Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przetarg nieograniczony pon. 60 000 euro. GTBS-341/03/07. Odbiór stałych odpadów komunalnych z osiedli mieszkaniowych GTBS w miejscowościach Jezierzyce i Siemianice – Gmina Słupsk.

GTBS-341/03/07 Słupsk 05.04.2007r.

GMINNE TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
UL. SPORTOWA 34, 76-200 SŁUPSK
tel. (059) 8428-460 tel./fax.(059) 8429-254

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
o wartości szacunkowej poniżej równowartości 60 000 EURO
realizowany na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006r; Nr 164 poz. 1163 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” na:

„odbiór stałych odpadów komunalnych z osiedli mieszkaniowych GTBS w miejscowościach Jezierzyce i Siemianice – Gmina Słupsk”

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w wersji drukowanej znajduje się do odbioru w Gminnym Towarzystwie Budownictwa Społecznego (budynek Urzędu Gminy w Słupsku) w pokoju nr 13.
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w wersji elektronicznej znajduje się na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy w Słupsku pod adresem http://bip.slupsk.tensoft.pl/index.php?gid=73.
3. Przedmiotem zamówienia jest odbiór stałych odpadów komunalnych z osiedli mieszkaniowych GTBS w miejscowościach Jezierzyce i Siemianice – Gmina Słupsk:
- główny CPV – 90121000-1.
- usługa będzie realizowane częściowo na zgłoszenie przez Zamawiającego.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz składania oferty wariantowej.
5. Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające w wysokości nie więcej niż 20% zamówienia podstawowego.
6. Termin wykonania zamówienia: od daty udzielenia zamówienia (podpisanie umowy) na okres 36 miesięcy.
7. Wykonawcy, którzy ubiegają się o udzielenie niniejszego zamówienia zobowiązani są spełnić warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust.1 ustawy w szczególności:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) posiadają doświadczenie w zakresie robót stanowiących przedmiot przetargu tj. wykonali w okresie
trzech ostatnich lat licząc od daty wszczęcia niniejszego przetargu co najmniej jedną długoterminową
(co najmniej 1 rok – potwierdzona umową) usługę odbioru odpadów o wartości nie mniejszej niż
zadeklarowana cena w ofercie przez Wykonawcę.
3) dysponują własnym lub „wypożyczonym” (konieczny dokument potwierdzający – umowa) sprzętem
niezbędnym do wykonania zamówienia, tj.:
a) co najmniej jeden sprawny i dopuszczony do ruchu pojazd z żurawikiem typu HDS – nie wymagane w
przypadku zastosowania pojemników plastikowych,
b) dysponowanie przez Wykonawcę co najmniej jednym pojazdem przystosowanym do transportu pojemników
1100L (w celu przewozu do dezynfekcji) – nie wymagane w przypadku zastosowania kontenerów metalowych,
c) dysponowanie przez Wykonawcę, co najmniej dwoma samochodami przystosowanymi do obsługi pojemników
1100 L (opróżnianie pojemników) – nie wymagane w przypadku zastosowania kontenerów metalowych,
d) ilość kontenerów typu SPW-1, lub pojemników plastikowych 1100 L niezbędna do wywozu odpadów stałych
(7 kontenerów SPW-1 odpowiada 28 pojemnikom 1100L),
e) minimum jedna myjnia przystosowana do mycia i dezynfekcji kontenerów lub udokumentowany (umowa)
dostęp do tego typu myjni – nie wymagane w przypadku zastosowania pojemników plastikowych,
f) dysponują sprzętem niezbędnym do mycia i dezynfekcji pojemników plastikowych 1100 L (karcher itp.)
oraz miejscem przystosowanym do mycia i dezynfekcji – nie wymagane w przypadku zastosowania
kontenerów.
d) gwarantują i zobowiązują się do składowania zgromadzonych odpadów komunalnych tylko i wyłącznie na
przeznaczonych do tego składowiskach zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie.
8. Zamawiający żąda wadium w wysokości 2000 zł.
9. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: p. Jacek Filiczkowski - tel. 0(59) 842-84-69 (wew. 54) oraz p. Mariusz Początko - tel. 0(59) 842-84-69 (wew. 21).
10. Kryterium oceny ofert – CENA – 100%.
11. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie GTBS Sp. z o.o. w Słupsku (budynek UG w Słupsku – pok. Nr 9). Termin składania ofert upływa dnia 13 kwietnia 2007r., o godz. 1200.
12. Otwarcie ofert nastąpi dnia 13 kwietnia 2007r., o godz. 1300. w siedzibie Zamawiającego (sala konferencyjna Urzędu Gminy w Słupsku).
13. Termin związania ofertą wynosi: 30 dni.
14. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
15. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
16. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.


Pod poniższym adresem internetowym dostepna jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (należy skopiować i wkleić w przeglądarkę internetową) - wymagany program Acrobat Reader - format pliku PDF:

http://slupsk.ug.gov.pl/test/zampubl/GTBS2/pelnaSIWZ.pdf

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 24-04-2008 18:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 24-04-2008 18:16