Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60.000 Euro ZNAK SPRAWY 4/AJ/ZGKSP/2006 -DOSTAWA PALIW PłYNNYCH - ON, PB95, LPG

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający:
Zakład Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach sp.z o.o.
Jezierzyce ul. Kolejowa 5, 76 – 200 Słupsk
tel. ( 059 ) 811 25 75, fax 847 22 10
Tryb postępowania:
Przetarg nieograniczony o wartości powyżej równowartości 60.000 Euro.
Przedmiot zamówienia: dostawa paliw płynnych ( ON, PB 95, LPG ) do pojazdów, maszyn
i urządzeń Zamawiającego w okresie 02.01.2007r. do 31.12.2008r. Szacunkowa ilość poszczególnych rodzajów paliw objętych przedmiotem zamówienia:olej napędowy - 162.000 l ,benzyna 95 bezołowiowa - 8.000 l,
gaz samochodowy LPG - 15.000 l.
Czas realizacji zamówienia – umowa na czas określony od 02.01.2007r. do 31.12.2008r.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, wariantowych, nie zamierza zawierać umowy ramowej, nie przewiduje zastosowania dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje możliwości wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, nie wymaga wniesienia wadium, nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
Specyfikacja Istotnych Waruków Zamówienia jest nieodpłatna i dostępna:
- Wykonawca może odebrać formularz osobiście w siedzibie Zamawiającego w terminie do 5
dni od daty złożenia przez Wykonawcę pisemnego wniosku o jej wydanie,
- na pisemną prośbę Wykonawcy zostanie wysłana pocztą tradycyjną, w terminie do 5
dni od daty złożenia przez Wykonawcę wniosku o jej wydanie,
- w postaci elektronicznej do pobrania ze strony: www.slupsk.ug.gov.pl w zakładce BIP – ZGK
Jezierzyce – Zamówienia Publiczne w okresie od 14.11.2006r. do 08.12.2006r. - znak
sprawy: 4/AJ/ZGKSP/2006
Warunki udziału w postępowaniu:
Wykonawca zgodnie z art. 22 ust1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, znajduje się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.Ocena spełnienia w/w warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt. V. SIWZ, które należy załączyć do oferty. Ocena zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia“.
Kryteria oceny ofert:
I. Jednostkowa cena brutto oleju napędowego na stacji ( dystrybutor ) - 50%
( cena brutto na dzień otwarcia ofert ).
II. Jednostkowa cena brutto benzyny Pb 95 na stacji ( dystrybutor ) - 15%
( cena brutto na dzień otwarcia ofert ).
III.Jednostkowa cena brutto LPG na stacji ( dystrybutor ) - 14%
( cena brutto na dzień otwarcia ofert ).
IV.Oferowany, stały na czas trwania umowy, wyrażony w gr/l rabat ( ty )
w stosunku do jednostkowych cen netto paliw ( ON, Pb95, LPG )
obowiązujących na stacji ( dystrybutor ) w dniu tankowania - 21% łącznie
( po 7 % dla każdego rodzaju paliwa )
Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 w terminie do dnia: 08.12.2006r. do godz 1030. Oferty otrzymane po w/w terminie zostaną zwrócone bez ich otwierania po upływie terminu do złożenia protestu. Komisja przetargowa otworzy oferty w dniu 08.12.2006 r. o godz 1050
w siedzibie Zamawiającego ( POKÓJ NR.1 ) na posiedzeniu jawnym.
Termin związania ofertą – 30 dni.

FORMULARZ SIWZ W ZAŁĄCZNIKU - plik spf 1.doc

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 24-04-2008 14:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 24-04-2008 14:36