Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupsk
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przetarg nieograniczony pon. 60 000 euro. RB-341/60/06. Wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 1111-G w miejscowości Włynkówko – Gmina Słupsk.

RB-341/60/06 Słupsk 25.10.2006r.

G M I N A S Ł U P S K
UL. SPORTOWA 34
76-200 SŁUPSK
tel. (059) 8428-460 tel./fax. (059) 8429-254

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
o wartości szacunkowej poniżej równowartości 60 000 EURO
realizowany na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004, Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” na:

„wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 1111-G w miejscowości Włynkówko – Gmina Słupsk (CPV- 45232452-5)”

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w pełnej wersji drukowanej znajduje się do odbioru w budynku Urzędu Gminy w Słupsk w pokoju nr 13 – cena 10,00 zł.
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w pełnej wersji elektronicznej znajduje się na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy w Słupsku pod adresem http://bip.slupsk.tensoft.pl/index.php?gid=73.
3. Przedmiot przetargu obejmuje wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 1111-G w miejscowości Włynkówko – Gmina Słupsk (CPV: 45232452-5).
4. Szczegółowy zakres prac zawiera załącznik nr 6 do SIWZ.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz składania oferty wariantowej.
6. Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające.
7. Termin wykonania zamówienia: 21 dni od daty udzielenia zamówienia.
8. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu ustawowemu, spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz warunki określone w SIWZ w szczególności:
a) posiadają doświadczenie w zakresie robót stanowiących przedmiot przetargu tj. wykonali w okresie
pięciu ostatnich lat licząc od daty wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną robotę budowlaną dot. sieci wodno -
kanalizacyjnych, lub odwodnień o wartości brutto nie mniejszej niż cena zadeklarowana w ofercie
przez wykonawcę,
b) dysponują osobami uprawnionymi do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, które:
- posiadają uprawnienia zawodowe do prowadzenia robót objętych przedmiotem zamówienia w branży
sanitarnej,
- są członkami odpowiednich izb samorządu zawodowego.
c) są ubezpieczeni w zakresie prowadzonej działalności.
9. Zamawiający żąda wadium w wysokości 600 zł.
10. Zamawiający żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3% ceny całkowitej podanej w ofercie.
11. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest p. Krzysztof Grabowski - tel. 0(59) 842-84-69 (wew. 56) oraz p. Mariusz Początko - tel. 0(59) 842-84-69 (wew. 21).
12. Kryterium oceny ofert: CENA – 100%.
13. Oferty należy składać w sekretariacie UG w Słupsku. Termin składania ofert upływa dnia 02 listopada 2006r., o godz. 13.00.
14. Otwarcie ofert nastąpi dnia 02 listopada 2006r., o godz. 13.15 w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Słupsku.
15. Termin związania ofertą wynosi: 30 dni.
16. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
17. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
18. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

Pod poniższym adresem dostępna jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (nalezy skopiować adres i wkleić w przeglądarkę internetową):

http://slupsk.ug.gov.pl/test/zampubl/wlynkowko/pelnaSIWZ.pdf

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 24-04-2008 14:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 24-04-2008 14:34