Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupsk
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZIMOWE UTRZYMANIE DRóG 20007/20008 - GMINA SłUPSK 10/AJ/ZGKSP/2007

znak sprawy: 10/AJ/ZGKSP/2007

Jezierzyce, dn. 09.11.2007r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający:
Zakład Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach sp.z o.o.
Jezierzyce ul. Kolejowa 5, 76 – 200 Słupsk
tel. ( 059 ) 811 25 75, fax 847 39 20
Osoba do kontaktu: Przemysław Halczak
Tryb postępowania:
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust 8.
Przedmiot zamówienia: zimowe utrzymanie dróg i ulic w sezonie zimowym 2007/2008 na terenie wiejskiej Gminy Słupsk – odśnieżanie i usuwanie lokalnie występujących gołoledzi w miejscach niebezpiecznych typu skrzyżowania, zakręty, podjazdy, wzniesienia.
Czas realizacji zamówienia – umowa na czas określony od 28.11.2007r. do 30.04.2008r.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne rejony zgodnie z SIWZ oraz nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych, nie zamierza zawierać umowy ramowej, nie przewiduje zastosowania dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje możliwości wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, nie wymaga wniesienia wadium, nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

Warunki udziału w postępowaniu:
1.Wykonawca zgodnie z art. 22 ust1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, znajduje się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
2.Wykonawca posiada sprzęt niezbędny do zimowego utrzymania dróg w danym rejonie zgodnie z wymaganiami zawartymi w niniejszej specyfikacji.
Wykonawca gwarantuje stałą możliwość kontaktowania się Zamawiającego – posiada „czynne“ minimum jeden telefon komórkowy oraz telefon stacjonarny.
3.Wykonawca nie posiada zaległości podatkowych oraz nie zalega z opłacaniem obowiązkowych składek wobec ZUS ( lub KRUS ).
4.Wymagania techniczne do złożenia oferty: zgodnie z SIWZ

Kryteria oceny ofert:
Przy wyborze ofert Zamawiający stosował będzie następujące kryteria:

Cena/wg rejonu brutto zł/rh : 100 %

Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 w terminie do dnia: 19.11.2007r. do godz 1345.
Oferty otrzymane po w/w terminie zostaną zwrócone bez ich otwierania po upływie terminu do złożenia protestu. Komisja przetargowa otworzy oferty w dniu 19.11.2007r o godz 1400
w siedzibie Zamawiającego ( POKÓJ NR.1 ) na posiedzeniu jawnym.
Termin związania ofertą – 30 dni.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 24-04-2008 18:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 24-04-2008 18:52