Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

wykonanie projektu budowlanego i wykonawstwo “pod klucz” – przebudowa ulic Jodłowa, Cisowa, Cedrowa, IG-341/12/07

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA.

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej równowartości 60 000 euro, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie projektu budowlanego i wykonawstwo “pod klucz” – przebudowa ulic Jodłowa, Cisowa, Cedrowa, Cyprysowa na osiedlu mieszkaniowym w Krępie”.

Gmina Słupsk reprezentowana przez Wójta Gminy, jako Zamawiający w niniejszym przetargu, działając zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 3 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Z 2004r. Nr 19; poz. 177, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” zawiadamia wszystkich Wykonawców o unieważnieniu niniejszego postępowania wraz z uzasadnieniem prawnym i faktycznym.
Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, mówiący o tym, że postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Uzasadnienie faktyczne: powodem unieważnienia jest nieprawidłowe umieszczenie ogłoszenia o przetargu. Przetarg oszacowany na wartość powyżej 60 000 euro zamiast przekazania ogłoszenia Prezesowi UZP i umieszczenia na stronie internetowej UZP zgodnie z art. 40 ust. 2 ustawy PZP, został umieszczony na stronie Portalu UZP.

IG341/12/07 Słupsk 14.02.2007 r.

G M I N A S Ł U P S K
UL. SPORTOWA 34
76-200 SŁUPSK
tel. (059) 8428-460 tel./fax. (059) 8429-254

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

o wartości szacunkowej powyżej równowartości 60 000 EURO
realizowany na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004, Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” na:

„wykonanie projektu budowlanego i wykonawstwo “pod klucz” – przebudowa ulic Jodłowa, Cisowa, Cedrowa, Cyprysowa na osiedlu mieszkaniowym w Krępie, związanej z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą ”

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) znajduje się do odbioru w budynku Urzędu Gminy w Słupsk w pokoju nr 10
2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego i wykonawstwo “pod klucz” - ulic Jodłowa, Cisowa, Cedrowa, Cyprysowa na osiedlu mieszkaniowym w Krępie (główny CPV 45111200-0, 74232200-6, 45233200-1 ) w szczególności:
1) opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie przebudowy w/w ulic,
2) przebudowa ulic w oparciu o wykonaną dokumentację projektową wskazaną w przedmiocie zamówienia,
3) przeprowadzenie procesu inwestycyjnego zgodnie z przepisami prawa budowlanego.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz składania oferty wariantowej.
4. Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające w wysokości nie więcej niż 20% zamówienia podstawowego.
5. Termin wykonania zamówienia: 30 września 2007 rok
6. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu ustawowemu, spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ustawy oraz warunki określone w SIWZ w szczególności:
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
- są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
7. Zamawiający żąda wadium w niniejszym postępowaniu w wysokości – 8.000 zł.
8. Zamawiający żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości zmówienia.
9. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: p. Rafał Gzylewski - tel. 0(59) 842-84-69 (wew. 54)
10. Kryterium oceny ofert: cena - 100%.
11. Oferty należy składać w sekretariacie UG Słupsk. Termin składania ofert upływa dnia:
16 marzec 2007 r. o godz. 10.00.
12. Otwarcie ofert nastąpi dnia: 16 marzec 2007 r. o godz. 10.15., w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Słupsku
13. Termin związania ofertą wynosi: 30 dni.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 24-04-2008 17:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 24-04-2008 17:59