Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

BUDOWA CHODNIKA W KRĘPIE IG-341/54/06

IG-341/54/06 Słupsk 22.09.2006r.

G M I N A S Ł U P S K
reprezentowana przez Wójta Gminy
UL. SPORTOWA 34
76-200 SŁUPSK
tel. (059) 8428-460 tel./fax. (059) 8429-254
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
o wartości szacunkowej poniżej równowartości 60 000 EURO
realizowany na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004, Nr 19 poz. 177 późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” na:
„BUDOWĘ CHODNIKA W KRĘPIE”
CPV: 45233222-1

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w wersji drukowanej znajduje się do odbioru w budynku Urzędu Gminy w Słupsk w pokoju nr 10 (dokumentacja projektowa dostępna do odbioru na wniosek Wykonawcy u Zamawiającego)
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w wersji elektronicznej dostępna jest na stronie internetowej http://bip.slupsk.tensoft.pl/ w zakładce – przetargi -> zamówienia publiczne.
3. Przedmiot przetargu obejmuje: budowę chodnika w Krępie na odcinku o długości 875 mb
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz składania oferty wariantowej.
5. Termin wykonania zamówienia: do 25 listopada 2006 r.
6. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
6.1 Opis warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawcy, którzy ubiegają się o udzielenie niniejszego zamówienia zobowiązani są spełnić warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy w szczególności:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
6.2 Opis dokonywania oceny
spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
7. Wadium – nie jest wymagane
8. Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy w niniejszym przetargu.
9. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami – p. Rafał Gzylewski - tel. 0(59) 8428-469 (wew. 54) oraz p. Mariusz Początko – tel. 0(59) 8428-469 (wew. 21).
10. Kryterium oceny ofert: CENA – 100%.
11. Oferty należy składać w sekretariacie UG Słupsk. Termin składania ofert upływa dnia 02 października 2006r. o godz. 1000.
12. Otwarcie ofert nastąpi dnia 02 października 2006r. o godz. 1015. w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Słupsku.
13. Termin związania ofertą wynosi: 30 dni.
14. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
15. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
16. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 24-04-2008 14:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 24-04-2008 14:22