Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

WYNAJEM MASZYN BUDOWLANYCH I INNYCH POJAZDÓW ZNAK SPRAWY: 5/AJ/ZGKSP/2006 - Wynajem pojazdów wraz z operatorem

znak sprawy: 5/AJ/ZGKSP/2006

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający:
Zakład Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach sp.z o.o.
Jezierzyce ul. Kolejowa 5, 76 – 200 Słupsk
tel. ( 059 ) 811 25 75, fax 847 22 10
Tryb postępowania:
Przetarg nieograniczony o wartości powyżej równowartości 60.000 Euro a poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
Przedmiot zamówienia: WYNAJEM SPRZĘTU WRAZ Z OPERATOREM NA POTRZEBY WYKONYWANIA NIŻEJ WYMIENIONYCH USŁUG:
1.USŁUGI KOPARKĄ I KOPARKO – ŁADOWARKĄ ( CPV 45520000-8 ).
2.USŁUGI SAMOCHODEM CIĘŻAROWYM SAMOWYŁADOWCZYM
( CPV 60129100-9 ).
3.USŁUGI SAMOJEZDNĄ RÓWNIARKĄ DROGOWĄ ( CPV 45500000-2 ).
4.SAMOCHODOWE USŁUGI ASENIZACYJNE ( CPV 90220000-5, 90221000-2 ).
5.USŁUGI CIĄGNIKIEM ROLNICZYM: DROGOWE, TRANSPORTOWE, ROLNICZE ( CPV 77111000-1, 60123700-3 )

Czas realizacji zamówienia – umowa na czas określony od 22.01.2007r. do 31.12.2007r.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych, nie zamierza zawierać umowy ramowej, nie przewiduje zastosowania dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje możliwości wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, nie wymaga wniesienia wadium, nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
Specyfikacja Istotnych Waruków Zamówienia jest odpłatna w cenie 20,00 zł netto/ egzemplarz i dostępna:
- Wykonawca może odebrać formularz osobiście w siedzibie Zamawiającego w terminie do 2
dni od daty złożenia przez Wykonawcę pisemnego wniosku o jej wydanie,
- na pisemną prośbę Wykonawcy zostanie wysłana pocztą tradycyjną, w terminie do 2
dni od daty złożenia przez Wykonawcę wniosku o jej wydanie,
- w postaci elektronicznej - w formie częściowej do pobrania ze strony: www.slupsk.ug.gov.pl w zakładce BIP – ZGK Jezierzyce – Zamówienia Publiczne w okresie od 14.12.2006r. do 12.01.2007r. - znak
sprawy: 5/AJ/ZGKSP/2006
Warunki udziału w postępowaniu:
Wykonawca zgodnie z art. 22 ust1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, znajduje się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.Ocena spełnienia w/w warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt. V. SIWZ, które należy załączyć do oferty. Ocena zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia“.
Kryteria oceny ofert: w zależności od części zamówienia zgodnie z SIWZ dotyczącą przetargu
I.Usługi koparką kołową, koparko – ładowarką, równiarką drogową – jednostkowa cena brutto zł/h – 100%
II.Usługi asenizacyjne:
- Jednostkowa cena brutto za wywóz nieczystości płynnych zł/m3 - 10 %.
- Jednostkowa cena brutto za ciśnieniowe udrażnianie i czyszczenie sieci sanitarnych i burzowych zł/h - 80 %.
- Jednostkowa cena brutto zł/km za dojazd tam i z powrotem do miejsca ciśnieniowego udrażniania i czyszczenia sieci sanitarnych i burzowych zł/h -10 %.
III. Usługi ciągnikiem rolniczym:
- Jednostkowa cena brutto zł/h za usługi drogowe - równanie, koszenie - 50 %.
- Jednostkowa cena brutto zł/h za usługi transportowe ciągnikiem z przyczepą - 20
- Jednostkowa cena brutto zł/h za usługi rolnicze uprawowo – pielęgnacyjne – 30 %
Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 w terminie do dnia: 12.01.2007r. do godz 10:30. Oferty otrzymane po w/w terminie zostaną zwrócone bez ich otwierania po upływie terminu do złożenia protestu. Komisja przetargowa otworzy oferty w dniu 12.01.2007 r. o godz 10:50
w siedzibie Zamawiającego ( POKÓJ NR.1 ) na posiedzeniu jawnym.
Termin związania ofertą – 30 dni.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 24-04-2008 14:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 24-04-2008 14:57