Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

na remont nawierzchni ulicy Akacjowej i Migdałowej w Siemianicach IG-341/59/06

IG-341/59/06 Słupsk 17.10.2006r.

G M I N A S Ł U P S K
reprezentowana przez Wójta Gminy
UL. SPORTOWA 34
76-200 SŁUPSK
tel. (059) 8428-460 tel./fax. (059) 8429-254

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
o wartości szacunkowej poniżej równowartości 60 000 EURO
realizowany na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004, Nr 19 poz. 177 późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” na:
„REMONT NAWIERZCHNI ULICY AKACJOWEJ I MIGDAŁOWEJ W SIEMIANICACH”
CPV: 45233226-9

1.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w wersji drukowanej znajduje się do odbioru w budynku Urzędu Gminy w Słupsk w pokoju nr 10
2.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w wersji elektronicznej dostępna jest na stronie internetowej http://bip.slupsk.tensoft.pl/ w zakładce – przetargi -> zamówienia publiczne.
3.Przedmiot przetargu obejmuje: remont nawierzchni ulicy Akacjowej i Migdałowej w Siemianicach.
4.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz składania oferty wariantowej.
5.Termin wykonania zamówienia: do 30 listopada 2006 r.
6. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
6.1 Opis warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawcy, którzy ubiegają się o udzielenie niniejszego zamówienia zobowiązani są spełnić warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy w szczególności:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
6.2 Opis dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
7.Wadium – nie jest wymagane
8.Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy w niniejszym przetargu.
9.Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami – p. Rafał Gzylewski - tel. 0(59) 8428-469 (wew. 54) oraz p. Mariusz Początko – tel. 0(59) 8428-469 (wew. 21).
10.Kryterium oceny ofert: CENA – 100%.
11.Oferty należy składać w sekretariacie UG Słupsk. Termin składania ofert upływa dnia 27 października 2006r. o godz. 1000.
12.Otwarcie ofert nastąpi dnia 27 października 2006r. o godz. 1015. w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Słupsku.
13.Termin związania ofertą wynosi: 30 dni.
14.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
15.Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
16.Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 24-04-2008 14:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 24-04-2008 14:31