Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

DOSTAWA MASZYN DO NAPRAWY DRóG 5/AJ/ZGKSP/2007

OGłOSZENIE O ZAMóWIENIU
Zamawiający:
Zakład Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach sp.z o.o.
Jezierzyce ul. Kolejowa 5, 76 – 200 Słupsk
tel. ( 059 ) 811 25 75, fax 847 39 20

Tryb postępowania:
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej równowartości 60.000 Euro.
Przedmiot zamówienia: Przetarg dotyczy dostawy fabrycznie nowych nieużywanych ( rok produkcji 2006 lub 2007 ) maszyn i urządzeń do wykonywania napraw nawierzchni asfaltowych na drogach przystosowanych do ruchu samochodowego. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego recyklera, walca oraz przecinarki spalinowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do specyfikacji.
Czas realizacji zamówienia – umowa na czas określony od 01.03.2007r. do 01.03.2009r. Dostawa maszyn i urządzeń do 16.03.2007r.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, wariantowych, nie zamierza zawierać umowy ramowej, nie przewiduje zastosowania dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje możliwości wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, nie wymaga wniesienia wadium, nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
Specyfikacja Istotnych Waruków Zamówienia jest nieodpłatna i dostępna:
- Wykonawca może odebrać formularz osobiście w siedzibie Zamawiającego
- na pisemną prośbę Wykonawcy zostanie ona niezwłocznie wysłana pocztą tradycyjną,
- w postaci elektronicznej do pobrania ze strony: www.slupsk.ug.gov.pl w zakładce BIP – ZGK
Jezierzyce – Zamówienia Publiczne . - znak sprawy: 5/AJ/ZGKSP/2007 -załącznik SDR.doc
Warunki udziału w postępowaniu:
Wykonawca zgodnie z art. 22 ust1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, znajduje się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia, nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia oraz jest uprawniony do wystawienia faktury VAT.
Ocena spełnienia w/w warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt. V. SIWZ, które należy załączyć do oferty. Ocena zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia“.
Kryteria oceny ofert:
Bilans ocen wg niżej wymienionych kryteriów:
I.CENA BRUTTO – RECYKLER 55% ( najniższa cena 55 pkt )
II.CENA BRUTTO – WALEC 35% ( najniższa cena 35 pkt )
III.CENA BRUTTO – PRZECINARKA SPALINOWA 10 % ( najniższa cena 10 pkt )

Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 w terminie do dnia: 20.02.2007r. do godz 10.30.
Oferty otrzymane po w/w terminie zostaną zwrócone bez ich otwierania po upływie terminu do złożenia protestu. Komisja przetargowa otworzy oferty w dniu 20.02.2007r o godz 10.50
w siedzibie Zamawiającego ( POKÓJ NR.1 ) na posiedzeniu jawnym.
Termin związania ofertą – 30 dni.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 24-04-2008 17:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 24-04-2008 17:54