Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

na dostawę oleju opałowego do Zespołu Szkół w Redzikowie dostawa oleju opałowego w ilości szacunkowej 70 000 litrów na rok kalendarzowy 2007 do Zespołu Szkół w Redzikowie

Zamawiający:
Zespół Szkół w Redzikowie
Redzikowo 16a
76-204 Słupsk 6
tel/fax: 059 8118257
Tryb postępowania:
zapytanie o cenę o wartości szacunkowej poniżej równowartości 60 000€
Przedmiot zamówienia:
dostawa oleju opałowego w okresie od 1.01.2007 do 31.12.2007r. Szacunkowa ilość oleju opałowego 70 000 litrów
Czas realizacji zamówienia: umowa na czas określony od 1.01.2007r do 31.12.2007r
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, wariantowych, nie zamierza zawierać umowy ramowej, nie przewiduje zastosowania dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje możliwości wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, nie wymaga wniesienia wadium, nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest nieodpłatna i dostępna:
-Wykonawca może odebrać formularz osobiście w siedzibie Zamawiającego
-na pisemną prośbę Wykonawcy zostanie wysłana pocztą tradycyjną, w terminie do 3 dni od daty złożenia wniosku o jej wydanie
Warunki udziału w postępowaniu:
-Wykonawca zgodnie z art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, znajduje się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapeaniającej wyknoanie zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Ocena spełnienia ww warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o wymagane doświadczenia i dokumenty wskazane w pkt VIII SIWZ, które należy załączyć do oferty. Ocena zgodnie z formułą"spełnia-nie spełnia".
Kryteria oceny ofert:
-najniższa oferowana jednostkowa cena brutto oleju opałowego(cena brutto na dzień otwarcia ofert)
-oferfowany, stały na czas trwania umowy wyrażony w procentach rabat w stosunku do jednostkowej ceny netto oleju opałowego
Miejsce i termin składania ofert:
-oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 315)w terminie do dnia 5.12.2006r do godz. 12.00. Oferty otrzymane po ww terminie zostaną zwrócone bez ich otwierania po upływie terminu do złożenia protestu. Komisja przetargowa otworzy oferty w dniu 5.12.2006r o godz. 12.30 w siedzibie Zamawiającego (pokój 315a) na posiedzeniu jawnym.
Termin zwiazania z ofertą 30 dni.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 24-04-2008 14:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 24-04-2008 14:39