Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przetarg nieograniczony pon. 60 000. RB-341/47/06. Dostawa wraz z montażem witaczy (tablic witających) oraz tablic ogłoszeniowych (zewnętrznych) dla Gminy Słupsk.

RB-341/47/06 Słupsk 08.09.2006r.

G M I N A S Ł U P S K
UL. SPORTOWA 34
76-200 SŁUPSK
tel. (059) 8428-460 tel./fax. (059) 8429-254

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
o wartości szacunkowej poniżej równowartości 60 000 EURO
realizowany na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004, Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” na:

„Dostawę wraz z montażem witaczy (tablic witających) oraz tablic ogłoszeniowych (zewnętrznych)
dla Gminy Słupsk (CPV- 31523200-0)”

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w wersji drukowanej znajduje się do odbioru w budynku Urzędu Gminy w Słupsk w pokoju nr 13 – cena 20,00 zł.
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w wersji elektronicznej znajduje się na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy w Słupsku pod adresem http://bip.slupsk.tensoft.pl/index.php?gid=73.
3. Przedmiot przetargu obejmuje Dostawę wraz z montażem witaczy (tablic witających) oraz tablic ogłoszeniowych (zewnętrznych) dla Gminy Słupsk.
4. Szczegółowy zakres dostawy zawiera SIWZ.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz składania oferty wariantowej.
6. Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające.
7. Termin wykonania zamówienia: do 15.10.2006r..
8. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
ustawowemu, spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz warunki określone w SIWZ w
szczególności posiadają doświadczenie w zakresie dostaw stanowiących przedmiot przetargu tj. wykonali
w okresie trzech ostatnich lat licząc od daty wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną dostawę o podobnym
charakterze o wartości brutto nie mniejszej niż 50% ceny zadeklarowana w ofercie przez wykonawcę.
9. Zamawiający nie żąda wadium.
10. Zamawiający żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3% ceny całkowitej podanej w
ofercie.
11. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest p. Krzysztof Grabowski - tel. 0(59) 842-84-69
(wew. 19) oraz p. Mariusz Początko - tel. 0(59) 842-84-69 (wew. 21).
12. Kryterium oceny ofert: CENA – 100%.
13. Oferty należy składać w sekretariacie UG w Słupsku. Termin składania ofert upływa dnia 15 września
2006r., o godz. 1300.
14. Otwarcie ofert nastąpi dnia 15 września 2006r., o godz. 1315 w siedzibie Zamawiającego w sali
konferencyjnej Urzędu Gminy w Słupsku.
15. Termin związania ofertą wynosi: 30 dni.
16. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
17. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
18. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

Adres internetowy, pod którym dostępna jest treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
http://slupsk.ug.gov.pl/test/zampubl/SIWZwitacze.pdf

UWAGA!
ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający ze względu na termin uzyskania wymaganych pozwoleń od Zarządców Dróg, przy których będą zamontowane witacze, działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy Prawa Zamówień Publicznych, informuje o zmianie SIWZ w zakresie terminu Wykonania przedmiotu zamówienia.
W związku z powyższym zapis SIWZ - pkt. 6 otrzymuje nowe brzmienie:

"Wymagany termin wykonania zamówienia: do 10.11.2006r."

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 24-04-2008 14:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 24-04-2008 14:14