Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupsk
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przetarg ograniczony. Nr sprawy IG-341/34/07. Zaprojektowanie i kompleksowe wykonanie centralnego ośrodka składającego się z: kotłowni opalanej biomasą, obiektów Gminnego Centrum Przygotowania i Logistyki Biomasy, pomieszczeń zaplecza socjalnego, warsztatowego i biurowego ZGK...

Słupsk: Zaprojektowanie i kompleksowe wykonanie centralnego ośrodka składającego się z: kotłowni opalanej biomasą, obiektów Gminnego Centrum Przygotowania i Logistyki Biomasy, pomieszczeń zaplecza socjalnego, warsztatowego i biurowego ZGK, pomieszczeń Regionalnego Centrum Promocyjno-Edukacyjnego Odnawialnych Źródeł Energii na terenie ZGK w Jezierzycach w ramach programu wykorzystania lokalnych zasobów energii odnawialnej na terenie gminy Słupsk - Zadanie II.

Numer ogłoszenia: 100297 - 2007 data zamieszczenia: 12.06.2007

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk, woj. pomorskie, tel. 0-59 842 84 60, 842 92 54, fax 059 8429254.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.slupsk.ug.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie i kompleksowe wykonanie centralnego ośrodka składającego się z: kotłowni opalanej biomasą, obiektów Gminnego Centrum Przygotowania i Logistyki Biomasy, pomieszczeń zaplecza socjalnego, warsztatowego i biurowego ZGK, pomieszczeń Regionalnego Centrum Promocyjno-Edukacyjnego Odnawialnych Źródeł Energii na terenie ZGK w Jezierzycach w ramach programu wykorzystania lokalnych zasobów energii odnawialnej na terenie gminy Słupsk - Zadanie II.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, odwołanie przysługuje.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie centralnego ośrodka składającego się z: kotłowni opalanej biomasą, obiektów Gminnego Centrum Przygotowania i Logistyki Biomasy, pomieszczeń zaplecza socjalnego, warsztatowego i biurowego ZGK, pomieszczeń Regionalnego Centrum Promocyjno-Edukacyjnego Odnawialnych Źródeł Energii na terenie ZGK w Jezierzycach na działkach nr 10/111, 10/118/10/3/10/117 w ramach programu wykorzystania lokalnych zasobów energii odnawialnej na terenie gminy Słupsk - Zadanie II. Na zakres przedmiotu zamówienia składają się integralnie związane elementy:
1. wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę. Na dokumentację projektową składa się w szczególności: koncepcja, projekt budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych, projekt wykonawczy uzupełniający i uszczegóławiający projekt budowlany w rozwiązaniach materiałowych, detalach architektonicznych, instalacjach i wyposażeniu technicznym oraz robotach związanych z zagospodarowaniem terenu. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych musi zawierać w szczególności: część ogólną, wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości odniesione do postanowień norm, wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót zgodnie z założoną jakością, wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu wykończenia poszczególnych elementów, szczegółów technologicznych oraz wymagań specjalnych, opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych.
2. kompleksowe roboty budowlane w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową wraz z uzyskaniem zgody na użytkowanie. W ramach etapu I należy wykonać prace przygotowawcze, demontażowe oraz modernizacyjne w zakresie budowy osiedlowej kotłowni biomasowej, w ramach II etapu: Gminne Centrum Przygotowania i Logistyki Biomasy oraz sieć ciepłowniczą c.o. oraz w III etapie : zaplecze socjalne, warsztatowe i administracyjne ZGK w Jezierzycach Sp. z o.o. oraz Regionalne Centrum Promocyjno-Edukacyjne Odnawialnych Źródeł Energii.
3. pełnienie nadzoru autorskiego podczas kompleksowej realizacji inwestycji.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.33.11.00-7, 45.21.00.00-2, 74.23.20.00-4.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunki ogólne:
1. Wykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz.1217 i Nr 227, poz.1658 oraz z 2007 r. Nr 64, poz.427 i Nr 82, poz. 560), zwanej dalej ustawą Pzp. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia niniejszy warunek mogą spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy.
2. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1-9 oraz ust 2 ustawy Pzp. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia niniejszy warunek musi spełniać odrębnie każdy z Wykonawców z wyjątkiem obowiązku wniesienia wadium.
Warunki podmiotowe szczegółowe, jakie muszą spełniać Wykonawcy:
3. Potencjał ekonomiczno - finansowy:
- Dysponuje własnymi środkami finansowymi (dopuszczalne jest tu wykazanie środków z kredytu obrotowego lub innego o ile środki te nie są przeznaczone na zrealizowanie konkretnego celu) i/lub dostępem do linii kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 2 000 000 PLN.
- Posiada aktualną polisę lub inny dokument ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na wartość nie mniejszą niż 2 000 000 PLN. Przed podpisaniem umowy przedstawi polisę OC na wartość nie niższą niż cena ofertowa.
4. Potencjał kadrowy:
Wykonawca musi wykazać, że dysponuje wykwalifikowanymi osobami do zatrudnienia na stanowiskach podanych poniżej. Osoby przewidziane do zajmowania stanowisk od I do IX muszą posiadać odpowiednie zgodne z obowiązującym Prawem budowlanym ( Rozdział 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity z 2006r. Nr 156 poz. 1118.) uprawnienia budowlane stanowiące podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz muszą być wpisani na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów zgodnie z art.6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządzie zawodowym architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów (Dz. U. z 2001r., Nr 5 poz. 42 z późn. zm.):
I. Kierownik Budowy musi posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i doświadczenie przynajmniej 5 lat jako kierownik budowy ( realizacja co najmniej jednego kontraktu /zadania dotyczącego budowy obiektu o kubaturze min.5000 m3 lub powierzchni użytkowej min. 800 m2).
II. Projektant Architekt musi posiadać uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej bez ograniczeń do projektowania obiektów budowlanych lub kierowania robotami budowlanymi i doświadczenie przynajmniej 5 lat w projektowaniu obiektów kubaturowych (wykonanie co najmniej jednej dokumentacji projektowej obiektu o kubaturze min.5000 m3 lub powierzchni użytkowej min. 800 m2)
III. Projektant Konstruktor musi posiadać: uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, doświadczenie przynajmniej 5 lat przy projektowaniu obiektów kubaturowych odniesionych do konstrukcji obiektu stanowiącego przedmiot zamówienia,
IV. Projektant Instalacji Sanitarnych - musi posiadać: uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, doświadczenie w projektowaniu przynajmniej 5 lat (wykonanie kompleksowych projektów technologii kotłowni o łącznej mocy 1,5 MW w tym co najmniej jednego kompleksowego projektu technologii kotłowni opalanej biomasą o mocy minimum 1,0 MW oraz co najmniej jednego kompleksowego projektu instalacji solarnej o powierzchni modułów co najmniej 50m2)
V. Projektant Elektryk musi posiadać: uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; doświadczenie w projektowaniu przynajmniej 5 lat (wykonanie i co najmniej jednego projektu elektrowni wiatrowej o mocy min. 5 kW) ,
VI. Projektant branży drogowej - musi posiadać uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub drogowej, doświadczenie przynajmniej 5 lat przy projektowaniu obiektów budowlanych takich jak drogi w rozumieniu przepisów o drogach publicznych,
VII. Kierownik Robót Drogowych musi posiadać: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub drogowej; 5 lat doświadczenia jako kierownik robót drogowych,
VIII. Kierownik Robót Sanitarnych musi posiadać: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; 5 lat doświadczenia jako kierownik robót sanitarnych (wykonanie kompleksowych realizacji kotłowni o łącznej mocy 1,5 MW w tym co najmniej jednej kotłowni opalanej biomasą o mocy minimum 1,0 MW),
IX. Kierownik Robót Elektrycznych musi posiadać: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; 5 lat doświadczenia jako kierownik robót elektrycznych (wykonanie kompleksowe co najmniej jednej elektrowni wiatrowej o mocy min. 5 kW) ,
Dopuszcza się łączenie obowiązków tzn. pełnienie obowiązków projektanta i kierownika robót w danej branży przez tę samą osobę, jeżeli spełnia ona wszystkie warunki postawione dla obu stanowisk.
Dopuszcza się wskazanie na stanowisko IV, V, VIII, IX po dwie osoby na odpowiednie stanowisko posiadające odrębnie uprawnienia dla sieci zewnętrznych i instalacji wewnętrznych z zachowaniem obowiązku wykazania się przez każdą z nich doświadczeniem wymaganym odpowiednio dla każdego ze stanowisk.
5. Doświadczenie:
Wykonawca musi wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat poprzedzających złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zrealizował ( zakończył ) jako wykonawca zamówienie o charakterze i złożoności podobnej do przedmiotu zamówienia tzn.:
- przynajmniej jedną wielostadiową kompleksową dokumentację projektową obiektów kubaturowych (powierzchnia użytkowa nie mniejsza niż 800 m2 i/ lub kubatura nie mniejsza niż 5000 m3 ),
- przynajmniej jedną oddzielną kompleksową realizację polegającą na wybudowaniu wraz z zagospodarowaniem terenu obiektów kubaturowych (powierzchnia użytkowa nie mniejsza niż 800 m2 i/ lub kubatura nie mniejsza niż 5000 m3)
- kompleksowe realizacje ( projekt + wykonawstwo) kotłowni o łącznej mocy 1,5 MW, w tym co najmniej jedną realizację kotłowni opalanej biomasą o mocy minimalnej 1,0 MW,
6. Wymaganie jakości:
O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy ,którzy posiadają doświadczenie w realizacji instalacji technologicznych kotłowni spełniających obowiązujące przepisy w zakresie dopuszczalnego poziomu emisji zanieczyszczeń do atmosfery zgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 4.08.2003 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. 2005 nr 260 poz. 2181 z dnia 20.12.2005 r.). Zamawiający wymaga zgodnie z w/w rozporządzeniem następujących parametrów instalacji technologicznych kotłowni: emisja SO2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 24-04-2008 18:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 24-04-2008 18:29