Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupsk
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przetarg nieograniczony pow. 60 000 euro. IG-341/17/07. Wykonanie kanalizacji ściekowej w miejscowości Niewierowo – Gmina Słupsk

IG-341/17/07 Słupsk 14.02.2007r.

G M I N A S Ł U P S K
UL. SPORTOWA 34
76-200 SŁUPSK
tel. (059) 8428-460 tel./fax. (059) 8429-254

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
o wartości szacunkowej poniżej równowartości 60 000 EURO
realizowany na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r. nr 164 poz. 1163 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” na:

„wykonanie kanalizacji ściekowej w miejscowości Niewierowo – Gmina Słupsk”

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w wersji drukowanej (pełna wraz z projektem budowlanym) znajduje się do odbioru w budynku Urzędu Gminy w Słupsk w pokoju nr 13 – cena 60,00 zł.
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w wersji elektronicznej znajduje się na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy w Słupsku pod adresem http://bip.slupsk.tensoft.pl/index.php?gid=73.
3. Przedmiot przetargu obejmuje wykonanie kanalizacji ściekowej w miejscowości Niewierowo – Gmina Słupsk (CPV: 45232410-9).
4. Szczegółowy zakres prac zawiera dokumentacja projektowa (dostępna w siedzibie Zamawiającego) oraz przedmiar robót.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz składania oferty wariantowej.
6. Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające w wysokości 20%.
7. Termin wykonania zamówienia: do 30.08.2007r.
8. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
ustawowemu, spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz warunki określone w SIWZ w
szczególności:
a) posiadają doświadczenie w zakresie robót stanowiących przedmiot przetargu tj. wykonali w
okresie pięciu ostatnich lat licząc od daty wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej trzy roboty budowlane dot.
budowy kanalizacji sanitarnej każda o wartości brutto nie mniejszej niż cena zadeklarowana w
ofercie przez wykonawcę,
b) dysponują osobami uprawnionymi do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, które:
- posiadają uprawnienia zawodowe do prowadzenia robót objętych przedmiotem zamówienia w
branżach: budowlanej, sanitarnej, elektrycznej.
- są członkami odpowiednich izb samorządu zawodowego.
c) są ubezpieczeni w zakresie wykonywanej działalności.
9. Zamawiający żąda wadium w wysokości 5 000 zł (dziesięć tysięcy złotych).
10. Zamawiający żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3% ceny całkowitej podanej w ofercie.
11. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest p. Danuta Terpiłowska - tel. 0(59) 842-84-69 (wew. 54) oraz p. Mariusz Początko - tel. 0(59) 842-84-69 (wew. 21).
12. Kryterium oceny ofert: CENA – 100%.
13. Oferty należy składać w sekretariacie UG w Słupsku. Termin składania ofert upływa dnia 20 marca 2007r., o godz. 13.00.
14. Otwarcie ofert nastąpi dnia 20 marca 2007r., o godz. 13.15 w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Słupsku.
15. Termin związania ofertą wynosi: 30 dni.
16. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
17. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
18. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.


Pod poniższym adresem internetowym dostepna jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (należy skopiować i wkleić w przeglądarkę internetową) - wymagany program Acrobat Reader - format pliku PDF:

http://slupsk.ug.gov.pl/test/zampubl/niewierowo/pelnaSIWZ.pdf


Pod poniższymi adresami dostępny jest przedmiar robót (należy skopiować i wkleić w przeglądarkę internetową) - wymagany program Acrobat Reader - format pliku PDF:

http://slupsk.ug.gov.pl/test/zampubl/niewierowo/przedmiarNIEWIEROWO.pdf

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 24-04-2008 18:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 24-04-2008 18:00