Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przetarg nieograniczony pon. 60 000 euro. GTBS-341/01/07. Dostawa oleju opałowego do kotłowni GTBS w Siemianicach.

GTBS-341/01/07 Słupsk 14.02.2007r.

GMINNE TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
UL. SPORTOWA 34
76-200 SŁUPSK
tel. (059) 8428-460 tel./fax.(059) 8429-254

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
o wartości szacunkowej poniżej równowartości 60 000 EURO
realizowany na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004, Nr 19 poz. 177 z późn. zm), zwanej dalej „ustawą” na:

„dostawę oleju opałowego do kotłowni GTBS w Siemianicach”

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w wersji drukowanej znajduje się do odbioru w Gminnym Towarzystwie Budownictwa Społecznego (budynek Urzędu Gminy w Słupsku) w pokoju nr 13.
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w wersji elektronicznej znajduje się na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy w Słupsku pod adresem http://bip.slupsk.tensoft.pl/index.php?gid=73.
3. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego do kotłowni GTBS w Siemianicach:
- główny CPV – 23122100-9.
- wykonawca we własnym zakresie jest zobowiązany do dostaw paliwa do Urzędu Gminy w Słupsku
przy ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk,
- dostawy będą realizowane częściowo na zgłoszenie przez Zamawiającego,
- paliwo musi odpowiadać Polskim Normom.
- szacunkowa ilość zapotrzebowania przedmiotu zamówienia wynosi – 60 000 litrów.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz składania oferty wariantowej.
5. Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające w wysokości nie więcej niż 20% zamówienia podstawowego.
6. Termin wykonania zamówienia: od daty udzielenia zamówienia (podpisanie umowy) do dnia 30.05.2008r.
7. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 w szczególności:
1)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2)posiadają doświadczenie w zakresie robót stanowiących przedmiot przetargu tj. wykonali w okresie trzech ostatnich lat licząc od daty wszczęcia niniejszego przetargu co najmniej jedną dostawę paliwa opałowego o wartości brutto nie mniejszej cena zadeklarowana w ofercie przez wykonawcę.
3)nie podlegają wykluczeniu ustawowemu.
8. Zamawiający nie żąda wadium w niniejszym postępowaniu.
9. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: p. Jacek Filiczkowski - tel. 0(59) 842-84-69 (wew. 54) oraz p. Mariusz Początko - tel. 0(59) 842-84-69 (wew. 21).
10. Kryterium oceny ofert:
- cena – 80%.
- rabat – 20%.
11. Oferty należy składać w sekretariacie UG Słupsk. Termin składania ofert upływa dnia 22 lutego 2007r., o godz. 1300.
12. Otwarcie ofert nastąpi dnia 22 lutego 2007r., o godz. 1315. w siedzibie Zamawiającego (sala konferencyjna Urzędu Gminy w Słupsku).
13. Termin związania ofertą wynosi: 30 dni.
14. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
15. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
16. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

Pod poniższym adresem dostępna jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (nalezy skopiować poniższy link i wkleić w przeglądarkę internetową - plik jest w formacie PDF - wymagany jest program Acrobat Reader):

http://slupsk.ug.gov.pl/test/zampubl/GTBS/pelnaSIWZ.pdf

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 24-04-2008 17:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 24-04-2008 17:59