Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przetarg nieograniczony do 211 000 euro. IG-341/40/06. Wykonanie przebudowy i rozbudowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Siemianice – Gmina Słupsk.

IG-341/40/07 Słupsk 17.08.2007r.

G M I N A S Ł U P S K
UL. SPORTOWA 34
76-200 SŁUPSK
tel. (059) 8428-460 tel./fax. (059) 8429-254

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 211 000 euro realizowany na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006r; Nr 164 poz. 1163 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” na:

„wykonanie przebudowy i rozbudowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Siemianice – Gmina Słupsk”

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w wersji drukowanej znajduje się do odbioru w budynku Urzędu Gminy w Słupsk w pokoju nr 13.
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w wersji elektronicznej znajduje się na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy w Słupsku pod adresem http://bip.slupsk.tensoft.pl/index.php?gid=73
3. Przedmiot przetargu obejmuje wykonanie przebudowy i rozbudowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Siemianice – Gmina Słupsk (CPV: 45212300-9).
4. Szczegółowy zakres prac zawiera SIWZ -przedmiary – zał. nr 6 oraz dokumentacja projekowa – zał. nr 7.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz składania oferty wariantowej.
6. Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające.
7. Termin wykonania zamówienia: do 30.05.2008r.
8. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu ustawowemu, spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz warunki określone w SIWZ w szczególności:
1) posiadają doświadczenie w zakresie robót stanowiących przedmiot przetargu tj. wykonali w okresie pięciu ostatnich lat licząc od daty wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej trzy roboty budowlane w zakresie budowy lub przebudowy obiektów kubaturowych o wartości brutto nie mniejszej niż cena zadeklarowana w ofercie przez wykonawcę,
2) dysponują osobami uprawnionymi do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, które:
a) posiadają uprawnienia zawodowe do prowadzenia robót objętych przedmiotem zamówienia w
branżach: budowlanej, sanitarnej i elektrycznej,
b) są członkami odpowiednich izb samorządu zawodowego.
3) są ubezpieczeni w zakresie wykonywanej działalności.
9. Zamawiający żąda wadium w wysokości 4 000 zł (cztery tysiące złotych).
10. Zamawiający żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3% ceny całkowitej podanej w ofercie.
11. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest p. Danuta Terpiłowska - tel. 0(59) 842-84-69 (wew. 54) oraz p. Mariusz Początko - tel. 0(59) 842-84-69 (wew. 21).
12.Kryterium oceny ofert: CENA – 100%.
13. Oferty należy składać w sekretariacie UG w Słupsku. Termin składania ofert upływa dnia 06 września 2007r., o godz. 13.00.
14.Otwarcie ofert nastąpi dnia 06 września 2007r., o godz. 13.15 w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Słupsku.
15.Termin związania ofertą wynosi: 30 dni.
16.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
17.Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
18.Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

Pod poniższym adresem dostępna jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (należy skopiować poniższy link i wkleić w przeglądarkę internetową - plik jest w formacie PDF - wymagany jest program Acrobat Reader):

http://slupsk.ug.gov.pl/test/zampubl/siem_swietlica/pelnaSIWZ.pdf

WYJASNIENIE DO SIWZ!

31.08.2007r.
IG-341/40-1/07

Zamawiający wyjaśnia, że w kosztorysie należy uwzglednić wystawienie nowego kotła opalanego drewnem - KP-BUDERUS, zgodnie z pozycją 3.1 kosztorysu nakładczego. Zapis w dokumentacji projektowej nie wyjasnia prezycyjnie tej kwestii.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 24-04-2008 18:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 24-04-2008 18:45