Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupsk
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 euro. IG-341/25/07. Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego i wykonawstwo „pod klucz” – budowa chodnika wzdłuż ul. Kolejowej w miejscowości Jezierzyce.

IG-341/25/07 Słupsk 12.04.2007r.

G M I N A S Ł U P S K
UL. SPORTOWA 34
76-200 SŁUPSK
tel. (059) 8428-460
tel./fax. (059) 8429-254

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
o wartości szacunkowej poniżej równowartości 60 000 EURO realizowany na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2006, Nr 164 poz. 1163), zwanej dalej „ustawą” na:

wykonanie projektu budowlano – wykonawczego i wykonawstwo „pod klucz” – budowa chodnika wzdłuż ul. Kolejowej w miejscowości Jezierzyce (CPV-45111200-0; 45233200-1; 74232200-6;)

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) znajduje się do odbioru w budynku Urzędu Gminy w Słupsk w pokoju nr 10.
2. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji budowlano – technicznej i wykonawstwo “pod klucz” chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Kolejowej w miejscowości Jezierzyce(główny CPV- 45111200-0; 45233200-1; 74232200-6;) w szczególności:
1) opracowania dokumentacji technicznej na wykonanie chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Kolejowej w miejscowości Jezierzyce wraz z przeniesieniem na rzecz Zamawiającego własności autorskich praw majątkowych do całości dokumentacji i każdej jej części składowej ze szczególnym uwzględnieniem prawa Zamawiającego do dowolnego adaptowania lub wykorzystania całości projektu lub dowolnej jego części,
2) budowa chodnika w oparciu o dokumentację projektową wskazaną w przedmiocie zamówienia,
3) przeprowadzenie procesu inwestycyjnego zgodnie z przepisami prawa budowlanego.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz składania oferty wariantowej.
4. Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające w wysokości nie więcej niż 20% zamówienia podstawowego.
5. Termin wykonania zamówienia: do 30.10.2007 r.
6. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu ustawowemu, spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ustawy oraz warunki określone w SIWZ w szczególności:
1) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie robót budowlanych tj. wykonali w okresie pięciu ostatnich lat licząc od daty wszczęcia niniejszego przetargu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane dot. budowy lub modernizacji chodników, każda o wartości nie mniejszej niż cena zadeklarowana w ofercie
2) dysponują osobami uprawnionymi do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, które:
a) posiadają uprawnienia budowlane do prowadzenia robót objętych przedmiotem zamówienia w
branży drogowej,
b) posiadają uprawnienia budowlane do projektowania niezbędne do wykonania prac objętych
przed miotem zamówienia w specjalności drogowej,
c) są członkami odpowiednich izb samorządu zawodowego.,
3) są ubezpieczeni w zakresie prowadzonej działalności.
7. Zamawiający żąda wadium w niniejszym postępowaniu w wysokości – 2000 zł.
8. Zamawiający żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości zmówienia.
9. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: p. Iwona Bronisz - tel. 0(59) 842-84-69 (wew. 54).
10. Kryterium oceny ofert: cena - 100%.
11. Oferty należy składać w sekretariacie UG Słupsk. Termin składania ofert upływa dnia: 20 kwiecień 2007 r. o godz. 10.00.
12. Otwarcie ofert nastąpi dnia: 20 kwiecień 2007 r. o godz. 10.15., w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Słupsku
13. Termin związania ofertą wynosi: 30 dni.

Pod poniższym adresem internetowym dostepna jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (należy skopiować i wkleić w przeglądarkę internetową) - wymagany program Acrobat Reader - format pliku PDF:

http://slupsk.ug.gov.pl/test/zampubl/klucz/jezierzyce/pelnaSIWZ.pdf

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 24-04-2008 18:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 24-04-2008 18:17