Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 euro. GOPS/ZP/1/2006. Usługa dot. przygotowania i dowiezienia gorącego posiłku w postaci obiadu jednodaniowego uczniom szkół oraz innym osobom skierowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupsku w 2007r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

1.Nazwa i adres zamawiającego:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupsku
ul. Sportowa 9 A
76-200 Słupsk
Telefon/fax - (0-59) 840-16-82 , (0-59) 847-51-33
Email: gops@slupsk.ug.gov.pl
http://bip.slupsk.tensoft.pl

2. Tryb zamówienia – przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 euro.
3. Adres strony internetowej, na której zamieszczono specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) http://bip.slupsk.tensoft.pl
4. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
4.1 Przedmiotem zamówienia jest usługa dot. przygotowania i dowiezienia gorącego posiłku w postaci obiadu jednodaniowego uczniom szkół oraz innym osobom skierowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupsku w 2007r.
Kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 55.32.10.00-6 – usługa przygotowania posiłków 55.52.00.00-1 – usługa dostarczenia posiłków.
4.2 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje przygotowanie i dowiezienie gorącego posiłku uczniom szkół oraz osobom skierowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupsku (posiadającym decyzję na dożywianie) dla około 500 osób dziennie z wyłączeniem wakacji, ferii, i dni wolnych od nauki tj. przez 190 dni w roku. Gorący posiłek wydawany będzie 5 razy w tygodniu w postaci obiadu jednodaniowego, w tym:
1) dwa razy w tygodniu : zupa z wkładką + pieczywo ( kromka chleba lub bułka),
2) trzy razy w tygodniu: drugie danie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ.
4.3 Zmawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i oferty wariantowej.
5. Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy tj. od dnia 12.02.2007r do 11.02.2008 r.
6. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
6.1 Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy oraz zobowiązany jest spełnić warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust.1 ustawy. W zakresie warunków wskazanych w art. 22 ust.1 pkt 2 - 3 ustawy Zamawiający wymaga w szczególności, aby Wykonawca wykazał , iż:
1) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonywania usług objętych zamówieniem, tj. wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, w okresie trzech ostatnich lat licząc od daty wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługę dot. przygotowania i dowiezienia gorącego posiłku, realizowaną przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy;
2) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
6.2 Niespełnienie warunku udziału w przetargu stanowi podstawę do wykluczenia Wykonawcy i odrzucenia oferty.
6.3 W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda przedstawienia w załączeniu do oferty następujących oświadczeń i dokumentów:
1) oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy , sporządzone wg Załącznika Nr 2 do SIWZ,
2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
3) wykaz wykonanych usług dot. przygotowania i dowiezienia gorącego posiłku sporządzony wg Załącznika nr 3 do SIWZ, potwierdzający spełnienie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.1.ppkt 1 SIWZ,
4) dokumenty potwierdzające, że wykazane wg Załącznika nr 3 do SIWZ usługi zostały wykonane należycie np. referencje;
5) polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
7. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie - CENA - 100%
9. Miejsce i termin składania ofert:
9.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupsku ul Sportowa 9 A w terminie do dnia: 04.01.2007 r. do godz. 11:00.
9.2 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy Słupsk ul. Sportowa 34 w pok. Nr 1 w dniu 04.01.2007 r. o godz. 11:30.
10. Termin związania ofertą: 30 dni.
11. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, ustanowić dynamicznego systemu zakupów i nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Pod poniższym adresem dostępna jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (należy poniższy adres skopiować i wkleić w wyszukiwarkę internetową, lub program wspmagajacy ściąganie plików internetowych):

http://slupsk.ug.gov.pl/test/zampubl/gops/pelnaSIWZ.pdf

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 24-04-2008 14:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 24-04-2008 14:58