Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przetarg nieograniczony pon. 60 000 euro. GK-341/33/07. Usługa zbierania i wywozu odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie (opakowania ze szkła gospodarczego, z tworzyw sztucznych, makulatury, odpadów wielkogabarytowych oraz sprzętu RTV i AGD) na terenie gminy Słupsk, do miejsc recyklingu odpadów.

GK-341/33/07 Słupsk 21.05.2007r.

G M I N A S Ł U P S K
UL. SPORTOWA 34
76-200 SŁUPSK
tel. (059) 8428-460
tel./fax.(059) 8429-254

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
o wartości szacunkowej powyżej równowartości 60 000 EURO realizowany na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r. nr 164 poz. 1163 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” na:

usługę zbierania i wywozu odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie (opakowania ze szkła gospodarczego, z tworzyw sztucznych, makulatury, odpadów wielkogabarytowych oraz sprzętu RTV i AGD) na terenie gminy Słupsk, do miejsc recyklingu odpadów.

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w wersji drukowanej znajduje się do odbioru w budynku Urzędu Gminy w Słupsk w pokoju nr 13.
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w wersji elektronicznej znajduje się na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy w Słupsku pod adresem http://bip.slupsk.tensoft.pl/index.php?gid=73
3. Przedmiot przetargu obejmuje wywóz wyselekcjonowanych odpadów (opakowania ze szkła gospodarczego, z tworzyw sztucznych, makulatury i odpadów wielkogabarytowych oraz sprzętu RTV i AGD) z pojemników rozmieszczonych na terenie gminy Słupsk, (CPV: 90121000-1) – szczegółowy opis zawiera Specyfikacja istotnych Warunków Zamówienia.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz składania oferty wariantowej.
5. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
6. Termin wykonania zamówienia: 36 miesięcy od daty podpisania umowy.
7. Opis warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawcy, którzy ubiegają się o udzielenie niniejszego zamówienia zobowiązani są spełnić warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust.1 ustawy w szczególności:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) posiadają doświadczenie w zakresie robót stanowiących przedmiot przetargu tj. wykonali w okresie
trzech ostatnich lat licząc od daty wszczęcia niniejszego przetargu co najmniej jedną
długoterminową (co najmniej 1 rok – potwierdzona umową) usługę odbioru odpadów o wartości nie
mniejszej niż zadeklarowana cena w ofercie przez Wykonawcę.
8. Zamawiający żąda wadium w wysokości 2000 zł.
9. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest p. Joanna Szmidt - tel. 0(59) 842-84-69 (wew. 23) oraz p. Mariusz Początko - tel. 0(59) 842-84-69 (wew. 21).
10. Kryterium oceny ofert: CENA – 100%.
11. Oferty należy składać w sekretariacie UG Słupsk. Termin składania ofert upływa dnia 29 maja 2007r., o godz. 13.00.
12. Otwarcie ofert nastąpi dnia 29 maja 2007r., o godz. 13.15 w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Słupsku.
13. Termin związania ofertą wynosi: 30 dni.
14. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
15. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
16. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

Pod poniższym adresem dostępna jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (należy skopiować poniższy link i wkleić w przeglądarkę internetową - plik jest w formacie PDF - wymagany jest program Acrobat Reader):

http://slupsk.ug.gov.pl/test/zampubl/odpady/pelnaSIWZ.pdf

UWAGA!

ODPOWIEDZI DO SIWZ!

Słupsk 25.05.2007r.

GK-341/33-1/07

Wszyscy Wykonawcy

ODPOWIEDZI NA ZAPTANIE DO SIWZ
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej równowartości 60 000 euro, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego zbierania i wywozu odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie (opakowania ze szkła gospodarczego, z tworzyw sztucznych, makulatury, odpadów wielkogabarytowych oraz sprzętu RTV i AGD) na terenie Gminy Słupsk, do miejsc recyklingu odpadów. Znak sprawy – GK-341/33/07.

Gmina Słupsk reprezentowana przez Wójta Gminy jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 164 poz. 1163), zwanej dalej „ustawą” udziela odpowiedzi na złożone z dniu 24.05.2007r., zapytanie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Zapytanie jednego z Wykonawców z dnia 24.05.2007r:

Pyt. Nr 1:
1.Ile Zamawiający przewiduje jednorazowo ustawić kontenerów na odpad wielkogabarytowy i sprzęt RTV i AGD?

Odp. Nr 1:
Zamawiający przewiduje jednorazowo ustawienie następującą ilość kontenerów:
1)kontenery na odpad wielkogabarytowy – 20 szt.,
2)kontenery na sprzęt RTV i AGD – 5 szt.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 24-04-2008 18:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 24-04-2008 18:28