Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupsk
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

DOSTAWA KOSTKI I MATERIAłóW TYPU POLBRUK 6/AJ/ZGKSP/2007

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający:
Zakład Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach sp.z o.o.
Jezierzyce ul. Kolejowa 5, 76 – 200 Słupsk
tel. ( 059 ) 811 25 75, fax 847 39 20
Osoba do kontaktu: Adam Jaśkiewicz.
Tryb postępowania:
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej równowartości 60.000 Euro.
Przedmiot zamówienia: Przetarg dotyczy dostawy betonowych materiałów do budowy chodników i ciągów rowerowych, tj. : kostka typu polbruk cegiełka 10x20 szara i kolorowa, obrzeże trawnikowe, krawężniki drogowe betonowe - materiały zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w SIWZ zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywne dostawy w.w zamawianych materiałów na teren budowy w granicach administracyjnych wiejskiej Gminy Słupsk.
Czas realizacji zamówienia – umowa na czas określony od 16.03.2007r. do 31.12.2007r. Pierwsze planowane dostawy do miejscowości Krępa.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, wariantowych, nie zamierza zawierać umowy ramowej, nie przewiduje zastosowania dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje możliwości wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, nie wymaga wniesienia wadium, nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
Specyfikacja Istotnych Waruków Zamówienia jest nieodpłatna i dostępna:
- Wykonawca może odebrać formularz osobiście w siedzibie Zamawiającego
- na pisemną prośbę Wykonawcy zostanie ona niezwłocznie wysłana pocztą tradycyjną,
- w postaci elektronicznej do pobrania ze strony: www.slupsk.ug.gov.pl w zakładce BIP – ZGK
Jezierzyce – Zamówienia Publiczne . - znak sprawy: 6/AJ/ZGKSP/2007
Warunki udziału w postępowaniu:
Wykonawca zgodnie z art. 22 ust1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, znajduje się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia, nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia oraz jest uprawniony do wystawienia faktury VAT.
Ocena spełnienia w/w warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt. V. SIWZ, które należy załączyć do oferty. Ocena zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia“.
Kryteria oceny ofert:
Bilans ocen wg niżej wymienionych kryteriów wg. jednostkowych cen bruto materiałów:
I.CENA BRUTTO – KOSTKA ''8'' KOLOR – 10%
II.CENA BRUTTO – KOSTKA ''8'' SZARA – 20%
III.CENA BRUTTO – KOSTKA ''6'' SZARA – 15%
IV.CENA BRUTTO – KOSTKA ''6'' KOLOR – 10%
V.CENA BRUTTO – OBRZEŻE TRAWNIKOWE 100 x 25 x 8 SZARE – 10%
VI.CENA BRUTTO – KRAWĘŻNIK DROGOWY SZARY 100X 30X15 – 10%
VII.CENA BRUTTO – KRAWĘŻNIK DROGOWY SZARY 100X 22X15 – 5%
VIII.CENA BRUTTO – KRAWĘŻNIK DROGOWY SZARY 33X 30X15 – 10%
IX.CENA BRUTTO – KRAWĘŻNIK DROGOWY SZARY 50X 33 X15 – 10%

Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 w terminie do dnia: 06.03.2007r. do godz 1030.
Oferty otrzymane po w/w terminie zostaną zwrócone bez ich otwierania po upływie terminu do złożenia protestu. Komisja przetargowa otworzy oferty w dniu 06.03.2007r o godz 1050
w siedzibie Zamawiającego ( POKÓJ NR.1 ) na posiedzeniu jawnym.
Termin związania ofertą – 30 dni.
Specyfikacja - załącznik SPK1.doc

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 24-04-2008 18:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 24-04-2008 18:06