Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupsk
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dostawa płynnej mieszanki gazu propan butan do celów energetycznych 8/AJ/ZGKSP/2007 -DOSTAWA GAZU PROPAN - BUTAN DO KOTłOWNI GAZOWEJ W JEZIERZYCACH

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający:
Zakład Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach sp.z o.o.
Jezierzyce ul. Kolejowa 5, 76 – 200 Słupsk
tel. ( 059 ) 811 25 75, fax 847 39 20

Osoba do kontaktu: Adam Jaśkiewicz, Damian Malinowski.

Tryb postępowania:
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8.
Przedmiot zamówienia: Przetarg dotyczy sukcesywnej dostawy płynnej mieszanki gazu propan – butan do kotłowni gazowej w miejscowości Jezierzyce z przeznaczeniem na cele energetyczne w sezonie grzewczym 2007/2008 łącznie z dostawą, montażem i podłączeniem do istniejącej instalacji zasilającej sześciu zbiorników do przechowywania gazu o pojemności 6.700 litrów każdy ( stanowiących własność Wykonawcy ) oraz dzierżawy w/w zbiorników.
Czas realizacji zamówienia – umowa na czas określony od 24.09.2007r. do 24.06.2008r.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, wariantowych, nie zamierza zawierać umowy ramowej, nie przewiduje zastosowania dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje możliwości wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, nie wymaga wniesienia wadium, nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
Specyfikacja Istotnych Waruków Zamówienia jest nieodpłatna i dostępna:
- Wykonawca może odebrać formularz osobiście w siedzibie Zamawiającego
- na pisemną prośbę Wykonawcy zostanie ona niezwłocznie wysłana pocztą tradycyjną,
- w postaci elektronicznej do pobrania ze strony: www.slupsk.ug.gov.pl w zakładce BIP – ZGK
Jezierzyce – Zamówienia Publiczne . - znak sprawy: 8/AJ/ZGKSP/2007
Warunki udziału w postępowaniu:

1.Wykonawca zgodnie z art. 22 ust1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, znajduje się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
2.Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnośći cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
3.Wykonawca dysponuje możliwością awaryjnej alternatywnej ( warunki atmosferyczne – niskie temperatury powietrza ) dostawy płynnego gazu propan w ilości do 6.700,00 litrów jednorazowo – maksymalnie trzy dostawy po cenie rynkowej, bądź ustalonej w drodze negocjacji między stronami.
Ocena spełnienia w/w warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w SIWZ, które należy załączyć do oferty. Ocena zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia“.

Kryteria oceny ofert:
Przy wyborze ofert Zamawiający stosował będzie następujące kryteria:
Cena brutto zł/kpl za montaż zbiorników: 5 %
Cena brutto zł/kpl/m-c za czynności serwisowe i dzierżawę: 15%
Cena brutto zł/l za dostawę gazu do kotłowni: 80 %

Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 w terminie do dnia: 04.09.2007r. do godz 1030.
Oferty otrzymane po w/w terminie zostaną zwrócone bez ich otwierania po upływie terminu do złożenia protestu. Komisja przetargowa otworzy oferty w dniu 04.09.2007r o godz 1050
w siedzibie Zamawiającego ( POKÓJ NR.1 ) na posiedzeniu jawnym.
Termin związania ofertą – 30 dni.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 24-04-2008 18:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 24-04-2008 18:42