Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupsk
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przetarg nieograniczony pow. 211 000 do 5 278 000 euro. IG-341/41/07. Budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół w Redzikowie wraz z zapleczem rekreacyjno - rehabilitacyjnym.

Słupsk 24.08.2007r.

IG-341/41/07.

G M I N A S Ł U P S K
UL. SPORTOWA 34
76-200 SŁUPSK
tel. (059) 8428-460 tel./fax. (059) 8429-254

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa przekracza wyrażoną w złotych równowartości kwoty 211 000 euro i nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 278 000 euro, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r. nr 164 poz. 1163 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” na:

„budowę krytej pływalni przy Zespole Szkół w Redzikowie wraz z zapleczem rekreacyjno - rehabilitacyjnym”

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w wersji drukowanej (pełna wraz z projektem budowlanym) znajduje się do odbioru w budynku Urzędu Gminy w Słupsk w pokoju nr 01 – cena 500,00 zł.
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w wersji elektronicznej znajduje się na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy w Słupsku pod adresem http://bip.slupsk.tensoft.pl/index.php?gid=73
3. Przedmiot przetargu obejmuje budowę krytej pływalni przy Zespole Szkół w Redzikowie wraz z zapleczem rekreacyjno - rehabilitacyjnym (CPV: 45212212-5). Przedmiotowy obiekt będzie odrębnym budynkiem w szkolnym zespole dydaktyczno - sportowym powiązanym segmentem wejściowym z istniejącą halą sportową. Użyteczność obiektu poza funkcją sportową polegać będzie na wykorzystywaniu go w zakresie rekreacji połączonej z atrakcjami wodnymi, odnowy biologicznej, gastronomii wraz z kręgielnią oraz zespołem rehabilitacji.
4. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zawarta w SIWZ.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz składania oferty wariantowej.
6. Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające.
7. Termin wykonania zamówienia: 18 miesięcy od daty podpisania umowy.
8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.
8.1 Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy i zobowiązany jest spełnić warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”, w tym:
1) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonanie robót budowlanych odpowiadających
przedmiotowi zamówienia tj. wykonał w okresie pięciu ostatnich lat przed dniem wszczęcia
niniejszego przetargu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co
najmniej trzy roboty budowlane o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż cena zadeklarowana w
ofercie, w tym co najmniej jedna robota dot. budowy krytej pływalni o wartości nie mniejszej niż
8 mln zł (brutto),
2) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. dysponuje co najmniej :
a) kierownikiem budowy, który:
- posiada co najmniej 5 letnie doświadczenie w kierowaniu budową (w tym co najmniej jedna budowa
krytej pływalni),
- posiada uprawnienia budowlane do kierowania budową w specjalności konstrukcyjno – budowlanej
bez ograniczeń określone przepisami prawa budowlanego lub odpowiadające im ważne uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiada
aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,
b) kierownikiem robót sanitarnych - specjalistą w zakresie robót instalacji i sieci sanitarnych,
urządzeń cieplnych i wentylacyjnych, który:
- posiada co najmniej 5 letnie doświadczenie w kierowaniu ww. robotami (w tym co najmniej jedna
budowa krytej pływalni),
- posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiada aktualne
zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,
c) kierownikiem robót elektrycznych - specjalistą w zakresie robót sieci, instalacji, urządzeń
elektrycznych i automatyki, który:
- posiada co najmniej 5 letnie doświadczenie w kierowaniu ww. robotami (w tym co najmniej jedna
budowa krytej pływalni),
- posiada uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
oraz posiada aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego;
3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonania zamówienia tj.:
a) posiada średni obrót roczny za okres ostatnich 3 lat obrotowych (2004, 2005, 2006), a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, w wysokości nie mniejszej niż: 5 000
000,00 zł.,
b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 3 000 000,00 zł.,
c) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
na kwotę nie niższą niż 1 000 000,00 zł.
8.2 W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia warunki muszą być spełnione łącznie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z zastrzeżeniem, że warunek nie podlegania wykluczeniu z postępowania, o którym mowa w art. 22 ust.1 pkt 4 ustawy musi być spełniony przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie na podstawie oświadczeń i dokumentów załączonych w ofercie, w oparciu dyspozycje zawarte w pkt 6.0 SIWZ. Niespełnienie warunku udziału w przetargu stanowi podstawę do wykluczenia Wykonawcy i odrzucenia oferty.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał siłami własnymi część przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 50 % zaoferowanej ceny. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, zobowiązany jest wskazać w ofercie (w Załączniku Nr 4 do SIWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
8.3 Do oferty sporządzonej w oparciu o Formularz oferty, stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ należy dołączyć następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
1) oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy, sporządzone wg Załącznika nr 2 do SIWZ,
2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
3) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
4) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4 – 8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
5) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy - wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
6) wykaz wykonanych robót budowlanych, w tym co najmniej jedna dot. budowy krytych pływalni, sporządzony wg Załącznika nr 3 do SIWZ, potwierdzający spełnienie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.1.1 SIWZ,
7) dokumenty potwierdzające, że wykazane wg Załącznika nr 3 do SIWZ roboty budowlane zostały wykonane należycie,
8) wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, sporządzony wg Załącznika nr 4 do SIWZ, potwierdzający spełnienie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.1.2 SIWZ
9) dokumenty stwierdzające, że osoby wyszczególnione w wykazie sporządzonym wg Załącznika nr 4 do SIWZ posiadają uprawnienia wymagane w pkt 5.1.2 SIWZ tj. uprawnienia budowlane wraz zaświadczeniami właściwych izb samorządu zawodowego;
10) sprawozdanie finansowe albo jego część, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.1.3 SIWZ;
11) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, potwierdzająca spełnienie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.1.3 SIWZ;
12) polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności potwierdzający spełnienie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.1.3 SIWZ.
9. Zamawiający żąda wadium w wysokości 100 000 zł (sto tysięcy złotych).
10. Zamawiający żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.
11. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest p. Marek Jeziorski - tel. 0(59) 842-84-69 (wew. 19) oraz p. Mariusz Początko - tel. 0(59) 842-84-69 (wew. 21).
12. Kryterium oceny ofert: CENA – 100%.
13. Oferty należy składać w sekretariacie UG w Słupsku. Termin składania ofert upływa dnia 24 września 2007r., o godz. 1300.
14. Otwarcie ofert nastąpi dnia 24 września 2007r., o godz. 1315 w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Słupsku.
15. Termin związania ofertą wynosi: 30 dni.
16. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
17. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
18. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

Pod poniższym adresem dostępna jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (należy skopiować poniższy link i wkleić w przeglądarkę internetową - plik jest w formacie PDF - wymagany jest program Acrobat Reader):

http://slupsk.ug.gov.pl/test/zampubl/aquapark2/pelnaSIWZ.pdf

Pod poniższym adresem dostępne są PRZEDMIARY ROBÓT dla wszystkich branż (należy skopiować poniższy link i wkleić w przeglądarkę internetową - plik jest w formacie ZIP - należy rozpakować plik i do otwarcia użyć program Acrobat Reader):

http://slupsk.ug.gov.pl/test/zampubl/aquapark2/przedmiary.zip

Pod poniższym adresem dostępny PROJEKT BUDOWLANY (wykonawczy) dla wszystkich branż (należy skopiować poniższy link i wkleić w przeglądarkę internetową - plik jest w formacie ZIP - należy rozpakować plik i do otwarcia użyć program Acrobat Reader):

http://slupsk.ug.gov.pl/test/zampubl/aquapark2/projekt.zip

Pod poniższym adresem dostępna DOKUMENTACJA PROJEKTOWA – SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT dla wszystkich branż (należy skopiować poniższy link i wkleić w przeglądarkę internetową - plik jest w formacie ZIP - należy rozpakować plik i do otwarcia użyć program Acrobat Reader):

http://slupsk.ug.gov.pl/test/zampubl/aquapark2/STWiORB.zip

W wersji elektronicznej Aranżacja Wnętrz dostępna jest w wersji PDF - należy skopiować poniższy link i wkleić w przeglądarkę internetową - plik jest w formacie ZIP - należy rozpakować plik i do otwarcia użyć program Acrobat Reader:

http://slupsk.ug.gov.pl/test/zampubl/aquapark2/wnetrza.zip

W wersji elektronicznej Instalacje Specjalne dostępne są w wersji PDF - należy skopiować poniższy link i wkleić w przeglądarkę internetową - plik jest w formacie ZIP - należy rozpakować plik i do otwarcia użyć program Acrobat Reader:

http://slupsk.ug.gov.pl/test/zampubl/aquapark2/inst_specjalne.zip

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 24-04-2008 18:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 24-04-2008 18:47