Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupsk
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przetarg nieograniczony powyżej 60 000 euro. IG-341/31/07. Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowościach Redzikowo - Wieszyno – Gmina Słupsk.

IG-341/31/07 Słupsk 14.05.2007r.

G M I N A S Ł U P S K
UL. SPORTOWA 34
76-200 SŁUPSK
tel. (059) 8428-460 tel./fax. (059) 8429-254

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
o wartości szacunkowej poniżej równowartości 60 000 EURO realizowany na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r. nr 164 poz. 1163 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” na:

„wykonanie sieci wodociągowej w miejscowościach Redzikowo
- Wieszyno – Gmina Słupsk”

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w wersji drukowanej (pełna wraz z projektem budowlanym) znajduje się do odbioru w budynku Urzędu Gminy w Słupsk w pokoju nr 13 – cena 30,00 zł.
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w wersji elektronicznej znajduje się na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy w Słupsku pod adresem http://bip.slupsk.tensoft.pl/index.php?gid=73
3. Przedmiot przetargu obejmuje wykonanie sieci wodociągowej w miejscowościach Redzikowo - Wieszyno -
Gmina Słupsk (CPV: 45232150-8):
1) łącznie - L = 1857,70 m,
2) średnica 250/14,8 mm - PE 100, PN 10 – L = 303,00 m,
3) średnica 225/13,4 mm - PE 100, PN 10 – L = 1404,80 m,
4) średnica 160/95 mm – PE 100, PN 10 – L = 149,90 m.
4. Szczegółowy zakres prac zawiera dokumentacja projektowa (dostępna w siedzibie Zamawiającego) oraz przedmiar robót.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz składania oferty wariantowej.
6. Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające w wysokości 20%.
7. Termin wykonania zamówienia: 5 miesięcy od daty udzielenia zamówienia.
8. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu ustawowemu, spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz warunki określone w SIWZ w szczególności:
a) posiadają doświadczenie w zakresie robót stanowiących przedmiot przetargu tj. wykonali w okresie pięciu ostatnich lat licząc od daty wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 3 roboty budowlane dot. budowy kanalizacji sanitarnej lub wodociągowej łącznie o wartości brutto nie mniejszej niż cena zadeklarowana w ofercie przez wykonawcę,
b) dysponują osobami uprawnionymi do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, które:
- posiadają uprawnienia zawodowe do prowadzenia robót objętych przedmiotem zamówienia w branży
sanitarnej.
- są członkami odpowiednich izb samorządu zawodowego.
c) są ubezpieczeni w zakresie wykonywanej działalności.
9. Zamawiający żąda wadium w wysokości 8 000 zł (osiem tysięcy złotych).
10. Zamawiający żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3% ceny całkowitej podanej w ofercie.
11. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest p. Marek Jeziorski - tel. 0(59) 842-84-69 (wew. 19) oraz p. Mariusz Początko - tel. 0(59) 842-84-69 (wew. 21).
12. Kryterium oceny ofert: CENA – 100%.
13. Oferty należy składać w sekretariacie UG w Słupsku. Termin składania ofert upływa dnia 15 czerwiec 2007r., o godz. 13.00.
14. Otwarcie ofert nastąpi dnia 15 czerwiec 2007r., o godz. 13.15 w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Słupsku.
15. Termin związania ofertą wynosi: 30 dni.
16. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
17. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
18. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.


Pod poniższym adresem dostępna jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (należy skopiować poniższy link i wkleić w przeglądarkę internetową - plik jest w formacie PDF - wymagany jest program Acrobat Reader):

http://slupsk.ug.gov.pl/test/zampubl/redzikowo_wieszyno/pelnaSIWZ.pdf
Pod poniższym adresem dostępny jest Przedmiar Robót (należy skopiować poniższy link i wkleić w przeglądarkę internetową - plik jest w formacie PDF - wymagany jest program Acrobat Reader):

http://slupsk.ug.gov.pl/test/zampubl/redzikowo_wieszyno/przedmiar.pdf
UWAGA!!!

WYJAŚNIENIA DO SIWZ!

Słupsk 28.05.2007r.

IG-341/31-1/07

Wszyscy Wykonawcy

ODPOWIEDZI NA ZAPTANIE DO SIWZ
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej równowartości 60 000 euro, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie sieci wodociągowej w miejscowościach Redzikowo - Wieszyno – Gmina Słupsk. Znak sprawy IG-341/31/07.

Gmina Słupsk reprezentowana przez Wójta Gminy jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 164 poz. 1163 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” udziela odpowiedzi na złożone z dniu 24.05.2007r., zapytanie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Zapytanie jednego z Wykonawców z dnia 24.05.2007r:

Pyt. Nr 1:
1.Celem naliczenia właściwego podatku VAT, proszę o podanie czy cały zakres określony w SIWZ stanowi infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu? Jeśli nie, to proszę określić jaki procent stanowi budownictwo mieszkaniowe objęte stawką VAT 7%.

Odp. Nr 1:
Zamawiający wyjaśnia, że niniejsza inwestycja nie dotyczy infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu, co oznacza, że należy dla całości przyjąć stawkę podatku VAT w wysokości 22%.

Ponadto Zamawiający informuje, że od dnia 01.06.2007r., następuje zmiana nr konta bankowego, na które należy składać wadium (oraz późniejsze zabezpieczenie należytego wykonania umowy) w niniejszym postępowaniu, w związku z czym następuje zmiana zapisu SIWZ w pkt. 11.4, który otrzymuje nowe brzmienie:

„11.4 Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w
BANK SPÓŁDZIELCZY w Ustce na konto Nr 77 9315 0004 0050 3934 2000 0020.
Potwierdzoną przez bank kopię przelewu należy dołączyć do oferty.”

- oraz zapisu SIWZ w pkt. 19.5 – w zakresie złożenia należytego zabezpieczenia wykonania umowy:

„19.5 Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w
BANK SPÓŁDZIELCZY w Ustce na konto Nr 77 9315 0004 0050 3934 2000 0020.”

Pozostałe obowiązki wynikające z SIWZ pozostają bez zmian.

UWAGA!!!

Słupsk 13.06.2007r.

IG-341/31-2/07

Wszyscy Wykonawcy

ODPOWIEDZI NA ZAPTANIE DO SIWZ
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej równowartości 60 000 euro, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie sieci wodociągowej w miejscowościach Redzikowo - Wieszyno – Gmina Słupsk.
Znak sprawy IG-341/31/07.

Gmina Słupsk reprezentowana przez Wójta Gminy jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 164 poz. 1163 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” udziela odpowiedzi na złożone z dniu 13.06.2007r., zapytanie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Zapytanie jednego z Wykonawców z dnia 13.06.2007r:

Pyt. Nr 1:
1.Zgodnie z pkt. 15.1 SIWZ (opis sposobu obliczenia ceny) prosimy o wyjaśnienie czy załączony przedmiar robót jest podstawą wykonania wyceny. Wykonanie wyceny na podstawie załączonego przedmiaru jest niemożliwe ponieważ posiada on braki:
1) Źle wybrane katalogi KNR przy montażu rurociągów PE,
2) Brak pozycji przeciąganie rurociągów w rurach osłonowych,
3) Brak pozycji zamknięcia rur osłonowych,
4) Brak pozycji zgrzewanie doczołowe rur PE,
5) Używanie w przedmiarze KNNR jako podstawy wyceny (są to katalogi do wykonywania kosztorysów inwestorskich).

Odp. Nr 1:
1.Zamawiający przypomina, że zgodnie z pkt. 15.1 SIWZ wycenę należy przedstawić w oparciu o przedmiar robót, projekt budowlany oraz przeprowadzoną wizję lokalną.
Ze względu na istniejące rozbieżności pomiędzy przedmiarem robót, a projektem budowlanym wycena musi zostać wykonana w pełnej zgodności z projektem budowlanym, a przedmiar robót należy traktować jako materiał pomocniczy.

Pozostałe obowiązki wynikające z SIWZ pozostają bez zmian.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 24-04-2008 18:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 24-04-2008 18:26