Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupsk
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przetarg nieograniczony do 211 000 euro. IG-341/03/07. Wybór inwestora zastępczego (inżyniera kontraktu) inwestycji, budowy krytej pływalni przy Zespole Szkół w Redzikowie wraz z zapleczem rekreacyjno - rehabilitacyjnym.

IG-341/03/07 Słupsk 26.06.2007r.

G M I N A S Ł U P S K
UL. SPORTOWA 34
76-200 SŁUPSK
tel. (059) 8428-460 tel./fax. (059) 8429-254

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 211 000 euro, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r. nr 164 poz. 1163 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” na:

„wybór inwestora zastępczego (inżyniera kontraktu) inwestycji:
budowy krytej pływalni przy Zespole Szkół w Redzikowie wraz z zapleczem rekreacyjno - ehabilitacyjnym. ”

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w wersji drukowanej (pełna wraz z projektem budowlanym) znajduje się do odbioru w budynku Urzędu Gminy w Słupsk w pokoju nr 01.
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w wersji elektronicznej znajduje się na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy w Słupsku pod adresem http://bip.slupsk.tensoft.pl/index.php?gid=73
3. Przedmiotem zamówienia jest wybór inwestora zastępczego (inżyniera kontraktu) inwestycji: budowy krytej pływalni przy Zespole Szkół w Redzikowie wraz z zapleczem rekreacyjno - rehabilitacyjnym.
4. Szczegółowy zakres prac zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dostępna w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej).
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz składania oferty wariantowej.
6. Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające.
7. Termin wykonania zamówienia: 22 miesięcy od daty podpisania umowy.
8. Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy oraz zobowiązany jest spełnić warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust.1 ustawy. W zakresie warunków wskazanych w art. 22 ust. 1 pkt 2 - 3 ustawy Zamawiający wymaga w szczególności, aby Wykonawca wykazał, iż:
1) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie nadzoru robót odpowiadających swoim rodzajem i
wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (w okresie ostatnich 3 lat wykonał
usługi nadzoru oraz rozliczenia minimum 3 inwestycji obejmujących budowę, lub przebudowę o wartości
łącznej min. 15.000.000 zł w tym jedna w zakresie obiektów sportowych o wartości min. 8.000.000 zł.),
2) dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie - do
sprawowania funkcji inspektorów nadzoru:
a) inspektor nadzoru w branży budowlano – konstrukcyjnej:
- posiada uprawnienia budowlane do kierowania budową w specjalności konstrukcyjno – budowlanej
bez ograniczeń, określone przepisami prawa budowlanego lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
oraz posiada aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,
- posiada co najmniej 5 letnie doświadczenie w kierowaniu budową (w tym co najmniej jedna
budowa w zakresie obiektów sportowych),
- posiada doświadczenie w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego – w
okresie 3 ostatnich lat (co najmniej 1 usługa) pełnił funkcję inspektora nadzoru w zakresie
robót budowlanych, będzie jednocześnie pełnił funkcję koordynatora pozostałych inspektorów
nadzoru,
b) inspektor nadzoru w branży instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń wodociągowych i
kanalizacyjnych, gazowych i wentylacyjnych:
- posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiada aktualne
zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,
- posiada co najmniej 5 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami (w tym co najmniej jedna
budowa w zakresie obiektów sportowych),
c) inspektor nadzoru w branży elektrycznej:
- posiada uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów oraz posiada aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu
zawodowego,
- posiada co najmniej 5 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami (w tym co najmniej jedna
budowa w zakresie obiektów sportowych).
9. Zamawiający żąda wadium w wysokości 5 000 zł (pięć tysięcy złotych).
10. Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
11. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest p. Marek Jeziorski - tel. 0(59) 842-84-69 (wew. 19) oraz p. Mariusz Początko - tel. 0(59) 842-84-69 (wew. 21).
12. Kryterium oceny ofert: CENA – 100%.
13. Oferty należy składać w sekretariacie UG w Słupsku. Termin składania ofert upływa dnia 06 lipiec 2007r., o godz. 13.00.
14. Otwarcie ofert nastąpi dnia 06 lipiec 2007r., o godz. 13.15 w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Słupsku.
15. Termin związania ofertą wynosi: 30 dni.
16. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
17. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
18. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

Pod poniższym adresem dostępna jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (należy skopiować poniższy link i wkleić w przeglądarkę internetową - plik jest w formacie PDF - wymagany jest program Acrobat Reader):

http://slupsk.ug.gov.pl/test/zampubl/inzynier/pelnaSIWZ.pdf

W celu ułatwienia współpracy (przesyłanie istotnych zmian, zapytań oraz odpowiedzi) Zamwiającego z Wykonawcami biorącymi udział w niniejszym postępowaniu, zwracamy się z prośbą o przesyłanie na adres osoby do kontaktów - Mariusz Początko - mariuszp@slupsk.ug.gov.pl - informacji (wraz z danymi kontaktowymi) o pobraniu SIWZ ze strony Zamwiającego, ponieważ z powodu ograniczeń technicznych Zamawiający nie posiada informacji o pobranych dokumentach.

UWAGA - INFORMACJA o WNIESIENIU PROTESTU

Słupsk 04.07.2007r.

IG-341/03-1/07

WSZYSCY WYKONAWCY

ZAWIADOMIENIE
o wniesieniu protestu w dniu 04.07.2007r
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 211 000 euro, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na wybór inwestora zastępczego (inżyniera kontraktu) inwestycji: budowy krytej pływalni przy Zespole Szkół w Redzikowie wraz z zapleczem rekreacyjno - rehabilitacyjnym. Znak sprawy – IG-341/03/07.

Gmina Słupsk jako zamawiający w przedmiotowym przetargu, działając w oparciu o dyspozycję art. 181 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. nr 164 poz. 1163 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, zawiadamia wykonawców uczestniczących w postępowaniu, o wniesieniu protestu w dniu 04.07.2007r., przez Wykonawcę: „Rejonowy Zarząd Inwestycji w Stupsku, ul. Banacha 12, 76-200 Słupsk.
Treść protestu wraz z zarzutami w nim zawartymi Zamawiający przekazuje w załączeniu w formie kserokopii w wersji elektronicznej dostępny na stronie internetowej gdzie zamieszona jest SIWZ). Niniejszy protest stanowi również załącznik do protokołu postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego.
Zgodnie z treścią art. 181 ust. 4 ustawy uczestnikami ww. postępowań protestacyjnych stają się także wykonawcy uczestniczący w postępowaniu, którzy przystąpią do przedmiotowego protestu w terminie 3 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia, jednakże do upływu terminów określonych w art. 180 ust. 3, co w tym przypadku oznacza, że przyłączenie do niniejszego protestu może nastąpić do dnia 05.07.2007r.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 180 ust. 5 termin składania ofert nie ulega zmianie.

Załącznik do zawiadomienia:
1) Kserokopia protestu z dnia 04.07.2007r., wniesionego przez Wykonawcę: „Rejonowy Zarząd Inwestycji w Stupsku, ul. Banacha 12, 76-200 Słupsk.

Pod poniższym adresem dostępna jest treść złożonego protestu (należy skopiować poniższy link i wkleić w przeglądarkę internetową - plik jest w formacie PDF - wymagany jest program Acrobat Reader):

http://slupsk.ug.gov.pl/test/zampubl/inzynier/protest.pdf

ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTU

Słupsk 05.07.2007r.

IG-341/03-1/07

WSZYSCY WYKONAWCY

ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTU

wniesionego w dniu 04.07.2007r., wobec treści ogłoszenia oraz warunków SIWZ

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 211 000 euro, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na wybór inwestora zastępczego (inżyniera kontraktu) inwestycji: budowy krytej pływalni przy Zespole Szkół w Redzikowie wraz z zapleczem rekreacyjno - rehabilitacyjnym. Znak sprawy – IG-341/03/07.

Gmina Słupsk jako Zamawiający w przedmiotowym przetargu, działając na podstawie art. 183 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. nr 164 poz. 1163 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” rozstrzyga protest oddalając w całości zarzuty w nim wniesione.

UZASADNIENIE

W odpowiedzi na zarzuty Protestującego, Zamawiający odpowiada, że zarzuty w stosunku do treści ogłoszenia oraz SIWZ w zakresie warunków udziału w postępowaniu są nieuzasadnione oraz prawnie niemożliwe do zmiany. Art. 38 ust. 5 ustawy oraz orzecznictwo w tym zakresie jednoznacznie wskazuje, że:
„Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania”.

Protestujący wnioskuje o unieważnienie postępowania wskazując na błędy, które uniemożliwiają zawarcie ważnej umowy. Sądząc po dalszej treści zarzuty dotyczą warunków udziału w postępowaniu, które są sugerowanym błędem w SIWZ. Zamawiający wyjaśnia, że wymagane warunki udziału w postępowaniu w zakresie posiadanych uprawnień inspektorów nadzoru są w pełni zgodne z zakresem przedmiotu zamówienia oraz nie stoją w sprzeczności z przepisami prawa w tym zakresie.
Zgodnie z przepisami ustawy to Zamawiający ustala warunki udziału w postępowaniu w celu uzyskania najkorzystniejszej oferty. W związku z wysokim stopniem skomplikowania obiektu i robót budowlanych występujących w przedmiotowym zadaniu jakim jest budowa krytej pływalni, nasze wymagania co do posiadania 5 letniego doświadczenia kierowania budową (lub odpowiednio robotami), w tym co najmniej jedną budową w zakresie obiektów sportowych są w pełni uzasadnione, nie są wygórowane i nie przekraczają potrzeb zamówienia.
Zamawiający świadomie żąda doświadczenia w kierowaniu budową od osoby, która będzie pełniła funkcję inspektora nadzoru, gdyż wskazane jest doświadczenie zawodowe „jako pewną umiejętność zdobytą i ugruntowaną w trakcie praktyki” oraz jak najlepsza znajomość branży, którą będzie nadzorował. Brak odpowiedniego doświadczenia w zakresie bezpośredniego udziału w kierowaniu budową (bądź robotami budowlanymi) nie zapewnia w pełni znajomości procesu budowlanego. Zamawiający wymagając określonego doświadczenia od Wykonawcy zagwarantuje profesjonalne wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego. Mając na uwadze zakres oraz specyfikę inwestycji (wartość szacunkowa 20 mln zł netto, nowatorstwo technologiczne, kubatura, automatyka, itp.) powyższe wymagania są w pełni uzasadnione.
W tym kontekście zarzut Protestującego w zakresie łamania zasad uczciwej konkurencji jest bezpodstawny, ponieważ Wykonawcy spełniający wymagane warunki (które Zamawiający ma obowiązek żądać) są traktowani zgodnie z wymaganiami określonymi art. 7 ust. 1.

Powyższe potwierdza komentarz do ustawy Prawo Zamówień Publicznych pod redakcją Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych – UZP wydanie drugie, Warszawa 2006:

„Generalnie należy uznać, że niedopuszczalne jest takie określenie warunków udziału w postępowaniu, które mogłoby utrudniać uczciwą konkurencję. Nie oznacza to jednak, że jeżeli zamawiający pragnie uzyskać usługi lub towary najwyższej jakości, nie może postawić odpowiednio wysokich żądań. Określając warunki udziału w postępowaniu zamawiający nie powinien abstrahować od tego, że istnieją ograniczenia co do możliwości żądania od wykonawców dokumentów potwierdzających spełnienie oczekiwanych warunków (...)”

W związku z powyższym Zamawiający nie przewiduje ogłoszenia nowego postępowania do niniejszego zamówienia.

Zgodnie z art. 184 ust 1 ustawy od rozstrzygnięcia przedmiotowego protestu Protestującemu nie przysługuje odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

WNIESIENIE PROTESTU!

Słupsk 16.07.2007r.

IG-341/03-3/07

WSZYSCY WYKONAWCY

ZAWIADOMIENIE
o wniesieniu protestu w dniu 16.07.2007r w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 211 000 euro, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na wybór inwestora zastępczego (inżyniera kontraktu) inwestycji: budowy krytej pływalni przy Zespole Szkół w Redzikowie wraz z zapleczem rekreacyjno - rehabilitacyjnym. Znak sprawy – IG-341/03/07.

Gmina Słupsk jako zamawiający w przedmiotowym przetargu, działając w oparciu o dyspozycję art. 181 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. nr 164 poz. 1163 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, zawiadamia wykonawców uczestniczących w postępowaniu, o wniesieniu protestu w dniu 16.07.2007r., przez Wykonawcę: „Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycyjnej Sp z o.o., ul. Fordońska 353, 85-766 Bydgoszcz.
Treść protestu wraz z zarzutami w nim zawartymi Zamawiający przekazuje w załączeniu w formie kserokopii (w wersji elektronicznej dostępny jest na stronie internetowej gdzie zamieszona jest SIWZ). Niniejszy protest stanowi również załącznik do protokołu postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego.
Zgodnie z treścią art. 181 ust. 4 ustawy uczestnikami ww. postępowań protestacyjnych stają się także wykonawcy uczestniczący w postępowaniu, którzy przystąpią do przedmiotowego protestu w terminie 3 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy informuje Wykonawców uczestniczących w postępowaniu, iż wraz z wniesieniem protestu bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu. W przypadku, gdy termin ostatecznego rozstrzygnięcia ww. protestów ulegnie wydłużeniu powyżej terminu wskazanego Zamawiający powiadomi o tych okolicznościach wykonawców uczestniczących w niniejszym przetargu oraz poinformuje o obowiązku przedłużenia wadium.
Ponadto Zamawiający informuje, iż do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestów nie można zawrzeć umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia.

Załącznik do zawiadomienia:
1) Kserokopia protestu z dnia 16.07.2007r., wniesionego przez Wykonawcę: „Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycyjnej Sp z o.o., ul. Fordońska 353, 85-766 Bydgoszcz.

(wersja elektroniczna protestu dostępna pod poiższym zdresem (należy skopiować poniższy link i wkleić w przeglądarkę internetową - plik jest w formacie PDF - wymagany jest program Acrobat Reader):

http://slupsk.ug.gov.pl/test/zampubl/inzynier/protest2.pdf

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 24-04-2008 18:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 24-04-2008 18:37