Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupsk
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przetarg nieograniczony do 211 000 euro. IG-341/36/07. Wykonanie remontu w budynku Zespołu Szkół w miejscowości Siemianice – Gmina Słupsk.

IG-341/36/07 Słupsk 22.06.2007r.

G M I N A S Ł U P S K
UL. SPORTOWA 34
76-200 SŁUPSK
tel. (059) 8428-460 tel./fax. (059) 8429-254

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 211 000 euro realizowany na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006r; Nr 164 poz. 1163 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” na:

„wykonanie remontu w budynku Zespołu Szkół w miejscowości Siemianice – Gmina Słupsk”

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w wersji drukowanej znajduje się do odbioru w budynku Urzędu Gminy w Słupsk w pokoju nr 13.
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w wersji elektronicznej znajduje się na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy w Słupsku pod adresem http://bip.slupsk.tensoft.pl/index.php?gid=73.
3. Przedmiot przetargu obejmuje wykonanie remontu w budynku Zespołu Szkół w miejscowości Siemianice – Gmina Słupsk (CPV: 45453000-7).
4. Szczegółowy zakres prac zawiera SIWZ – załącznik nr 6 wykaz robót.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz składania oferty wariantowej.
6. Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające.
7. Termin wykonania zamówienia: do 30.08.2007r.
8. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
ustawowemu, spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz warunki określone w SIWZ w
szczególności:
a) posiadają doświadczenie w zakresie robót stanowiących przedmiot przetargu tj. wykonali w okresie
pięciu ostatnich lat licząc od daty wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną robotę budowlaną lub przebudowę o
wartości brutto nie mniejszej niż cena zadeklarowana w ofercie przez wykonawcę,
b) dysponują osobami uprawnionymi do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, które:
- posiadają uprawnienia zawodowe do prowadzenia robót objętych przedmiotem zamówienia w
branżach: budowlanej i elektrycznej.
- są członkami odpowiednich izb samorządu zawodowego.
c) są ubezpieczeni w zakresie wykonywanej działalności.
9. Zamawiający żąda wadium w wysokości 2 000 zł (dwa tysiące złotych).
10. Zamawiający żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3% ceny całkowitej podanej w ofercie.
11. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest p. Danuta Terpiłowska - tel. 0(59) 842-84-69 (wew. 54) oraz p. Mariusz Początko - tel. 0(59) 842-84-69 (wew. 21).
12. Kryterium oceny ofert: CENA – 100%.
13. Oferty należy składać w sekretariacie UG w Słupsku. Termin składania ofert upływa dnia 12 lipiec 2007r., o godz. 1300.
14. Otwarcie ofert nastąpi dnia 12 lipiec 2007r., o godz. 1315 w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Słupsku.
15. Termin związania ofertą wynosi: 30 dni.
16. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
17. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
18. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

Pod poniższym adresem dostępna jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (należy skopiować poniższy link i wkleić w przeglądarkę internetową - plik jest w formacie PDF - wymagany jest program Acrobat Reader):

http://slupsk.ug.gov.pl/test/zampubl/siem_rem/pelnaSIWZ.pdf

UWAGA ZMIANY DO SIWZ ORAZ PRZESUNIĘCIE TERMINU!

Słupsk 10.07.2007r.

IG-341/36-1/07

Wszyscy Wykonawcy

ZMIANA TREŚCI SIWZ
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 211 000 euro, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu w budynku Zespołu Szkół w miejscowości Siemianice – Gmina Słupsk. Znak sprawy – IG-341/36/07.

Gmina Słupsk reprezentowana przez Wójta Gminy jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 164 poz. 1163 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” wprowadza zmiany do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w zakresie przedmiotu zamówienia.

Ze względu na rezygnację remontu drugiej kondygnacji budynku szkoły, ulega zmianie zakres prac wchodzących w skład zamówienia. Szczegółowy wykaz zmian został określony zaktualizowanym załącznikiem nr 6 do SIWZ – wykaz prac, który stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 6 ustawy zostaje przedłużony termin składania ofert o 5 dni. Nowy termin składania ofert zostaje ustalony na dzień 17.07.2007r., na godz. 13:00. W związku z powyższym termin otwarcia ofert odbędzie się w dniu 17.07.2007r., o godz. 13:15.

Zamawiający przypomina, że w związku ze zmianą terminu składania ofert należy pamiętać o ważności wadium oraz dokumentów wymaganych w SIWZ.

Pozostałe obowiązki określone w SIWZ pozostają bez zmian.

Załącznik nr 6 został zaktualizowany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dostępnej pod adresem inetrnetowym podanym powyżej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 24-04-2008 18:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 24-04-2008 18:34