Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przetarg nieograniczony powyżej 60 000 euro. IG-341/53/06. Wykonanie szatni sportowej w miejscowości Kusowo.

IG-341/53/06 Słupsk 14.09.2006r.

G M I N A S Ł U P S K
UL. SPORTOWA 34
76-200 SŁUPSK
tel. (059) 8428-460 tel./fax.(059) 8429-254

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
o wartości szacunkowej powyżej równowartości 60 000 EURO
realizowany na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004, Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” na:

Wwykonanie szatni sportowej w miejscowości Kusowo

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w pełnej wersji drukowanej znajduje się do odbioru w budynku Urzędu Gminy w Słupsk w pokoju nr 13 – cena 50,00 zł.
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w wersji elektronicznej znajduje się na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy w Słupsku pod adresem http://bip.slupsk.tensoft.pl/index.php?gid=73.
3. Przedmiot przetargu obejmuje wykonanie szatni sportowej w miejscowości Kusowo (CPV: 45321000-3):
- budynek parterowy, niepodpiwniczony,
- tradycyjna technologia wykonania,
- pow. użytkowa 157,21 m2, pow. całkowita 186,78 m2, pow. zabudowy 186,78 m2, kubatura 842,40 m3.
- wyposażenie budynku: instalacja wod-kan, instalacja C.O., instalacja wentylacji, instalacja elektryczna,
kotłownia na paliwo stałe.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz składania oferty wariantowej.
5. Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające.
6. Termin wykonania zamówienia: do 30.06.2007r.
7. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu ustawowemu, spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz warunki określone w SIWZ w szczególności:
a) posiadają doświadczenie w zakresie robót stanowiących przedmiot przetargu tj. wykonali w okresie
pięciu ostatnich lat licząc od daty wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną robotę budowlaną dot. budowy obiektów
budowlanych o podobnym charakterze o wartości brutto nie mniejszej niż cena zadeklarowana w ofercie
przez wykonawcę,
b) dysponują osobami uprawnionymi do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, które:
- posiadają uprawnienia zawodowe do prowadzenia robót objętych przedmiotem zamówienia w
branżach: budowlanej, sanitarnej, elektrycznej.
- są członkami odpowiednich izb samorządu zawodowego.
c) dysponują osobą z uprawnieniami budowlanymi.
8. Zamawiający żąda wadium w wysokości 4000 zł.
9. Zamawiający żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3% ceny całkowitej podanej w ofercie.
10. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest p. Danuta Terpiłowska - tel. 0(59) 842-84-69 (wew. 54) oraz p. Mariusz Początko - tel. 0(59) 842-84-69 (wew. 21).
11. Kryterium oceny ofert: CENA – 100%.
12. Oferty należy składać w sekretariacie UG Słupsk. Termin składania ofert upływa dnia 19 października 2006r., o godz. 13.00.
13. Otwarcie ofert nastąpi dnia 19 październik 2006r., o godz. 13.15 w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Słupsku.
14. Termin związania ofertą wynosi: 30 dni.
15. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
16. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
17. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

Pod poniższym adresem dostępna jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (należy skopiować i wkleić w wyszukiwarkę internetową)

http://slupsk.ug.gov.pl/test/zampubl/SIWZkusowo.pdf

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 24-04-2008 14:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 24-04-2008 14:19