Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupsk
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ I DROGI W BYDLINIE– ETAP I IG-341/61/06

UWAGA !

W związku z rozszerzeniem zakresu przetargu wprowadza się następujące zmiany do SIWZ:

1 Oferty należy składać w sekretariacie UG Słupsk. Termin składania ofert upływa dnia 28 grudnia 2006r. o godz. 1000.
2.Otwarcie ofert nastąpi dnia 28 grudnia 2006r. o godz. 1015. w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Słupsku.
3.Zamawiający organizuje spotkanie informacyjne, na którym zostanie dokładnie omówiony zakres prac. Spotkanie odbędzie się w dniu 21.12.2006 roku o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego.
4.Dodatkowy zakres prac obejmuje wykonanie: wodociągu PE na odcinku o dł. 68 mb, rurociągu tłocznego TPP3 o dług. 68 mb oraz kolektora kanalizacji ściekowej o dług. 142 mb.
5.Dokładny zakres opisany jest w zmienionym przedmiarze robót załączonym do SIWZ.
6.Przedmiar robót wraz ze SIWZ dostępny jest na stronie internetowej Gminy Słupsk.

IG-341/61/06 Słupsk 15.11.2006r.

G M I N A S Ł U P S K
reprezentowana przez Wójta Gminy
UL. SPORTOWA 34
76-200 SŁUPSK
tel. (059) 8428-460 tel./fax. (059) 8429-254

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
o wartości szacunkowej powyżej równowartości 60 000 EURO
realizowany na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004, Nr 19 poz. 177 późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” na:
„BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ I DROGI W BYDLINIE
– ETAP I”
CPV 45233252-0
CPV 45231100-6
1.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w wersji drukowanej znajduje się do odbioru w budynku Urzędu Gminy w Słupsk w pokoju nr 10
2.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w wersji elektronicznej dostępna jest na stronie internetowej http://bip.slupsk.tensoft.pl/ w zakładce – przetargi -> zamówienia publiczne.
3.Przedmiot przetargu obejmuje: wykonanie kolektora kanalizacji deszczowej oraz drogi na odcinku o długości 500 mb.
4.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz składania oferty wariantowej.
5.Termin wykonania zamówienia: do 31 maja 2007 rok.
6.Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
Wykonawcy, którzy ubiegają się o udzielenie niniejszego zamówienia zobowiązani są spełnić warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy w szczególności:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia branży drogowej i kanalizacyjnej,
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
7.Wadium – 8.000 zł
8.Zamawiający żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy w niniejszym przetargu.
9.Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami – p. Rafał Gzylewski - tel. 0(59) 8428-469 (wew. 54) oraz p. Mariusz Początko – tel. 0(59) 8428-469 (wew. 21).
10.Kryterium oceny ofert: CENA – 100%.
11.Oferty należy składać w sekretariacie UG Słupsk. Termin składania ofert upływa dnia 18 grudnia 2006r. o godz. 1000.
12.Otwarcie ofert nastąpi dnia 18 grudnia 2006r. o godz. 1015. w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Słupsku.
13.Termin związania ofertą wynosi: 30 dni.
14.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
15.Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
16.Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 24-04-2008 14:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 24-04-2008 14:38