Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 Euro - zimowe utrzymanie dróg 2/AJ/ZGKSP/2006 Zimowe utrzymanie dróg Gminy Słupsk 2006/2007

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający:
Zakład Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach sp.z o.o.
w organizacji, Jezierzyce ul. Kolejowa 5
76 – 200 Słupsk, tel. ( 059 ) 811 25 75, fax 847 22 10

Tryb postępowania:
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej równowartości 60.000 Euro.

1.Przedmiot zamówienia: zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Słupsk w sezonie zimowym 2006/2007 – usuwanie śniegu i lodu, usuwanie lokalnie występujących oblodzeń - CPV 90212000-6, 90213000-3, CPC 94030, zgodnie z rejonowym podziałem miejscowości zawartym w SIWZ.

2.Czas realizacji zamówienia – umowa na czas określony od 20.10.2006r. do 30.04.2007r.

3.Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególny rejon
( wszystkie miejscowości ) zgodnie z zał 4 do SIWZ, nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych, nie zamierza zawierać umowy ramowej, nie przewiduje zastosowania dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje możliwości wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, nie wymaga wniesienia wadium.

4.Specyfikacja Istotnych Waruków Zamówienia jest nieodpłatna i dostępna:
- Wykonawca może odebrać formularz osobiście w siedzibie Zamawiającego,
- na pisemną prośbę Wykonawcy zostanie niezwłocznie wysłana pocztą tradycyjną,
- w postaci elektronicznej do pobrania ze strony: www.slupsk.ug.gov.pl w zakładce BIP – ZGK
Jezierzyce – Zamówienia Publiczne w okresie od 22.09.2006r. do 12.10.2006r.

5.Warunki udziału w postępowaniu:
Wykonawca zgodnie z art. 22 ust1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, znajduje się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Wykonawca dysponuje, na cały okres realizacji zamówienia, sprzętem drogowym o parametrach wskazanych przez Zamawiającego w SIWZ. Wykonawca nie posiada zaległości podatkowych oraz nie zalega z opłacaniem obowiązkowych składek wobec ZUS/KRUS oraz spełnia pozostałe wymagania określone w SIWZ.
Ocena spełnienia w/w warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt. V. SIWZ, które należy załączyć do oferty.
Ocena zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia“.

6.Kryteria oceny ofert:
Przy wyborze ofert Zamawiający stosował będzie następujące kryteria:
oferowana cena ( brutto ) zł/rh: 100%
rh - roboczogodzina pracy sprzętu
7. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 w terminie do dnia: 12.10.2006r. do godz 10.30. Oferty otrzymane po w/w terminie zostaną zwrócone bez ich otwierania po upływie terminu do złożenia protestu. Komisja przetargowa otworzy oferty w dniu 12.10.2006 r. o godz 10.40
w siedzibie Zamawiającego ( POKÓJ NR.1 ) na posiedzeniu jawnym.

8. Termin związania ofertą – 30 dni.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 24-04-2008 14:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 24-04-2008 14:21