Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przetarg nieograniczony pon. 60 000 euro. RB-341/20/07. Sukcesywna dostawa kostki brukowej oraz krawężników i obrzeży.

RB-341/20/07 Słupsk 20.03.2006r.

G M I N A S Ł U P S K
UL. SPORTOWA 34
76-200 SŁUPSK
tel. (059) 8428-460 tel./fax. (059) 8429-254

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
o wartości szacunkowej poniżej równowartości 60 000 EURO realizowany na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r. nr 164 poz. 1163 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” na:

„sukcesywną dostawę kostki brukowej oraz krawężników i obrzeży”

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w pełnej wersji drukowanej znajduje się do odbioru w budynku Urzędu Gminy w Słupsk w pokoju nr 13.
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w pełnej wersji elektronicznej znajduje się na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy w Słupsku pod adresem http://bip.slupsk.tensoft.pl/index.php?gid=73.
3. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa kostki brukowej oraz krawężników i obrzeży:
1) główny CPV – 28813100-5.
2) w następującym asortymencie:
a) kostka szara – gr. 6 cm - 2500 m2,
b) kostka szara – gr. 8 cm - 300 m2,
c) kostka czerwona – gr. 6 cm - 1000 m2,
d) kostka czerwona – gr. 8 cm - 400 m2,
e) obrzeża chodnikowe 100 x 25 x 8 - 2500 mb,
f) krawężniki drogowe 100 x 30 x 15 - 1200 mb,
g) korytka ściekowe typu ciężkiego 60 x 33 x 15 - 200 mb,
h) Kostka polbruk płukana – powierzchnia z dodatkiem kamienia
szlachetnego oraz piasku kwarcowego (30 x 20; 20 x 20; 10 x 20; 10 x 10) - 200 mb. 3) Przedmiot zamówienia będzie dostarczany sukcesywnie na plac budowy zlokalizowany w promieniu 15 km
od miasta Słupska.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz składania oferty wariantowej.
5. Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające w wysokości nie więcej niż 10% zamówienia podstawowego.
6. Termin wykonania zamówienia: dostawy realizowane będą sukcesywnie w okresie od daty rozpoczęcia realizacji umowy do dnia 30 listopada 2006r.
7. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu ustawowemu, spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz warunki określone w SIWZ w szczególności:
1) posiadają doświadczenie w zakresie przedmiotu przetargu tj. wykonali w okresie 3 ostatnich lat (2006, 2005, 2004) co najmniej 3 dostawy przedmiotu zamówienia każda o wartości brutto nie mniejszej niż zadeklarowana w ofercie,
2) posiadają w dyspozycji przedmiot zamówienia odpowiadający określonym warunkom technicznym,
3) posiadają w dyspozycji środek transportu przystosowany do przewozu przedmiotu zamówienia.
8. Zamawiający żąda wadium w niniejszym postępowaniu w wysokości 3000 zł.
9. Zamawiający żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wys. 3% ceny podanej w ofercie przez wykonawcę.
10. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: p. Krzysztof Grabowski - tel. 0(59) 842-84-69 (wew. 19) oraz p. Mariusz Początko - tel. 0(59) 842-84-69 (wew. 21).
11. Kryterium oceny ofert: cena – 100%.
12. Oferty należy składać w sekretariacie UG Słupsk. Termin składania ofert upływa dnia: 11 kwiecień 2007r., o godz. 13.00.
13. Otwarcie ofert nastąpi dnia: 11 kwiecień 2006r. o godz. 13.15,. w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Słupsku.
14. Termin związania ofertą wynosi: 30 dni.
15. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
16. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
17. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

Pod poniższym adresem dostępna jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (należy skopiować poniższy link i wkleić w przeglądarkę internetową - plik jest w formacie PDF - wymagany jest program Acrobat Reader):

http://slupsk.ug.gov.pl/test/zampubl/kostka/pelnaSIWZ.pdf

UWAGA!

WYJAŚNIENIE DO SIWZ!

Słupsk 05.04.2007r.

RB-341/20-1/07

Wszyscy Wykonawcy

WYJASNIENIE SIWZ
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej równowartości 60 000 euro, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego sukcesywnej dostawy kostki polbruk oraz krawężników i obrzeży. Znak sprawy - RB-341/20/07.

Gmina Słupsk reprezentowana przez Wójta Gminy jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu wyjaśnia, że grubość kostki określonej w pozycji 3.1 pkt 1 lit. h) specyfikacji istotnych warunków zamówienia wynosi 6 cm oraz zakres zapotrzebowania został błędnie określony w metrach bieżących, a nie w m2. Poniżej został przedstawiony poprawny pełny zapis wymaganego przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje następujący asortyment:
a) kostka szara – gr. 6 cm - 2500 m2,
b) kostka szara – gr. 8 cm - 300 m2,
c) kostka czerwona – gr. 6 cm - 1000 m2,
d) kostka czerwona – gr. 8 cm - 400 m2,
e) obrzeża chodnikowe 100 x 25 x 8 - 2500 mb,
f) krawężniki drogowe 100 x 30 x 15 - 1200 mb,
g) korytka ściekowe typu ciężkiego 60 x 33 x 15 - 200 mb,
h) Kostka polbruk płukana – powierzchnia z dodatkiem kamienia szlachetnego
oraz piasku kwarcowego o gr. 6 cm (30 x 20; 20 x 20; 10 x 20; 10 x 10) - 200 m2.

Pozostałe warunki i obowiązki SIWZ pozostają bez zmian.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 24-04-2008 18:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 24-04-2008 18:15