Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przetarg nieograniczony pow. 60 000 euro. IG-341/57/06. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Strzelino – Gmina Słupsk.

IG-341/57/06 Słupsk 02.10.2006r.

G M I N A S Ł U P S K
UL. SPORTOWA 34
76-200 SŁUPSK
tel. (059) 8428-460 tel./fax. (059) 8429-254

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
o wartości szacunkowej poniżej równowartości 60 000 EURO
realizowany na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004, Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” na:

„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Strzelino – Gmina Słupsk”

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w wersji drukowanej (pełna wraz z projektem budowlanym) znajduje się do odbioru w budynku Urzędu Gminy w Słupsk w pokoju nr 13 – cena 70,00 zł.
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w wersji elektronicznej znajduje się na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy w Słupsku pod adresem http://bip.slupsk.tensoft.pl/index.php?gid=73.
3. Przedmiot przetargu obejmuje budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Strzelino – Gmina Słupsk (CPV: 4511000-9).
4. Szczegółowy zakres prac zawiera dokumentacja projektowa (dostępna w siedzibie Zamawiającego) oraz przedmiar robót.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz składania oferty wariantowej.
6. Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające w wysokości 20%.
7. Termin wykonania zamówienia: do 30.11.2007r.
8. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
ustawowemu, spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz warunki określone w SIWZ w szczególności:
a) posiadają doświadczenie w zakresie robót stanowiących przedmiot przetargu tj. wykonali w okresie pięciu ostatnich lat licząc od daty wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną robotę budowlaną lub przebudowę dotyczącą wielorodzinnych budynków o wartości brutto nie mniejszej niż cena zadeklarowana w ofercie przez wykonawcę,
b) dysponują osobami uprawnionymi do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, które:
- posiadają uprawnienia zawodowe do prowadzenia robót objętych przedmiotem zamówienia w
branżach: budowlanej, sanitarnej, elektrycznej.
- są członkami odpowiednich izb samorządu zawodowego.
c) są ubezpieczeni w zakresie wykonywanej działalności.
9. Zamawiający żąda wadium w wysokości 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych).
10. Zamawiający żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3% ceny całkowitej podanej w ofercie.
11. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest p. Danuta Terpiłowska - tel. 0(59) 842-84-69 (wew. 54) oraz p. Mariusz Początko - tel. 0(59) 842-84-69 (wew. 21).
12. Kryterium oceny ofert: CENA – 100%.
13. Oferty należy składać w sekretariacie UG w Słupsku. Termin składania ofert upływa dnia 07 listopad 2006r., o godz. 13.00.
14. Otwarcie ofert nastąpi dnia 07 listopad 2006r., o godz. 13.15 w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Słupsku.
15. Termin związania ofertą wynosi: 30 dni.
16. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
17. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
18. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

Pod poniższym adresem dostępna jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (należy skopiować i wkleić w wyszukiwarkę internetową).

http://slupsk.ug.gov.pl/test/zampubl/strzelinoSIWZ.pdf

Pod poniższymi adresami dostępne są przedmiary robót (należy skopiować i wkleić w wyszukiwarkę internetową):

1. Rozbiórka - http://slupsk.ug.gov.pl/test/zampubl/rozbiorkaStrzelino.pdf
2. Branża budowlana - http://slupsk.ug.gov.pl/test/zampubl/budowlankaStrzelino.pdf
3. Branża elektryczna - http://slupsk.ug.gov.pl/test/zampubl/elektrykaStrzelino.pdf
4. Branża wodno - kanalizacyjna - http://slupsk.ug.gov.pl/test/zampubl/wodkanStrzelino.pdf

UWAGA ZMIANY W SIWZ ORAZ TERMINU ZŁOŻENIA OFERT !!!
Słupsk 03.11.2006r.
IG-341/57-1/06

Wszyscy Wykonawcy

ZMIANA SIWZ ORAZ PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej równowartości 60 000 euro, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Strzelino – Gmina Słupsk. Znak sprawy IG-341/57/06.

Gmina Słupsk reprezentowana przez Wójta Gminy jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu informuje, że w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Z 2004r. Nr 19; poz. 177, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” nastąpiła modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
Zmiany SIWZ dotyczą zakresu wykonania robót budowlanych. Ze względu na zmianę lokalizacji budynku na sąsiednią działkę Zamawiający prześle do dnia 07.11.2006r., odpowiednie mapy oraz zmianę przedmiarów dotyczących zagospodarowania terenu wokół budynku.
W związku z powyższym zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 38 ust. 6 następuje przedłużenie terminu składania ofert o 14 dni. Nowy termin na składanie ofert w niniejszym postępowaniu wyznacza się na dzień – 21.11.2006r., do godz. 13.00.
Jednocześnie informujemy, że wszystkie postanowienia powołane w SIWZ związane z terminem do składania ofert, będą podlegały nowemu terminowi, w szczególności takie jak:
1) aktualność dokumentów określona w SIWZ,
2) termin wniesienia wadium oraz
3) termin otwarcia ofert, który ustala się na dzień: 21.11.2006r. o godz. 13.15.

WYJAŚNIEIE POMYŁKI W PIŚMIE Z DN. 03.11.2006r.

Słupsk 06.11.2006r.
IG-341/57-2/06

Wszyscy Wykonawcy

ZMIANA SIWZ ORAZ PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej równowartości 60 000 euro, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Strzelino – Gmina Słupsk. Znak sprawy IG-341/57/06

Zamawiający informuje o oczywistej pomyłce pisarskiej w piśmie z dnia 03.11.2006r., gdzie błędnie została przytoczona nazwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie szatni sportowej w Kusowie (nagłówek). Zmiana terminu złożenia ofert dotyczy oczywiście wykonania budynku socjalnego w Strzelinie. Poprawiona treść pisma zostanie przesłana wszystkim wykonawcom oraz bedzie umieszczona na stronie internetowej, gdzie dostępne jest ogłoszenie o przetargu oraz SIWZ (BIP).

Gmina Słupsk reprezentowana przez Wójta Gminy jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu informuje, że w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Z 2004r. Nr 19; poz. 177, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” nastąpiła modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
Zmiany SIWZ dotyczą zakresu wykonania robót budowlanych. Ze względu na zmianę lokalizacji budynku na sąsiednią działkę Zamawiający prześle do dnia 07.11.2006r., odpowiednie mapy oraz zmianę przedmiarów dotyczących zagospodarowania terenu wokół budynku.
W związku z powyższym zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 38 ust. 6 następuje przedłużenie terminu składania ofert o 14 dni. Nowy termin na składanie ofert w niniejszym postępowaniu wyznacza się na dzień – 21.11.2006r., do godz. 13.00.
Jednocześnie informujemy, że wszystkie postanowienia powołane w SIWZ związane z terminem do składania ofert, będą podlegały nowemu terminowi, w szczególności takie jak:
1) aktualność dokumentów określona w SIWZ,
2) termin wniesienia wadium oraz
3) termin otwarcia ofert, który ustala się na dzień: 21.11.2006r. o godz. 1315.

WYJASNIENIA DO SIWZ - ZAPYTANIA ZŁOŻONE PRZEZ WYKONAWCÓW

Słupsk 06.11.2006r.
IG-341/57-3/06

Wszyscy Wykonawcy

WYJAŚNIENIE ZAPYTAŃ DO SIWZ

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej równowartości 60 000 euro, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Strzelino – Gmina Słupsk. Znak sprawy IG-341/57/06

Gmina Słupsk reprezentowana przez Wójta Gminy jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu, w odpowiedzi na pytania jednego z Wykonawców z dnia 30.10.2006r., wyjaśnia:

Pytanie 1.

„Wykonawca zwraca sie z prośbą o szczegółowe wyjaśnienie pkt. 7.1 a specyfikacji dotyczącego posiadanego doświadczenia w zakresie wykonania lub przebudowy budynków wielorodzinnych. Związane jest to z tym, że w doświadczeniu naszego zakładu i posiadanych referencjach występują różnego rodzaju roboty budowlane polegające na: budowie, przebudowie, adaptacji, remontach kapitalnych budynków użyteczności publicznej typu: leśniczówki ośrodki kultury, świetlice wiejskie, gminne centra ratownictwa, szkoły oraz prace budowlane wykonywane na rzecz inwestorów prywatnych o różnej wartości.
Czy taki zakres prac budowlanych odpowiadałby pkt. 7.la i czy komisja przetargowa uwzględniłaby przy rozpatrywaniu ofert wykonanie przez nasz zakład takich prac budowlanych?”

Odpowiedź 1.

Zamawiający informuje, że uznawane będą przez komisję referencje robót o podobnym zakresie co budowa lub przebudowa budynków wielorodzinnych w oparciu o niżej przedstawione czynniki:
1)Kubatura lub powierzchnia zabudowy (tożsama lub wyższa z przedmiotem zamówienia),
2)Wartość robót brutto nie mniejsza niż cena zadeklarowana w ofercie (co najmniej jedna),
3)Tradycyjna, udoskonalona technologia wykonania,
4)Występowanie jednocześnie branż występujących w przedmiocie zamówienia:
- budowlana,
- sanitarna,
- elektryczna.
5)Zaproponowane roboty muszą dotyczyć budowy lub przebudowy budynku co najmniej dwukondygnacyjnego, tj. parter + piętro.

KOLEJNE ODPOWIEDZI DO SIWZ - ZAPYTANIA WYKONAWCÓW Z ZAKRESU WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Słupsk, dnia 03 listopada 2006 r.

GTBS – 11 /P/ 2006
IG-341/57-4/06

WSZYSCY OFERENCI

dot. przetargu IG – 341/57/06 na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Strzelino – Gmina Słupsk.

W związku z zapytaniem złożonym przez Wykonawców, Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Słupsku, odpowiada na przesłane pytania:

Pyt. 1 Projekt przewiduje wykonanie podsypki piaskowej grubości 20 cm pod ławy i stopy fundamentowe, w przedmiarze brak jest pozycji dotyczących wykonania w/w robót – czy wykonanie tych prac należy uwzględnić w kosztorysie ofertowym ?

Odp.: W kosztorysie ofertowym należy ująć wykonanie podsypki piaskowej grubości 20 cm.

Pyt. 2 Projekt konstrukcyjny przewiduje wykonanie elementów monolitycznych z betonu B-25, w przedmiarze uwzględniono beton B-20 jaki beton należy uwzględnić w kosztorysie?
Odp.: W kosztorysie należy ująć beton B-25.

Pyt. 3 W przedmiarze uwzględniono wywóz ziemi z wykopów na odległość tylko 1 km – czy jest to właściwe?

Odp.: Tak.

Pyt. 4 Projekt przewiduje wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych z płyt styropianowych i folii PCW, przedmiar natomiast przewiduje tylko ułożenie styropianu poziomo na sucho i bez folii – czy wykonanie izolacji pionowej z folii uwzględnić w kosztorysie ofertowym, jeżeli tak to prosimy o określenie czy to ma być folia gładka czy kubełkowa, jeżeli gładka to prosimy o podanie grubości folii.

Odp.: Izolację pionową ścian fundamentowych należy wykonać z płyt styropianowych i folii kubełkowej.

Pyt. 5 W przedmiarze nie uwzględniono ułożenia gąsiorów z blachy powlekanej – czy wykonanie tych prac należy uwzględnić w kosztorysie ofertowym.

Odp.: Tak należy uwzględnić ułożenie gąsiorów z blachy powlekanej.

Pyt. 6 Projekt przewiduje wykonanie obróbek blacharskich z blachy powlekanej, przedmiar natomiast z blachy ocynk – jaką blachę należy uwzględnić w kosztorysie ofertowym.

Odp.: Należy uwzględnić blachę powlekaną.

Pyt. 7 W przedmiarze nie uwzględniono wykonania obróbek blacharskich takich jak kosze i wiatrownice – czy wykonanie tych prac należy uwzględnić w kosztorysie ofertowym.

Odp.: Tak należy je uwzględnić.
Pyt. 8 Projekt przewiduje wykonanie rynien i rur spustowych z blachy powlekanej przedmiar natomiast PCW – jakie rynny i rury spustowe uwzględnić w kosztorysie ofertowym.

Odp.: W kosztorysie uwzględnić rynny i rury spustowe z blachy powlekanej.

Pyt. 9 Przedmiar przewiduje wykonanie rynien kwadratowych w ilości 28 m, w projekcie brak informacji na ten temat – prosimy o wskazanie miejsca ich montażu.

Odp.: Nie ma rynien kwadratowych.

Pyt. 10 Projekt przewiduje zwieńczenie kominów nasadami wentylacyjnymi typu ZEFIR – prosimy o uszczegółowienie informacji.

Odp.: Zwieńczenie wykonać nasadami typu ZEFIR – 150.

Pyt. 11 Projekt przewiduje wykonanie kominów dymowych typu SCHIEDEL, brak jest informacji dotyczącej średnicy przewodów – prosimy o podanie średnicy przewodów dymowych.

Odp.: Średnica przewodów dymowych ø 20.

Pyt. 12 W przedmiarze nie uwzględniono w łazienkach izolacji poziomej podposadzkowej ( 2 x folia klejona wywinięta na ściany) – czy wykonanie tych prac należy uwzględnić w kosztorysie ofertowym.

Odp.: Tak proszę uwzględnić wykonanie izolacji w łazienkach.

Pyt. 13 W przedmiarze nie uwzględniono wykonania warstwy wyrównawczej pod posadzki na korytarzu I piętra – czy wykonanie tych prac należy uwzględnić w kosztorysie ofertowym.

Odp.: Tak.

Pyt. 14 Przedmiar przewiduje ułożenie wykładziny PCW na warstwie wyrównawczej zatartej na ostro – czy w przedmiarze należy uwzględnić wykonanie warstwy wygładzającej pod wykładzinę PCW.

Odp.: Tak.

Pyt. 15 W przedmiarze zaniżono wykonanie posadzki z płytek gres (klatka schodowa i komunikacja ogólnodostępna ) jest 71,58 m2 winno być 91,81 m2 – jaką ilość uwzględnić w kosztorysie ofertowym.

Odp.: W kosztorysie uwzględnić 91,81 m2.

Pyt. 16 W przedmiarze nie uwzględniono wykonania pomostu kominiarskiego na strychu –czy wykonanie tych prac należy uwzględnić w kosztorysie ofertowym.

Odp.: Tak.

Pyt. 17 W przedmiarze nie uwzględniono wykonania tynków na sufitach parteru – czy wykonanie tych prac należy uwzględnić w kosztorysie ofertowym.

Odp.: Tak

Pyt. 18 W przedmiarze zaniżono w sposób znaczący ilość tynków na ścianach , jest 1302,93 winno być 1913,90 m2 – jaka ilość uwzględnić w kosztorysie ofertowym.

Odp.: 1913,90 m2

Pyt. 19 W związku z poprzednimi punktami dotyczącymi tynków wewnętrznych niewłaściwy jest też obmiar robót malarskich.

Odp.: Należy zwiększyć obmiar jak przy tynkach.

Pyt. 20 W projekcie brak jest informacji dotyczącej malowania ścian klatek schodowych i komunikacji ogólnodostępnej – prosimy o podanie informacji czy tylko białkowanie, czy też może emulsja i lamperia- jeżeli lamperia to prosimy o podanie wysokości.

Odp.: W kosztorysie należy uwzględnić malowanie emulsyjne oraz wykonanie lamperii wys. 1,50

Pyt 21 W przedmiarze nie uwzględniono wykonania podbiki okapu – czy wykonanie tych prac należy uwzględnić w kosztorysie ofertowym.

Odp.: Tak w kosztorysie należy ująć wykonanie podbitki z desek struganych impregnowanych.

Pyt 22 W przedmiarze nie uwzględniono malowania elewacji farbą silikonową - czy wykonanie tych prac należy uwzględnić w kosztorysie ofertowym.

Odp.: Tak.

Pyt 23 W przedmiarze uwzględniono ocieplenie ścian zewnętrznych na powierzchni 464,78 m2 winno być 493,75 m2 – jaka ilość uwzględnić w kosztorysie ofertowym.

Odp.: 493,75 m2.

Pyt 24 W przedmiarze uwzględniono wykonanie dodatkowej warstwy siatki na parterze na powierzchni 138,18 m2, winno być 162,29 m2 – jaką ilość uwzględnić w kosztorysie ofertowym.

Odp.: W kosztorysie uwzględnić 162,29 m2.

Pyt. 25 W przedmiarze nie uwzględniono wykonania docieplenia i ułożenia płytek klinkierowych na elewacji – wejście do budynku – czy wykonanie tych prac uwzględnić w kosztorysie ofertowym.

Odp.: Tak

Pyt. 26 W związku z rozbieżnościami dotyczącymi robót elewacyjnych niezgodny jest czas pracy rusztowania.

Odp.: Uwzględnić.

KOLEJNE ZMIANY W SIWZ ORAZ PRZESNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Słupsk 16.11.2006r.

IG-341/57-5/06

Wszyscy Wykonawcy

ZMIANA SIWZ ORAZ PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej równowartości 60 000 euro, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Strzelino – Gmina Słupsk. Znak sprawy IG-341/57/06

Gmina Słupsk reprezentowana przez Wójta Gminy jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu informuje, że w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Z 2004r. Nr 19; poz. 177, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” nastąpiła modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
Zmiany SIWZ dotyczą zakresu wykonania robót sanitarnych. Ze względu na zmianę lokalizacji budynku na sąsiednią działkę Zamawiający przesyła nowy zaktualizowany przedmiar robót dla branży sanitarnej wraz z projektem dla tej części zamówienia.
W związku z powyższym zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 38 ust. 6 następuje przedłużenie terminu składania ofert o 7 dni. Nowy termin na składanie ofert w niniejszym postępowaniu wyznacza się na dzień – 28.11.2006r., do godz. 13.00.
Jednocześnie informujemy, że wszystkie postanowienia powołane w SIWZ związane z terminem do składania ofert, będą podlegały nowemu terminowi, w szczególności takie jak:
1) aktualność dokumentów określona w SIWZ,
2) termin wniesienia wadium oraz
3) termin otwarcia ofert, który ustala się na dzień: 28.11.2006r. o godz. 1315.
W związku z powyższym przedmiar robót oraz projekt budowlany dla branży budowlanej zawarte w SIWZ są nieaktualne i wycenę tej części zamówienia należy dokonać w oparciu o zaktualizowany, załączony do niniejszego pisma przedmiar oraz projekt budowlany.
Zamawiający ponadto informuje wszystkich Wykonawców o spotkaniu zorganizowanym w celu wyjaśnienia wszystkich wątpliwości treści SIWZ (wraz z załącznikami tj. przede wszystkim projekt budowlany oraz przedmiary). Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Słupsku, ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk, dn. 21.11.2006r., o godz. 10.00 (wtorek).

Załączniki:
1)Projekt budowlany – branża sanitarna.
2)Przedmiar robót – branża sanitarna.

Pod poniższym adresem dostępny jest zaktualizowany przedmiar (część 1 i 2) dotyczacy branży sanitarnej:
1. http://slupsk.ug.gov.pl/test/zampubl/wodkanStrzelino_aktualny_cz1.pdf
2. http://slupsk.ug.gov.pl/test/zampubl/wodkanStrzelino_aktualny_cz2.pdf

Ze względów technicznych projekt techniczny branży sanitarnej (rozmiary map) zostanie przesłany drogą pocztową.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 24-04-2008 14:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 24-04-2008 14:29