Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupsk
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dostawa betonu B 20 9/AJ/ZGKSP/2007 - dostawa betonu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający:
Zakład Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach sp.z o.o.
Jezierzyce ul. Kolejowa 5, 76 – 200 Słupsk
tel. ( 059 ) 811 25 75, fax 847 39 20
Osoba do kontaktu: Adam Jaśkiewicz, Jan Iżykowicz
Tryb postępowania:
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust 8.
Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy ( od 01.10.2007 ) żwirowego betonu B 20 do wykonania drogi betonowej do miejscowości Lękwica z miejscowości Wiklino ( skrzyżowanie z drogą w kierunku Łeby ) w Gminie Słupsk na zasadach określonych w SIWZ.
Szacowana ilość betonu około 1.350,00 - 1.400,00 m3- około 3000mb drogi.
Czas realizacji zamówienia – umowa na czas określony od 28.09.2007r. do 23.11.2007r.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, wariantowych, nie zamierza zawierać umowy ramowej, nie przewiduje zastosowania dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje możliwości wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, nie wymaga wniesienia wadium, nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
Specyfikacja Istotnych Waruków Zamówienia jest nieodpłatna i dostępna:
- Wykonawca może odebrać formularz osobiście w siedzibie Zamawiającego
- na pisemną prośbę Wykonawcy zostanie ona niezwłocznie wysłana pocztą tradycyjną,
- w postaci elektronicznej do pobrania ze strony: www.slupsk.ug.gov.pl w zakładce BIP – ZGK
Jezierzyce – Zamówienia Publiczne . - znak sprawy: 9/AJ/ZGKSP/2007
Warunki udziału w postępowaniu:

1.Wykonawca zgodnie z art. 22 ust1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, znajduje się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Ocena spełnienia w/w warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w SIWZ, które należy załączyć do oferty. Ocena zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia“.

Kryteria oceny ofert:
Przy wyborze ofert Zamawiający stosował będzie następujące kryteria:

Cena brutto betonu zł/m3 : 100 %

Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 w terminie do dnia: 19.09.2007r. do godz 1030.
Oferty otrzymane po w/w terminie zostaną zwrócone bez ich otwierania po upływie terminu do złożenia protestu. Komisja przetargowa otworzy oferty w dniu 19.09.2007r o godz 1050
w siedzibie Zamawiającego ( POKÓJ NR.1 ) na posiedzeniu jawnym.
Termin związania ofertą – 30 dni.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 24-04-2008 18:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 24-04-2008 18:43