Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

DOSTAWA: zrębek opałowych do szkół podstawowych Gminy Słupsk 2006/2007 1/AJ/ZGKSP/2006

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanym na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r ( Dz.U. Z 2004r. Nr 19, poz 177 z późn. zm.)

Zamawiający:
Zakład Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach sp.z o.o.
w organizacji, Jezierzyce ul. Kolejowa 5
76 – 200 Słupsk, tel. ( 059 ) 811 25 75, fax 847 22 10

Tryb postępowania:
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej równowartości 60.000 Euro.

1.Przedmiot zamówienia: sukcesywne ( na telefoniczne zgłoszenie 48 - 72h ) dostawy
opału w postaci suchych zrębek liściastych i ( lub ) iglastych, w ilości łącznie na sezon grzewczy 2006/2007
do ok. 750 m3, o frakcji maksymalnej do 4cm i wilgotności do 20 %.
2.Czas realizacji zamówienia – umowa na czas określony od 02.10.2006r. do 31.05.2007r.
3.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, wariantowych, nie zamierza zawierać umowy ramowej, nie przewiduje zastosowania dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje możliwości wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, nie wymaga wniesienia wadium.
4.Specyfikacja Istotnych Waruków Zamówienia jest nieodpłatna i dostępna:
- Wykonawca może odebrać formularz osobiście w siedzibie Zamawiającego,
- na pisemną prośbę Wykonawcy zostanie niezwłocznie wysłana pocztą tradycyjną,
- w postaci elektronicznej do pobrania ze strony: www.slupsk.ug.gov.pl w zakładce BIP – ZGK
Jezierzyce – Zamówienia Publiczne w okresie od 15.09.2006r. do 25.09.2006r.
5.Warunki udziału w postępowaniu:
Wykonawca zgodnie z art. 22 ust1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, znajduje się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Wykonawca dysponuje, na cały okres realizacji dostaw, środkiem tranportu o parametrach wskazanych przez Zamawiającego w SIWZ.
Wykonawca nie posiada zaległości podatkowych oraz nie zalega z opłacaniem obowiązkowych składek wobec ZUS.
Wykonawca dysponuje technicznymi możliwościami pozwalającymi gwarantować dostawę 100% zrębek zgodnie z wymaganymi parametrami fizycznymi paliwa.
Ocena spełnienia w/w warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt. V. SIWZ, które należy załączyć do oferty.
Ocena zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia“.
6.Kryteria oceny ofert:
Przy wyborze ofert Zamawiający stosował będzie następujące kryteria:
oferowana cena ( brutto ) dostawy zł/m3: 100%

7. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 w terminie do dnia: 25.09.2006r. do godz 1030. Oferty otrzymane po w/w terminie zostaną zwrócone bez ich otwierania po upływie terminu do złożenia protestu. Komisja przetargowa otworzy oferty w dniu 25.09.2006 r. o godz 1040
w siedzibie Zamawiającego ( POKÓJ NR.1 ) na posiedzeniu jawnym.
8. Termin związania ofertą – 30 dni.

UWAGA!!! Formularz SIWZ w załączniku - S1.doc

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 24-04-2008 14:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 24-04-2008 14:20