Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupsk
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przetarg nieograniczony pon. 60 000 euro. GTBS-341/02/07. Odbiór stałych odpadów komunalnych z osiedli mieszkaniowych GTBS w miejscowościach Jezierzyce i Siemianice – Gmina Słupsk.

GTBS-341/02/07 Słupsk 15.03.2007r.

GMINNE TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
UL. SPORTOWA 34
76-200 SŁUPSK
tel. (059) 8428-460 tel./fax.(059) 8429-254

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
o wartości szacunkowej poniżej równowartości 60 000 EURO
realizowany na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006r; Nr 164 poz. 1163 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” na:

„odbiór stałych odpadów komunalnych z osiedli mieszkaniowych GTBS w miejscowościach Jezierzyce i Siemianice – Gmina Słupsk”

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w wersji drukowanej znajduje się do odbioru w Gminnym Towarzystwie Budownictwa Społecznego (budynek Urzędu Gminy w Słupsku) w pokoju nr 13.
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w wersji elektronicznej znajduje się na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy w Słupsku pod adresem http://bip.slupsk.tensoft.pl/index.php?gid=73.
3. Przedmiotem zamówienia jest odbiór stałych odpadów komunalnych z osiedli mieszkaniowych GTBS w miejscowościach Jezierzyce i Siemianice – Gmina Słupsk:
- główny CPV – 90121000-1.
- usługa będzie realizowane częściowo na zgłoszenie przez Zamawiającego.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz składania oferty wariantowej.
5. Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające w wysokości nie więcej niż 20% zamówienia podstawowego.
6. Termin wykonania zamówienia: od daty udzielenia zamówienia (podpisanie umowy) na okres 36 miesięcy.
7. Wykonawcy, którzy ubiegają się o udzielenie niniejszego zamówienia zobowiązani są spełnić warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust.1 ustawy w szczególności:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) posiadają doświadczenie w zakresie robót stanowiących przedmiot przetargu tj. wykonali w okresie
trzech ostatnich lat licząc od daty wszczęcia niniejszego przetargu co najmniej jedną długoterminową
(co najmniej 1 rok – potwierdzona umową) usługę odbioru odpadów o wartości nie mniejszej niż
zadeklarowana cena w ofercie przez Wykonawcę.
3) dysponują własnym lub „wypożyczonym” (konieczny dokument potwierdzający – umowa) sprzętem
niezbędnym do wykonania zamówienia, tj.:
a) co najmniej jeden sprawny i dopuszczony do ruchu pojazdy z żurawikiem typu HDS,
b) ilość kontenerów typu SPW-1 niezbędna do wywozu odpadów stałych,
c) minimum jedna myjnia przystosowana do mycia w/w kontenerów lub udokumentowany (umowa)
dostęp do tego typu myjni,
d) gwarantują i zobowiązują się do składowania zgromadzonych w kontenerach odpadów
komunalnych tylko i wyłącznie na przeznaczonych do tego składowiskach zgodnie z przepisami
prawa w tym zakresie.
8. Zamawiający żąda wadium w wysokości 2000 zł.
9. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: p. Jacek Filiczkowski - tel. 0(59) 842-84-69 (wew. 54) oraz p. Mariusz Początko - tel. 0(59) 842-84-69 (wew. 21).
10. Kryterium oceny ofert – CENA – 100%.
11. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie GTBS Sp. z o.o. w Słupsku (budynek UG w Słupsku – pok. Nr 9). Termin składania ofert upływa dnia 22 marca 2007r., o godz. 1200.
12. Otwarcie ofert nastąpi dnia 22 marca 2007r., o godz. 1300. w siedzibie Zamawiającego (sala konferencyjna Urzędu Gminy w Słupsku).
13. Termin związania ofertą wynosi: 30 dni.
14. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
15. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
16. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

Pod poniższym adresem internetowym dostepna jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (należy skopiować i wkleić w przeglądarkę internetową) - wymagany program Acrobat Reader - format pliku PDF:

http://slupsk.ug.gov.pl/test/zampubl/GTBS2/pelnaSIWZ.pdf

UWAGA WYJAŚNIENIE DO SIWZ!

Słupsk 21.03.2007r.

GTBS-341/02/07

Wszyscy Wykonawcy

ODPOWIEDZI NA ZAPTANIE DO SIWZ
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej równowartości 60 000 euro, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego odbioru stałych odpadów komunalnych z osiedli mieszkaniowych GTBS w miejscowościach Jezierzyce i Siemianice – Gmina Słupsk. Znak sprawy - GTBS-341/02/07.

Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego reprezentowane przez Prezesa Zarządu jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 164 poz. 1163 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” udziela odpowiedzi na złożone z dniu 20.03.2007r., zapytanie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Zapytanie jednego z Wykonawców z dnia 20.03.2007r:

Pyt. Nr 1:
1.W pkt. 3 zamawiający określając przedmiot zamówienia żąda od oferenta zapewnienia łącznie 7 kontenerów typu SPW-1 o pojemności 10m3. Pytanie brzmi: czy zamawiający dopuszcza zastosowanie odpowiedniej ilości pojemników o pojemności 1100 L? Użytkowanie takich pojemników jest podyktowane koniecznością przestrzegania obowiązującego regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Słupsk (uchwała Nr XXXI/325/2006). Rozdział 4 § 12 zobowiązuje wywożących odpady do robienia tego z częstotliwością zapobiegającą przepełnieniu pojemników, a przede wszystkim rozkładowi odpadów. Opróżnianie kontenerów o pojemności 10 m3 w cyklu dwutygodniowym jest zbyt rzadki przy zgromadzonej w nim ilości odpadów, co spowoduje ich fermentację i rozwój insektów. W tak długim okresie trwa już wspomniany rozkład odpadów. Wstawienie po kilka pojemników z tworzywa sztucznego (z symbolem zgodności wyrobu z wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia użytkowników, zawartymi w odpowiednich dyrektywach Unii Europejskiej - CE) na jeden punkt zbiorczy oraz ich opróżnianie 1-3 razy w tygodniu zapewni porządek wokół pojemników, częstsze dezynfekcje, estetykę i higienę miejsc gromadzenia odpadów. Zgodnie z praktyką krajów unijnych odpady komunalne powinny być gromadzone właśnie w takich pojemnikach. Zamiana kontenerów na pojemniki zawsze korzystnie wpływa na opinie korzystających z nich mieszkańców.

Odp. Nr 1:
Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiennych pojemników, o których mowa w zapytaniu tj. o pojemności 1100 L. Ze względu na zmianę objętości pojemnika Wykonawca obowiązany jest do zapewnienia co najmniej 4 pojemników 1100 L w miejsce jednego kontenera SPW-1. Ponadto przy zastosowaniu mniejszych pojemników Wykonawca zobowiązany jest do wykazania co najmniej 2 pojazdów, będących w jego dyspozycji i przystosowanych do obsługi tego typu pojemników. Zmiana oferowanych pojemników nie może wpłynąć na zmniejszenie częstotliwości wywozu odpadów i Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia sukcesywnego pełnego wywozu w miarę zapotrzebowania. Przy zastosowaniu zamiennych pojemników Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty:
1) dokument potwierdzający dysponowanie przez niego odpowiedniej ilości pojemników 1100 L (7 kontenerów SPW-1 odpowiada 28 pojemnikom 1100L),
2) dokumenty potwierdzające dysponowanie przez Wykonawcę, co najmniej dwoma samochodami przystosowanymi do obsługi pojemników 1100 L.
Pozostałe warunki i dokumenty są obowiązujące i pozostają bez zmian.

UWAGA! KOLEJNE WYJAŚNIENIA DO SIWZ!

Słupsk 21.03.2007r.

GTBS-341/02/07

Wszyscy Wykonawcy

ODPOWIEDZI NA ZAPTANIE DO SIWZ
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej równowartości 60 000 euro, realizowanym w
trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego odbioru stałych odpadów komunalnych z osiedli mieszkaniowych GTBS w
miejscowościach Jezierzyce i Siemianice – Gmina Słupsk. Znak sprawy - GTBS-341/02/07.

Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego reprezentowane przez Prezesa Zarządu jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 164 poz. 1163 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” udziela odpowiedzi na złożone z dniu 21.03.2007r., zapytanie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Zapytanie jednego z Wykonawców z dnia 21.03.2007r:

Pyt. Nr 1:
1.W związku z pismem z dnia 21.03.2007r., dopuszczającym zamianę kontenerów na pojemniki 1100 L, prosimy o określenie sposobu mycia i dezynfekcji ww. pojemników oraz wskazanie dokumentu potwierdzającego tę czynność.

Odp. Nr 1:

W odpowiedzi na pytanie związane z dezynfekcją pojemników informujemy iż pojemniki będą myte i dezynfekowane metodą opryskową środkiem dezynfekującym po wcześniejszym opróżnieniu w miejscu do tego wyznaczonym w siedzibie Wykonawcy. Zgodnie z warunkami SIWZ mycie i dezynfekcja zamiennych pojemników (metoda opryskowa) jak i kontenerów (myjnia) będzie odbywać się obligatoryjnie raz w miesiącu w okresie od 01 maja do 30 września w każdym roku obowiązywania umowy oraz „awaryjnie” innym terminie w losowych nie możliwych do przewidzenia sytuacjach – na zgłoszone przez Zamawiającego zapotrzebowanie.
Dokumenty potwierdzające dezynfekcję zamiennych pojemników, jakie zobowiązany jest załączyć Wykonawca:
1.dokumenty potwierdzające dysponowanie przez Wykonawcę co najmniej jednym pojazdem przystosowanym do transportu pojemników 1100 L,
2.oświadczenie o dysponowaniu sprzętem niezbędnym do dezynfekcji pojemników (karcher itp.) oraz oświadczenie o dysponowaniu miejscem przystosowanym do dezynfekcji.
Pozostałe warunki pozostają bez zmian.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 24-04-2008 18:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 24-04-2008 18:10