Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupsk
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przetarg nieograniczony pow. 60 000 euro. IG-341/14/07. Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Warblewo – Gmina Słupsk

IG-341/14/07 Słupsk 14.02.2007r.

G M I N A S Ł U P S K
UL. SPORTOWA 34
76-200 SŁUPSK
tel. (059) 8428-460 tel./fax. (059) 8429-254

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
o wartości szacunkowej poniżej równowartości 60 000 EURO
realizowany na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r. nr 164 poz. 1163 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” na:

„Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Warblewo – Gmina Słupsk”

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w wersji drukowanej (pełna wraz z projektem budowlanym) znajduje się do odbioru w budynku Urzędu Gminy w Słupsk w pokoju nr 13 – cena 50,00 zł.
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w wersji elektronicznej znajduje się na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy w Słupsku pod adresem http://bip.slupsk.tensoft.pl/index.php?gid=73.
3. Przedmiot przetargu obejmuje budowę świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Warblewo – Gmina Słupsk (CPV: 45215500-2).
4. Szczegółowy zakres prac zawiera dokumentacja projektowa (dostępna w siedzibie Zamawiającego) oraz przedmiar robót wraz z wykazem robót uzupełniających.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz składania oferty wariantowej.
6. Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające w wysokości 20%.
7. Termin wykonania zamówienia: do 31.10.2007r.
8. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
ustawowemu, spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz warunki określone w SIWZ w szczególności:
a) posiadają doświadczenie w zakresie robót stanowiących przedmiot przetargu tj. wykonali w okresie pięciu ostatnich lat licząc od daty wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną robotę budowlaną lub przebudowę dotyczącą o wartości brutto nie mniejszej niż cena zadeklarowana w ofercie przez wykonawcę,
b) dysponują osobami uprawnionymi do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, które:
- posiadają uprawnienia zawodowe do prowadzenia robót objętych przedmiotem zamówienia w
branżach: budowlanej, sanitarnej, elektrycznej.
- są członkami odpowiednich izb samorządu zawodowego.
c) są ubezpieczeni w zakresie wykonywanej działalności.
9. Zamawiający żąda wadium w wysokości 5 000 zł (dziesięć tysięcy złotych).
10. Zamawiający żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3% ceny całkowitej podanej w ofercie.
11. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest p. Danuta Terpiłowska - tel. 0(59) 842-84-69 (wew. 54) oraz p. Mariusz Początko - tel. 0(59) 842-84-69 (wew. 21).
12. Kryterium oceny ofert: CENA – 100%.
13. Oferty należy składać w sekretariacie UG w Słupsku. Termin składania ofert upływa dnia 15 marzec 2007r., o godz. 13.00.
14. Otwarcie ofert nastąpi dnia 15 marzec 2007r., o godz. 13.15 w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Słupsku.
15. Termin związania ofertą wynosi: 30 dni.
16. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
17. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
18. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

Pod poniższym adresem internetowym dostepna jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (należy skopiować i wkleić w przeglądarkę internetową) wymagany program Acrobat Reader - format pliku PDF:

http://slupsk.ug.gov.pl/test/zampubl/warblewo2/pelnaSIWZ.pdf

Pod poniższymi adresami dostępne są przedmiary robót (należy skopiować i wkleić w przeglądarkę internetową) - wymagany program Acrobat Reader - format plików PDF:

1. branża budowlana - http://slupsk.ug.gov.pl/test/zampubl/warblewo2/budowlanka.pdf

2. Branża wod-kan z C.O. - http://slupsk.ug.gov.pl/test/zampubl/warblewo2/wodkanCO.pdf

3. Branża elektryczna - http://slupsk.ug.gov.pl/test/zampubl/warblewo2/elektryka.pdf

4. Branża wodno - kanalizacyjna - http://slupsk.ug.gov.pl/test/zampubl/warblewo2/wodkan.pdf

UWAGA ! SPOTKANIE WYKONAWCÓW!

Słupsk 06.02.2007r.

IG-341/14-1/07

Wszyscy Wykonawcy

INFORMACJA O SPOTKANIU

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej równowartości 60 000 euro, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Warblewo – Gmina Słupsk. Znak sprawy IG-341/14/07.

Gmina Słupsk reprezentowana przez Wójta Gminy jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu informuje, że w oparciu o art. 38 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r. nr 164 poz. 1163 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” informuje o spotkaniu wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Spotkanie odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Słupsku, ul. Sportowa34, 76-200 Słupsk, o godz. 11.00, dnia 08.03.2007r (czwartek).
W celu sprecyzowania wszystkich niejasności występujących w dokumentacji projektowej, przedmiarach oraz szczegółowych wytycznych (prace uzupełniające) Zamawiający zwraca się do Wykonawców z prośbą o niezawodne przybycie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 24-04-2008 17:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 24-04-2008 17:58