Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupsk
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przetarg nieograniczony pon. 60 000 euro. RB-341/30/07. Wykonanie 2 pełnowymiarowych boisk sportowych z kostki polbruk w miejscowościach Gminy Słupsk.

RB-341/30/07. Słupsk 08.05.2007r.

G M I N A S Ł U P S K
UL. SPORTOWA 34
76-200 SŁUPSK
tel. (059) 8428-460 tel./fax.(059) 8429-254

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
o wartości szacunkowej poniżej równowartości 60 000 EURO
realizowany na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163), zwanej dalej „ustawą” na:

wykonanie 2 pełnowymiarowych boisk sportowych z kostki polbruk w miejscowościach Gminy Słupsk.

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w pełnej wersji drukowanej znajduje się do odbioru w budynku Urzędu Gminy w Słupsk w pokoju nr 13.
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w pełnej wersji elektronicznej znajduje się na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy w Słupsku pod adresem http://bip.slupsk.tensoft.pl/index.php?gid=73
3. Przedmiot przetargu obejmuje wykonanie 2 pełnowymiarowych boisk sportowych z kostki polbruk w miejscowościach Gminy Słupsk (CPV: 45212221-1):
- Kukowo (działka nr 4/27),
- Krzemienica (działka nr 84).
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz składania oferty wariantowej oraz nie przewiduje zamówień uzupełniających
5. Termin wykonania zamówienia: 40 dni od daty udzielenia zamówienia.
6. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu ustawowemu, spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz warunki określone w SIWZ w szczególności:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają doświadczenie w zakresie przedmiotu przetargu tj. wykonali w okresie 5 ostatnich lat roboty budowlane o podobnym charakterze łącznie o wartości brutto nie mniejszej niż zadeklarowana cena w ofercie,
c) dysponują osobą z uprawnieniami budowlanymi.
d) są ubezpieczeni w zakresie wykonywanej działalności.
7. Zamawiający żąda wadium w wysokości 1000 zł.
8. Zamawiający żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3% wartości brutto.
9. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest p. Krzysztof Grabowski - tel. 0(59) 842-84-69 (wew. 19) oraz p. Mariusz Początko - tel. 0(59) 842-84-69 (wew. 21).
10. Kryterium oceny ofert: CENA – 100%.
11. Oferty należy składać w sekretariacie UG Słupsk. Termin składania ofert upływa dnia 22 maja 2007r., o godz. 13.00.
12. Otwarcie ofert nastąpi dnia 22 maja 2007r., o godz. 13.15 w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Słupsku.
13. Termin związania ofertą wynosi: 30 dni.
14. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
15. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
16. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

Pod poniższym adresem dostępna jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (należy skopiować poniższy link i wkleić w przeglądarkę internetową - plik jest w formacie PDF - wymagany jest program Acrobat Reader):

http://slupsk.ug.gov.pl/test/zampubl/boiska_kostka/pelnaSIWZ.pdf

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 24-04-2008 18:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 24-04-2008 18:24