Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

REMONT NAWIERZCHNI DROGI POWIATOWEJ NR 1133G WIKLINO- ROGAWICA IG-341/05/07

IG-341/05/07 Słupsk 24.01.2007 r.

G M I N A S Ł U P S K
reprezentowana przez Wójta Gminy
UL. SPORTOWA 34
76-200 SŁUPSK
tel. (059) 8428-460 tel./fax. (059) 8429-254

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
o wartości szacunkowej powyżej równowartości 60 000 EURO
realizowany na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004, Nr 19 poz. 177 późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” na:
„REMONT NAWIERZCHNI DROGI POWIATOWEJ NR 1133G WIKLINO- ROGAWICA
CPV 45233252-0
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w wersji drukowanej znajduje się do odbioru w budynku Urzędu Gminy w Słupsk w pokoju nr 10
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w wersji elektronicznej dostępna jest na stronie internetowej http://bip.slupsk.tensoft.pl/ w zakładce – przetargi -> zamówienia publiczne.
3. Przedmiot przetargu obejmuje: remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1133G na odcinku Wiklino- Rogawica na odcinku o długości około 5.250 mb.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz składania oferty wariantowej.
5. Termin wykonania zamówienia: do 31 października 2007 r.
6. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
Wykonawcy, którzy ubiegają się o udzielenie niniejszego zamówienia zobowiązani są spełnić warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy w szczególności:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
7. Wadium – 10.000 zł
8. Zamawiający żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy w niniejszym przetargu.
9. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami – p. Rafał Gzylewski - tel. 0(59) 8428-469 (wew. 54) oraz p. Mariusz Początko – tel. 0(59) 8428-469 (wew. 21).
10. Kryterium oceny ofert: CENA – 100%.
11. Oferty należy składać w sekretariacie UG Słupsk. Termin składania ofert upływa dnia 28 luty 2007 r. o godz. 1000.
12. Otwarcie ofert nastąpi dnia 28 luty 2007 r. o godz. 1015. w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Słupsku.
13. Termin związania ofertą wynosi: 30 dni.
14. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
15. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
16. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
UWAGA !!! WYJASNIENIE DO SIWZ .
IG-341/05/07
Słupsk, 19.02.2007 r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy przetargu na przebudowę drogi powiatowej nr 1133G Wiklino- Rogawica.

W związku z zapytaniem złożonym przez jednego z Wykonawców, Gmina Słupsk odpowiada:

Pyt.: W jakiej formie należy sporządzić kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót: w formie kosztorysu uproszczonego czy w formie kosztorysu szczegółowego ?

Odp. : Kosztorys ofertowy należy sporządzić w formie kosztorysu szczegółowego.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

UWAGA!
WYJAŚNIENIA DO SIWZ

IG-341/05/07
Słupsk, 06.02.2007 r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy przetargu na przebudowę drogi powiatowej nr 1133G Wiklino - Rogawica.

W związku z zapytaniem złożonym przez jednego z Wykonawców, Gmina Słupsk odpowiada:

Z wizji terenowej przeprowadzonej przez nas wynika że:
a) długość remontowanego odcinka (5250 mb) nie ma odpowiednika rzeczywistego w terenie.
odp.: po sprawdzeniu faktycznej długości, wynikło że faktycznie zaszła pomyłka w wyliczeniu długości odcinka pomiędzy Wiklinem a Kukowem która powinna wynosić 1900 mb (a nie 2.830 mb).

b) zakres robót ziemnych nie odzwierciedla faktycznej sytuacji:
- głębokość wykonania koryta pod pobocza jest na przeważającym odcinku większa od 10cm,
- istnieją miejsca bez potrzeby wykonania koryta, jednak są one głębsze od 10 cm wymagające oprócz odhumusowania dodatkowych warstw wyrównawczych,
- na całym odcinku robót ziemnych zachodzi konieczność odhumusowania,
Odp. zakres robót ziemnych został przyjęty i wyliczony jako średni dla przyjętej długości remontu drogi przy głębokości ok. 10 cm. Roboty ziemne związane z wykonaniem koryta pod pobocza należy wycenić zgodnie z załączonym przedmiarem robót.

c) istniejąca nawierzchnia jest mocno zdegradowana w postaci siatki spękań poprzecznych i podłużnych oraz występującymi w niej ubytkami podbudowy i nawierzchni. W związku z powyższym odnośnie punktu c istnieje uzasadniona potrzeba wykonania w pierwszej kolejności :
- wypełnienia ubytków podbudowy,
- wypełnienia ubytków warstwy ścieralnej,
- likwidacji siatki poprzez rozebranie warstw konstrukcyjnych w koniecznym zakresie,
Odp. : informujemy że przed wykonaniem nowej nakładki w terminie wcześniejszym zostanie wykonany remont cząstkowy zniszczonej nawierzchni,

d) prosimy o podanie odległości wywozu urobku z korytowania ze wskazaniem miejsca odkładu,
Odp.: Odległość wywozu urobku z korytowania wynosi od 1 do 3 km . Zlokalizowane jest ono w byłej piaskowni na trasie między Wiklinem a Kukowem. Dlatego do kosztorysowania należy przyjąć średnią odległość wywozu tj. 2 km.

e) prosimy o dokładne sprecyzowanie rodzaju materiału przeznaczonego do wbudowania w pobocza.
Odp.: do utwardzenia poboczy należy zastosować naturalne kruszywo łamane o frakcji 0/32,

f) widzimy także potrzebę wyrównania wysokościowego pewnej partii płyt żelbetowych.
Odp.: Według naszych ustaleń wynika że nie ma takiej potrzeby. Przed położeniem warstwy ścieralnej zostaną one wyrównane warstwą wyrównawczą z betonu asfaltowego.

W załączeniu przesyłamy zmieniony przedmiar robót, wg którego należy dokonać wyceny robót.

ZMIENIONY PRZEDMIAR ROBÓT !!!

Przedmiar robót dostępny jest pod poniższym adresem internetowym (link należy skopiować i wkleić w przeglądarkę internetową - format pliku PDF - wymagany Acrobat Reader).

http://slupsk.ug.gov.pl/test/zampubl/wiklino_rogawica/odpowiedz_nr_1.pdf
//////////////////////////////////////////////////////////////////////
UWAGA !!

ODPOWIEDZI DO SIWZ :

IG-341/05/07
Słupsk, 19.02.2007 r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy przetargu na przebudowę drogi powiatowej nr 1133G Wiklino- Rogawica.

W związku z zapytaniem złożonym przez jednego z Wykonawców, Gmina Słupsk odpowiada:

1. Dotyczy wykonania nawierzchni ścieralnej: przedmiar robot, nawierzchnia z płyt drogowych, pozycja 4 i 5, nawierzchnia pomiędzy Wiklinem a Kukowem, pozycja 3 i 4 oraz nawierzchnia pomiędzy Kukowem a Rogawicą, pozycja 4 i 5.
Prosimy o określenie:
- jaka mieszankę należy zastosować na warstwę ścieralną: MMA czy SMA,
- jaki rodzaj asfaltu nadzy zastosować do mieszanki na warstwę ścieralną, zwykły czy modyfikowany,
- kruszywo o jakim uziarnieniu należy zastosować do mieszanki na warstwę ścieralną ?
Odp.: Na warstwę ścieralną należy zastosować mieszankę mineralno- asfaltową (MMA).
Do mieszanki mineralno asfaltowej należy zastosować asfalt zwykły D50.
Należy zastosować kruszywo o uziarnieniu 0/12,8 mm.

2. Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia.
Z doświadczenia Wykonawcy wynika, iż przekrój przyjęty przez Zamawiającego na nawierzchni z płyt drogowych , tj. 3 cm wyrównania + 4 cm warstwa ścieralna, nie gwarantuje, mimo wysokiej jakości materiałów i wykonawstwa, że na nawierzchni w okresie gwarancji nie pojawią się zarysowania.
Czy w związku z powyższym można przyjąć, że odpowiedzialność za ewentualne wystąpienie takich rys leży po stronie Zamawiającego i Zamawiający nie będzie żądał od Wykonawcy usunięcia takiej wady w ramach 3- letniej gwarancji ?
Aby uniknąć ewentualnych zarysowań nawierzchni Wykonawca sugeruje, aby dodatkowo zastosować w przekroju nawierzchni siatkę z włókna szklanego.

Odp.: Z doświadczenia Zamawiającego wynika że dotychczas zrealizowane inwestycje, właśnie w takiej technologii sprawdzają się i dobrze służą użytkownikom. Uważamy że nie ma potrzeby stosowania siatki. Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko w sprawie gwarancji na całość zadania i nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za ewentualne powstanie rys.

3. Dotyczy § 4 ust. 2 załącznika nr 5 do SIWZ (wzór umowy).
Co będą oznaczać w kontrakcie pojęcia: roboty dodatkowe, roboty uzupełniające, roboty zamienne, roboty konieczne? Prosimy o sprecyzowanie ww. pojęć.

Odp.: Pojęcie robot dodatkowych i uzupełniających zostało ściśle określone w art. 67 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych i jest obowiązujące w niniejszym postępowaniu. W przypadku wystąpienia okoliczności o których mowa w/w artykule, Zamawiający udzieli zamówienia (uzupełniającego lub dodatkowego- o ile wystąpi potrzeba) w trybie z wolnej ręki Wykonawcy wybranemu w drodze niniejszego przetargu nieograniczonego.
Pod pojęciem robót zamiennych i koniecznych Zamawiający ma na myśli roboty które są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami prawa budowlanego, a których potrzeba wykonania będzie wprowadzała zmiany w kosztorysie ofertowym zawartym w ofercie Wykonawcy. W przypadku istotnych zmian o których mowa powyżej, strony wprowadzą stosowne ustalenia w zakresie terminów wykonania i wynagrodzenia umownego.

4. Dotyczy § 4 ust. 3 załącznika nr 5 do SIWZ (wzór umowy).
W jakim terminie od zaistnienia okoliczności uzasadniających wykonanie robot dodatkowych, uzupełniających, zamiennych lub koniecznych Zamawiający wyda decyzję o której mowa w § 4 ust. 3 i czy Wykonawca będzie miał prawo do przesunięcia terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku jeśli Zamawiający będzie pozostawał w zwłoce z wydaniem decyzji, a zwłoka taka będzie uniemożliwiać terminowe wykonanie przedmiotu umowy?

Odp.: Zamawiający wyda stosowną decyzje w ciągu 3 dni roboczych od zaistnienia okoliczności uzasadniających wykonanie robot dodatkowych, uzupełniających, zamiennych lub koniecznych.
Jeśli zwłoka w podjęciu decyzji będzie uniemożliwiać terminowe wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca będzie miał prawo do przesunięcia terminu wykonania.

5. Dotyczy § 9 ust. 4 w zw. z § 4 ust. 4 załącznika nr 5 do SIWZ (wzór umowy).
Czy można uznać, że drugim wyjątkiem powodującym zmianę/zwiększenia wynagrodzenia (poza prawem Zamawiającego do odliczenia z wynagrodzenia umownego wartości kosztorysowej robót nie wykonanych a ujętych w cenie i w kosztorysie ofertowym) będzie wykonanie przez Wykonawcę robot dodatkowych, uzupełniających, zamiennych lub koniecznych – po wydaniu przez Zamawiającego decyzji o której mowa w § 4 ust. 3 umowy?
Czy zapisy należy uznać, że wynagrodzenie za roboty o których mowa w umowie stanowić będzie wynik iloczynu ilości wykonanych robot i cen jednostkowych podanych w załączonym do oferty kosztorysie ofertowym?

Odp.: Roboty dodatkowe i uzupełniające w nawiązaniu do odpowiedzi w pkt. 5 będą udzielane odrębnym zamówieniem (z wolnej ręki) na warunkach określonych w ustawie, ostatecznie ustalonych w wyniku negocjacji stron. Natomiast w przypadku robót zamiennych i koniecznych powodujących istotne zmiany zakresu robót i wynagrodzenia Zamawiający będzie wymagał do obliczenia wartości tych robót zastosowania stawek określonych w kosztorysie ofertowym w ofercie Wykonawcy.

6. Dotyczy § 18 załącznika nr 5 do SIWZ (wzór umowy).
Wskazano archiwalny tekst jednolity Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2004 r. nr 19 poz. 177 ze zm.) zamiast aktualnego: Dz.U. z 2006 r. nr 164 poz. 1163 ze zm.
Wskazano archiwalny tekst jednolity ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207 poz. 2016 ze zm.) zamiast aktualnego: Dz.U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 ze zm.
Prosimy o dokonanie stosowanych korekt zapisów umowy.

Odp.: Zamawiający dokona korekty w/w zapisów umowy dotyczących aktualnych tekstów jednolitych Ustawy Prawo zamówień publicznych i Ustawy Prawo budowlane, w związku z tym jako obowiązujące należy traktować teksty według dokonanych korekt.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 24-04-2008 17:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 24-04-2008 17:47