Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupsk
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przetarg nieograniczony powyżej 60 000 euro. GA-341/09/07. Usługa wykonywania prac geodezyjnych na rzecz Gminy Słupsk.

GA-341/09/07 Słupsk 09.02.2007r.

G M I N A S Ł U P S K
UL. SPORTOWA 34
76-200 SŁUPSK
tel. (059) 8428-460 tel./fax.(059) 8429-254
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

o wartości szacunkowej powyżej równowartości 60 000 EURO
realizowany na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004, Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” na:

„usługę wykonywania prac geodezyjnych na rzecz Gminy Słupsk”

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w wersji drukowanej znajduje się do odbioru w budynku Urzędu Gminy w Słupsk w pokoju nr 02 i 13.
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w wersji elektronicznej znajduje się na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy w Słupsku pod adresem http://bip.slupsk.tensoft.pl/index.php?gid=73.
3. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania prac geodezyjnych na rzecz Gminy Słupsk:
- główny CPV – 70100000-2.
- szczegółowy zakres prac jest określony w formularzu ofertowym – zał. Nr 1 do SIWZ.,
- usługi stanowiące przedmiot zamówienia będą realizowane sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego
w terminach wymaganych w formularzu oferty. Faktyczne ilości poszczególnych usług będą
zgłoszone przez Zamawiającego telefonicznie, faksem lub pisemnie.,
- Wykonawca w przygotowaniu oferty oraz w toku realizacji umowy w sprawie przedmiotowego
zamówienia zobowiązany jest do przestrzegania warunków określonych w ustawie Prawo geodezyjne
i kartograficzne, która reguluje kwestie związane z przedmiotem zamówienia.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz składania oferty wariantowej.
5. Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające w wysokości nie więcej niż 10% zamówienia podstawowego.
6. Termin wykonania zamówienia: przez okres 24 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia.
7. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu ustawowemu, spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz warunki określone w SIWZ w szczególności:
1) posiadają doświadczenie w zakresie przedmiotu przetargu tj. wykonali w okresie 3 ostatnich lat (2006, 2005, 2004) usługi dot. wykonywania prac geodezyjnych, w tym:
a) co najmniej jedną długoterminową (min. 12 m-cy) usługę na świadczenie prac geodezyjnych,
b) o łącznej wartości brutto (w ciągu 3 lat z dopuszczeniem dla różnych podmiotów) nie mniejszej
niż 50% ceny zadeklarowanej w ofercie.
2) posiadają uprawnienia niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z art. 43 ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne.
8. Zamawiający żąda wadium w niniejszym postępowaniu w wysokości 5000 zł.
9. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: p. Ewa Bednarska - tel. 0(59) 842-84-69 (wew. 13) oraz p. Mariusz Początko - tel. 0(59) 842-84-69 (wew. 21).
10. Kryterium oceny ofert (łącznie cena – 100%):
- cena za usługi grupy 1 (zgodnie z formularzem ofertowym) - 60%,
- cena za usługi grupy 2 (zgodnie z formularzem ofertowym) - 10%,
- cena za usługi grupy 3 (zgodnie z formularzem ofertowym) - 30%.
11. Oferty należy składać w sekretariacie UG Słupsk. Termin składania ofert upływa dnia: 06 marzec 2007r. o godz. 13.00.
12. Otwarcie ofert nastąpi dnia: 06 marzec 2007r. o godz. 13.15., w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Słupsku
13. Termin związania ofertą wynosi: 30 dni.
14. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
15. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
16. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

Pod poniższym adresem dostępna jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (nalezy skopiować poniższy link i wkleić w przeglądarkę internetową - plik jest w formacie PDF - wymagany jest program Acrobat Reader):

http://slupsk.ug.gov.pl/test/zampubl/geodezja/pelnaSIWZ.pdf

UWAGA ZMIANY W SIWZ!

Słupsk 02.03.2007r.

GA-341/09-1/07

WSZYSCY WYKONAWCY

ODPOWIEDŹ DO PISMA Z DNIA 26.02.2007r.
PROTEST W POSTĘPOWANIU

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej równowartości 60 000 euro, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego usługi wykonywania prac geodezyjnych na rzecz Gminy Słupsk. Znak sprawy - GA-341/03/05.

W odpowiedzi do protestu z dnia 26.02.2007r., Zamawiający wyjaśnia:

Protest w zakresie terminów wykonania podziału zawiera terminy, które w przeważającej części nie znajdują potwierdzenia w obowiązujących przepisach prawa, np. (pkt. 2) przygotowanie wstępnego projektu podziału 2 – 3 dni? Jest to indywidualne tempo pracy wykonawcy po uzyskaniu materiałów od PODGiK (pkt. 1) – 7 – 10 dni. Pozostałe terminy są również określone indywidualnie i w każdym przypadku zawyżone, aby przewidzieć zdarzenia losowe nieprzewidziane dla procedury. W dotychczasowych umowach termin 60 dni był bez przeszkód realizowany jeżeli wykonawca przystępował do realizacji zlecenia niezwłocznie. W tym zakresie Zamawiający nie przewiduje wydłużenia terminów wykonania.
W zakresie wznowienia znaków granicznych Zamawiający dopuszcza zmiany terminu z 21 dni do 30 dni. Propozycja 36 – 46 dni nie znajduje odzwierciedlenia w obowiązujących przepisach prawa.
W zakresie map do celów planistycznych zaproponowany termin był realizowany dotychczas bez zarzutu i w pełnej zgodności z przepisami prawa. Zamawiający nie przewiduje zmian w tym zakresie, gdyż mapa do celów, planistycznych to zespół czynności, które można rozpocząć niezwłocznie po otrzymaniu materiałów z PDGiK. Przeważająca część prac to prace kameralne. Natomiast prace polowe są uzupełnieniem – aktualizacją w niewielkim zakresie. Terminy do wykonania niniejszej map faktycznie nie ma odzwierciedlenia w żadnym przepisie prawa, czy też instrukcji technicznej i nie znajduje porównania do mapy zasadniczej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 24-04-2008 17:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 24-04-2008 17:56