Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przetarg nieograniczony pon. 60 000 euro. GA-341/62/06. sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Włynkowo – Gmina Słupsk, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz Uchwałą Rady Gminy Słupsk Nr XXXV/360/2006

GA-341/62/06 Słupsk 23.11.2006r.

G M I N A S Ł U P S K
reprezentowana przez Wójta Gminy
UL. SPORTOWA 34
76-200 SŁUPSK
tel. (059) 8428-460 tel./fax. (059) 8429-254

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
o wartości szacunkowej poniżej równowartości 60 000 EURO
realizowany na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.
U. z dnia 9 lutego 2004, Nr 19 poz. 177 późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” na:

sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości
Włynkowo – Gmina Słupsk, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi
planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz Uchwałą Rady Gminy Słupsk Nr
XXXV/360/2006 z dnia 24 października 2006r. CPV: 74251000-3


1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w wersji drukowanej znajduje się do odbioru w budynku Urzędu Gminy w Słupsk w pokoju nr 13 – cena 15,00 zł.
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w wersji elektronicznej dostępna jest na stronie
internetowej http://bip.slupsk.tensoft.pl/ w zakładce – przetargi -> zamówienia publiczne.
3. Przedmiot przetargu obejmuje sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
miejscowości Włynkowo – Gmina Słupsk (obszar około 510 ha) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
dotyczącymi planowania i zagospodarowania przestrzennego, Uchwałą Rady Gminy Słupsk Nr XXXV/360/2006
z dnia 24 października 2006r. Zakres oraz warunki realizacji zamówienia określono w SIWZ. Kod Wspólnego
Słownika Zamówień Publicznych CPV: 74251000-3.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz składania oferty wariantowej.
5. Termin wykonania zamówienia: do 31 sierpnia 2007r.
6. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
6.1 Opis warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawcy, którzy ubiegają się o udzielenie niniejszego zamówienia zobowiązani są spełnić warunki
udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy w szczególności:
1) posiadają doświadczenie w zakresie przedmiotu przetargu tj. wykonali w okresie 3 ostatnich lat
(2005, 2004, 2003) co najmniej jeden uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego o wartości
brutto nie mniejszej niż 50% zadeklarowanej ceny w ofercie.
2) posiadają uprawnienia niezbędne do realizacji zamówienia (uprawnienia urbanistyczne i branżowe
osób, które będą wykonywać zamówienie).
6.2 Opis dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia warunki określone w pkt
6.1 muszą być spełnione łącznie przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
2) Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie na załączniku do protokołu postępowania o
udzielenie zamówienia zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o treść oferty.
7. Zamawiający żąda wadium w wysokości 1000 zł.
8. Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy w niniejszym przetargu.
9. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami – p. Ewa Bednarska - tel. 0(59) 8428-469 (wew. 13) oraz
p. Mariusz Początko – tel. 0(59) 8428-469 (wew. 21).
10. Kryterium oceny ofert: CENA – 100%.
11. Oferty należy składać w sekretariacie UG Słupsk. Termin składania ofert upływa dnia 14 grudnia 2006r. o godz. 13.00.
12. Otwarcie ofert nastąpi dnia 14 grudnia 2006r. o godz. 13.15. w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Słupsku.
13. Termin związania ofertą wynosi: 30 dni.
14. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
15. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
16. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

Pod poniższym adresem dostępna jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (należy skopiować adres i wkleić w przeglądarkę internetową):

http://slupsk.ug.gov.pl/test/zampubl/wlynkowo/pelnaSIWZ.pdf

Pod poniższym adresem dostępna jest mapa do celów planistycznych w formacie DWG, dla obszaru objętego planem - miejscowość Włynkowo (należy skopiować adres i wkleić w przeglądarkę internetową):

http://slupsk.ug.gov.pl/test/zampubl/wlynkowo/wlynkowo.dwg

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 24-04-2008 14:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 24-04-2008 14:56