Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupsk
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego i wykonawstwo “pod klucz” - przebudowa ulicy Aleja Nad IG-341/35/07

IG-341/35/07 Słupsk 28.06.2007 r.

G M I N A S Ł U P S K
UL. SPORTOWA 34
76-200 SŁUPSK
tel. (059) 8428-460 tel./fax. (059) 8429-254

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

o wartości szacunkowej powyżej równowartości 14 000 EURO
realizowany na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2007, Nr 82 poz. 560), zwanej dalej „ustawą” na:

„wykonanie projektu budowlano – wykonawczego i wykonawstwo “pod klucz” - przebudowa ulicy Aleja Nad Rzeką w m. Włynkówko oraz budowa nowej drogi prowadzącej do przedsiębiorstwa FISKARS BRAND Polska Sp. z o.o.”
CPV 45111200-0, 45233200-1, 45231300-8, 74232200-6,

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) znajduje się do odbioru w budynku Urzędu Gminy w Słupsk w pokoju nr 10
2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlano – wykonawczego i wykonawstwo “pod klucz” – przebudowa ulicy Aleja Nad Rzeką w m. Włynkówko oraz budowa nowej drogi prowadzącej do przedsiębiorstwa FISKARS (główny CPV- 45111200-0, 45233200-1, 45231300-8, 74232200-6, ) w szczególności:
1) opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie przebudowy drogi Aleja Nad Rzeką o długości ok. 700 mb i budowy chodnika wzdłuż tej drogi oraz na budowie drogi prowadzącej do przedsiębiorstwa FISKARS o długości ok. 350 mb wraz z przeniesieniem na rzecz Zamawiającego własności autorskich praw majątkowych do całości dokumentacji i każdej jej części składowej ze szczególnym uwzględnieniem prawa Zamawiającego do dowolnego adaptowania lub wykorzystania całości projektu lub dowolnej jego części,
2) przebudowa oraz budowa drogi w oparciu o wykonaną dokumentację projektową wskazaną w przedmiocie zamówienia z podziałem na dwa etapy:
- etap I – przebudowa ulicy Aleja Nad Rzeką wraz z wykonaniem chodnika (odcinek od skrzyżowania z ul. Portową do skrzyżowania z nowobudowaną drogą do przedsiębiorstwa Fiskars)o długości ok. 200 mb oraz budowa nowej drogi prowadzącej do przedsiębiorstwa Fiskars - o długość ok. 350 mb,
- etap II - przebudowa ulicy Aleja Nad Rzeką wraz z wykonaniem chodnika (od skrzyżowania z nowobudowaną drogą do osiedla domków jednorodzinnych MAT-BET) - o długość ok. 500 mb,
3) przeprowadzenie procesu inwestycyjnego zgodnie z przepisami prawa budowlanego.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz składania oferty wariantowej.
4. Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające w wysokości nie więcej niż 50% zamówienia podstawowego.
5. Termin wykonania zamówienia: opracowanie projektu oraz wykonanie podbudowy pod nowy odcinek drogi (do przedsiębiorstwa FISKARS) do 31.12.2007 r., wykonanie poszerzenia oraz ułożenie nawierzchni i chodnika do 30 maja 2008 r.
6. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu ustawowemu, spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ustawy oraz warunki określone w SIWZ w szczególności:
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
- są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
7. Zamawiający żąda wadium w niniejszym postępowaniu w wysokości – 10.000 zł.
8. Zamawiający żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3% wartości zmówienia.
9. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: – p. Iwona Bronisz - tel. 0(59) 8428-469 (wew. 54) oraz p. Mariusz Początko – tel. 0(59) 8428-469 (wew. 21).
10. Kryterium oceny ofert: cena - 100%.
11. Oferty należy składać w sekretariacie UG Słupsk. Termin składania ofert upływa dnia:
18.07. 2007 r. o godz. 10.00.
12. Otwarcie ofert nastąpi dnia 18.07.2007 r. o godz. 10.15., w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Słupsku
13. Termin związania ofertą wynosi: 30 dni.

Uwaga!!!!
Zmiany w programie funkcjonalno - uzytkowym:

IG-341/35/07
Słupsk, dnia 16.07.2007 r.

Zmiany w pkt. 2. Charakterystyczne parametry określające zakres robót ppkt.Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu:
dot. konstrukcji nawierzchni drogi do przedsiębiorstwa Fiskars:nawierzchnię drogi należy wykonać z następujących elementów:
-warstwa odsączająca - grubość po zagęszczeniu 20 cm
- warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 20 cm,
- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego - gr. 9 cm
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - gr. 5 cm
Pobocza wykonać z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 5 cm na 10 cm warstwy odsączającej.
Odnośnie poszerzenia nawierzchni Aleji Nad Rzeką:
- warstwa odsączająca 10 cm
- podbudowa z kruszwa łamanego -15 cm
- warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego gr. 3 cm
- na całej szerokości drogi - warstwa ścieralna -gr. 4 cm
W związku z powyższymi zmianami zamawiający wydłuża okres składania ofert do dnia 20.07.2007 r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert - 20.07.2007 . godz. 10.15

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 24-04-2008 18:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 24-04-2008 18:38