden milion czterysta tysięcy złotych)

SG-341/48/06 Słupsk 30.08.2006r.

G M I N A S Ł U P S K
UL. SPORTOWA 34
76-200 SŁUPSK
tel. (059) 8428-460 tel./fax. (059) 8429-254

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
o wartości szacunkowej poniżej równowartości 60 000 EURO
realizowany na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004, Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” na:

„usługę udzielenia kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 1 400 000 zł”
(słownie: jeden milion czterysta tysięcy złotych)

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w wersji drukowanej znajduje się do odbioru w budynku Urzędu Gminy w Słupsk w pokoju nr 13 – cena 20,00 zł.
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w wersji elektronicznej znajduje się na stronie \'BIP\' - Urzędu Gminy pod adresem - http://bip.slupsk.tensoft.pl/index.php?gid=73
3. Przedmiotem zamówienia jest usługę udzielenia kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 1 400 000 zł., (główny CPV – 66130000-0).
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz składania oferty wariantowej.
5. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
Termin wykonania zamówienia: od dnia uruchomienia kredytu do 30 grudnia 2011 roku.
6. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu ustawowemu, spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz warunki określone w SIWZ w szczególności:
1) wyrażą zgodę na karencję w spłacie kredytu w stosunku do kapitału do 31 grudnia 2007r.,
2) wyrażą zgodę na zabezpieczenie kredytu wekslem in blanco wraz z deklaracją wekslową,
3) wyrażą zgodę na możliwość niewykorzystania części kredytu przez Zamawiającego bez ponoszenia dodatkowych kosztów,
4) wyrażą zgodę na możliwość wcześniejszej spłaty części kredytu przez Zamawiającego bez ponoszenia dodatkowych kosztów,
5) zobowiążą się do uruchomienia kredytu w terminach i transzach określonych w SIWZ.
7. Zamawiający żąda wadium w niniejszym postępowaniu w wysokości 2000 zł.
8. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: p. Barbara Dykier - tel. 0(59) 842-84-69 (wew. 15) oraz p. Mariusz Początko - tel. 0(59) 842-84-69 (wew. 21).
9. Kryterium oceny ofert:
- % stawki WIBOR 3M – znaczenie 95%,
- jednorazowa prowizja – znaczenie 5 %.
10. Oferty należy składać w sekretariacie UG Słupsk. Termin składania ofert upływa dnia: 20 wrzesień 2006. o godz. 13.00.
11. Otwarcie ofert nastąpi dnia: 20 wrzesień 2006r. o godz. 13.15 w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Słupsku
12. Termin związania ofertą wynosi: 30 dni.
13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
14. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
15. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

Adres pod, którym można pobrać SIWZ:

http://slupsk.ug.gov.pl/test/zampubl/SIWZkredyt.zip

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Zamawiający informuje, że w dniu 07.09.2006r., jeden z Wykonawców wystapił z zapytaniem w sprawie udostępnienia opinii regionalnej izby obrachunkowej za lata 2004, 2005, 2006 (półrocze). W związku z powyższym informujemy, że potrzebne dokumenty zostały zamieszczone w dniu 08.09.2006r., pod poniższym adresem internetowym oraz są dostepne na wniosek w wersji drukowanej w siedzibie Zamwiającego.

Opinie regionalnej izby obrachunkowej za lata 2004, 2005, 2006 (półrocze):

http://slupsk.ug.gov.pl/test/zampubl/opinieRIO.zip

UWAGA KOLEJNE ZMIANY SIWZ (15.09.2006r)

Zamawiający informuje, że w związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi przedmiotu oraz udzieleniem niezbędnych wyjaśnień, działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy Prawa Zamówień Publicznych, informuje o zmianie SIWZ w zakresie terminu złożenia oferty.
W związku z powyższym w zapisie SIWZ - pkt. 11 następuje zmiana terminu złożenia oraz otwarcia ofert na dzień 29.09.2006r.
W związku ze zmianą należy uwzględnić ważność żądanych przez Zamawiającego dokumentów.

Ponadto na złożone odpowiedzi oraz żądane dokumenty przez Wykonawców Zamawiający odpowie w dniu 18.09.2006r., przesyłające je do Wykonawców, którzy powiadowmili Zamawiającego o udziale w postępowaniu (np. wnioskowali o SIWZ, składali zapytanie, itp.) oraz zamieści odpowiednią informację pod niniejszym adresem:

http://bip.slupsk.tensoft.pl/index.php?gid=73&grp=a30fdd3789bb3b88396982d0a214de5f&ver=8#tu


ODPOWIEDZI DO SIWZ
Zamawiający pod poniższym adresem zamieszcza odpowiedzi oraz żądane dokumenty przez Wykonawców.

(należy adres skopiować i wkleić do wyszukiwarki internetowej - ściągnięty plik należy rozpakować - ZIP)

http://slupsk.ug.gov.pl/test/zampubl/odpowiedziKREDYT.zip

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 24-04-2008 14:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 24-04-2008 14:12