Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przetarg nieograniczony pow. 60 000 euro. IG-341/64/06. Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Warblewo – Gmina Słupsk.

IG-341/64/06 Słupsk 28.12.2006r.

G M I N A S Ł U P S K
UL. SPORTOWA 34
76-200 SŁUPSK
tel. (059) 8428-460 tel./fax. (059) 8429-254

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

o wartości szacunkowej poniżej równowartości 60 000 EURO
realizowany na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004, Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” na:

„Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Warblewo – Gmina Słupsk”

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w wersji drukowanej (pełna wraz z projektem budowlanym) znajduje się do odbioru w budynku Urzędu Gminy w Słupsk w pokoju nr 13 – cena 60,00 zł.
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w wersji elektronicznej znajduje się na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy w Słupsku pod adresem http://bip.slupsk.tensoft.pl/index.php?gid=73.
3. Przedmiot przetargu obejmuje budowę świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Warblewo – Gmina Słupsk (CPV: 45215500-2).
4. Szczegółowy zakres prac zawiera dokumentacja projektowa (dostępna w siedzibie Zamawiającego) oraz przedmiar robót.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz składania oferty wariantowej.
6. Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające w wysokości 20%.
7. Termin wykonania zamówienia: do 30.08.2007r.
8. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
ustawowemu, spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz warunki określone w SIWZ w szczególności:
a) posiadają doświadczenie w zakresie robót stanowiących przedmiot przetargu tj. wykonali w okresie pięciu ostatnich lat licząc od daty wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną robotę budowlaną lub przebudowę dotyczącą o wartości brutto nie mniejszej niż cena zadeklarowana w ofercie przez wykonawcę,
b) dysponują osobami uprawnionymi do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, które:
- posiadają uprawnienia zawodowe do prowadzenia robót objętych przedmiotem zamówienia w
branżach: budowlanej, sanitarnej, elektrycznej.
- są członkami odpowiednich izb samorządu zawodowego.
c) są ubezpieczeni w zakresie wykonywanej działalności.
9. Zamawiający żąda wadium w wysokości 5 000 zł (dziesięć tysięcy złotych).
10. Zamawiający żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3% ceny całkowitej podanej w ofercie.
11. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest p. Danuta Terpiłowska - tel. 0(59) 842-84-69 (wew. 54) oraz p. Mariusz Początko - tel. 0(59) 842-84-69 (wew. 21).
12. Kryterium oceny ofert: CENA – 100%.
13. Oferty należy składać w sekretariacie UG w Słupsku. Termin składania ofert upływa dnia 30 styczeń 2007r., o godz. 13.00.
14.Otwarcie ofert nastąpi dnia 30 styczeń 2007r., o godz. 13.15 w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Słupsku.
15. Termin związania ofertą wynosi: 30 dni.
16. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
17. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
18. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

Pod poniższym adresem internetowym dostepna jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (należy skopiować i wkleić w przeglądarkę internetową).

http://slupsk.ug.gov.pl/test/zampubl/warblewo/pelnaSIWZ.pdf

Pod poniższymi adresami dostępne są przedmiary robót (należy skopiować i wkleić w przeglądarkę internetową):

1. branża budowlana - http://slupsk.ug.gov.pl/test/zampubl/warblewo/budowlanka.pdf
2. Branża wod-kan z C.O. - http://slupsk.ug.gov.pl/test/zampubl/warblewo/wodkanCO.pdf
3. Branża elektryczna - http://slupsk.ug.gov.pl/test/zampubl/warblewo/elektryka.pdf
4. Branża wodno - kanalizacyjna - http://slupsk.ug.gov.pl/test/zampubl/warblewo/wodkan.pdf

UWAGA ZMIANY W SIWZ (1)!
Słupsk 09.01.2007r.
IG-341/64-1/06

Wszyscy Wykonawcy

ZMIANA SIWZ
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej równowartości 60 000 euro, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Warblewo – Gmina Słupsk. Znak sprawy IG-341/64/06.

Gmina Słupsk reprezentowana przez Wójta Gminy jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu informuje, że w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Z 2004r. Nr 19; poz. 177, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” nastąpiła modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
Zmiany SIWZ dotyczą zakresu wykonania robót budowlanych:

1. NIE WYCENIAĆ budowy boiska sportowego zawartego w dokumentacji – pozycje kosztorysu
nakładczego dla robót budowlanych – obiekt boisko – nr 2 pozycja 90, 100 oraz 110.

2. Dodatkowo należy wycenić wyposażenie świetlicy zgodnie z niżej wymienionym
asortymentem:

1) pomieszczenie kuchni:
- zlewozmywak – 1 szt.,
- kuchenka z pochłaniaczem – 1 szt.,
- szafki stojące – zgodnie z dokumentacją projektową,
- szafki wiszące (z zamknięciami) – zgodnie z dokumentacją projektową.

2) pomieszczenie gospodarcze:
- szafa na artykuły BHP.

3) pomieszczenie szatni:
- na jednej ścianie wieszaki ubraniowe oraz stojak na parasole.

4) pomieszczenia WC (damskie i męskie):
- lustra nad umywalkami – 2 szt.,
- suszarki elektryczne do rąk – 2 szt.,
- pojemniki na mydło w płynie – 2 szt.,
- kosze na śmieci – 2 szt.,
- ponadto w każdej kabinie:
● pojemnik na papier toaletowy – 3 szt.,
● szczotka z pojemnikiem – 3 szt.

Do pobrania skan pisma - http://slupsk.ug.gov.pl/test/zampubl/warblewo/odpowiedz_i_wyjasnienie_nr_1.pdf

UWAGA (2)
KOLEJNE ZMIANY W SIWZ

Pod poniższym adresem znajdują się odpowiedzi i wyjaśnienia do SIWZ z dnia:

- z 16.01.2007r. - http://slupsk.ug.gov.pl/test/zampubl/warblewo/odpowiedz_i_wyjasnienie_nr_2.pdf

- z 17.01.2007r. - http://slupsk.ug.gov.pl/test/zampubl/warblewo/odpowiedz_i_wyjasnienie_nr_3.pdf

(powyższe adresy "http -> pdf." należy skopiować i wkleić w przeglądarkę internetową).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 24-04-2008 14:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 24-04-2008 14:59