Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

XXVII/284/2005 09.12.2005 w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Słupsk na rok 2006.


UCHWAŁA NR XXVII/ 284/2005

RADY GMINY SŁUPSK

z dnia 9 grudnia 2005 roku

w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Słupsk na rok 2006

Na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku Nr 24, poz.198, ze zmianami: Dz. U. Nr 122, poz.1143, Dz. U. z 2004 roku Nr 238, poz. 2390), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203),

Rada Gminy Słupsk

uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Program Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Słupsk na rok 2006, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słupsk.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Rady Gminy Słupsk

NrXXVII/284/2005

z dnia 9 grudnia 2005 roku

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

GMINY SŁUPSK na rok 2006

Znowelizowana ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii jest podstawą prawną do podejmowania przez samorząd gminy działań dotyczących przeciwdziałania narkomanii.

Wyjaśnienia wymaga terminologia: przez pojęcie narkotyk, narkomania rozumieć należy jako substancja psychoaktywna inna niż alkohol i tytoń. Pojęcie obejmuje substancje nielegalne, a także niektóre legalne jak leki psychotropowe czy substancje wziewne (kleje, benzyny itp.) używane w celu odurzania się.

Narkomania jest jednym z najpoważniejszych problemów społecznych, niesie za sobą poważne ryzyko dla zdrowia publicznego, szczególnie w kontekście chorób infekcyjnych (HIV, żółtaczka, choroby weneryczne, gruźlica). Ryzyko zgonu wśród narkomanów jest kilkakrotnie wyższe niż w porównywalnej wiekowo populacji generalnej.

Od początku lat dziewięćdziesiątych obserwuje się w Polsce „narkotykowy boom”. Polska scena narkotykowa zaczęła upodabniać się do zachodnioeuropejskiej. W wyniku zmian ustrojowych rozwiązywanie problemów społecznych zostało w znacznej części delegowane na poziom lokalny.

Według danych ogólnopolskich pierwsze kontakty z narkotykami przypadają zazwyczaj na ostatnie klasy szkoły podstawowej oraz klasy gimnazjalne. Do inicjacji używania narkotyków służą najczęściej substancje wziewne, marihuana, amfetamina oraz leki uspokajające i nasenne.

Zażywanie narkotyków przez młodych ludzi jest olbrzymim problemem społecznym z uwagi na tragiczne konsekwencje kontaktów z narkotykiem oraz tworzeniem się nowych wzorców zachowań młodzieży. Sam fakt inicjacji narkotykowej nie wynika z utrwalonych wzorców kulturowych, a raczej ze specyfiki okresu dojrzewania. W poszukiwaniu „klucza dorosłości” młodzież eksperymentuje , także z narkotykami. Ten rodzaj środków odurzających jest jednak o tyle bardziej niebezpieczny, że w krótkim czasie prowadzi do uzależnienia.

Najczęstszym motywem sięgania po narkotyki jest ciekawość, następną -potrzeba zaistnienia w grupie czy zaimponowania komuś, czyli „dla szpanu”. Badania pokazują, że do używania narkotyków dochodzi również ze względów towarzyskich, bez wyraźnej intencji czy refleksji osoby sięgającej po narkotyk.

Zarówno inicjacji, jak kontynuacji używania narkotyków sprzyja duża ilość niekontrolowanego przez dorosłych, czasu wolnego.

Gminę Słupsk zamieszkują 13 902 osoby, w tym, do przedszkoli gminnych uczęszcza 102 dzieci, do szkół podstawowych 1113 dzieci, do gimnazjów 605. Na terenie Gminy funkcjonuje 15 świetlic wiejskich działających w godzinach popołudniowych, które są miejscem gdzie młodzi ludzie również ci, którzy ukończyli szkoły gimnazjalne mają możliwość spędzenia wolnego czasu. W 11 miejscowościach działają świetlice realizujące program środowiskowy.

Program Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Słupsk stanowi spis działań będących jednocześnie zadaniami własnymi gminy w obszarze tych zagadnień społecznych, które realizowane będą w 2006 roku. Założenia powyższego programu są zgodne z założeniami Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2002 - 2005.

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w art. 10 przekazuje gminie, prowadzenie działań związanych z przeciwdziałaniem tym zjawiskom. Zapisano je w formie pięciu zadań, które GKRPA przyjęła do realizacji w 2006 roku.

ZADANIE I - ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI POMOCY TERAPEUTYCZNEJ I REHABILITACYJNEJ DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH I OSÓB ZAGROŻONYCH UZALEŻNIENIEM

 1. Prowadzenie punktu informacyjnego działającego przy Urzędzie Gminy w Słupsku, mającego na celu udzielanie informacji o instytucjach pomocowych działających w sferze narkotykowej.

 2. Udzielanie informacji o możliwościach leczenia, rehabilitacji osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem.

ZADANIE II - UDZIELANIE RODZINOM, W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ PROBLEMY NARKOMANII, POMOCY PSYCHOSPOŁECZNEJ I PRAWNEJ

 1. Udzielanie rodzinom, w której występuje problem narkomani pomocy doraźnej:

 • pomoc w sporządzaniu wniosków do sądu lub prokuratury,

 • w sytuacjach najtrudniejszych kierowanie do Domu Interwencji Kryzysowej.

 1. Udzielanie informacji na temat ośrodków, stowarzyszeń i innych instytucji pomagających osobom uzależnionym i ich rodzinom.

ZADANIE III - PROWADZENIE PROFILAKTYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ, EDUKACYJNEJ ORAZ SZKOLENIOWEJ W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW NARKOMANII, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, TAKŻE DZIAŁAŃ NA RZECZ DOŻYWIANIA DZIECI UCZESTNICZĄCYCH W POZALEKCYJNYCH PROGRAMACH OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH I SOCJOTERAPEUTYCZNYCH.

 1. Sfinansowanie 1 godziny tygodniowo zajęć profilaktyczno - wychowawczych w 11 świetlicach środowiskowych działających na terenie Gminy Słupsk.

 2. Realizacja programu profilaktyki narkotykowej podczas zajęć profilaktyczno - wychowawczych.

 3. Dofinansowanie zakupu produktów spożywczych dla dzieci uczestniczących w zajęciach profilaktyczno - wychowawczych.

 4. Zrealizowanie w szkołach terenu Gminy Słupsk ogólnopolskiej kampanii pod hasłem „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

 5. Udostępnianie materiałów edukacyjnych znajdujących się w bibliotece GKRPA wszystkim osobom chętnym do zdobycia wiedzy na tematy związane narkotykami.

ZADANIE IV - WSPOMAGANIE DZIAŁAŃ INSTYTUCJI, ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I OSÓB FIZYCZNYCH, SŁUŻĄCYCH ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW NARKOMANI

 1. Współpraca ze szkołami z terenu Gminy Słupsk w zakresie realizacji programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, udostępniania obiektów szkoły na potrzeby prowadzenia zajęć profilaktyczno - wychowawczych. Współpraca w zakresie zdiagnozowania problemu narkotykowego na terenie Gminy Słupsk.

 2. Współpraca z Ośrodkiem Resocjalizacji Stowarzyszenia „Solidarni Plus” w Gajkach w zakresie pomocy merytorycznej dotyczącej problemu narkomanii.

 3. Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury Gminy Słupsk w zakresie udostępniania i doposażenia świetlic wiejskich na prowadzenie zajęć.

 4. Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie pomocy osobom uzależnionym od narkotyków oraz ich rodzinom.

 5. Współpraca z Gminnym Towarzystwem Budownictwa społecznego w zakresie udostępniania hali sportowo - widowiskowej dla społeczności lokalnej do prowadzenia różnego rodzaju zajęć sportowych.

 1. Współpraca z dzielnicowymi Komisariatów Policji w Słupsku w zakresie działań Komisji.

 2. Współpraca ze Strażą Gminną w Kobylnicy w zakresie działań Komisji.

ZADANIE V - POMOC SPOŁECZNA OSOBOM UZALEŻNIONYM I RODZINOM OSÓB UZALEŻNIONYCH DOTKNIĘTYM UBÓSTWEM I WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM I INTEGROWANIE ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM TYCH OSÓB Z WYKORZYSTANIEM PRACY SOCJALNEJ I KONTRAKTU SOCJALNEGO.

Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie wynikającym z ustawy o pomocy społecznej.

Powyższe zadanie realizowane będą przez wszystkich członków GKRPA przy współpracy z:

 • pracownikami socjalnymi,

 • pedagogami szkolnymi,

 • nauczycielami,

 • psychiatrami, psychologami,

 • lekarzami, pielęgniarkami,

 • policją,

 • strażą Gminną oraz osobami pragnącymi zapobiegać problemom związanym z narkotykami.

Harmonogram finansowy do Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Słupsk na rok 2006, stanowi załącznik nr 1.

Praca Komisji odbywać się będzie w każdą środę w godzinach 15 - 17.

Pełnomocnik od poniedziałku do piątku w godzinach 10 - 14.


Załącznik nr 1 do

Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Słupsk

na rok 2006.

Harmonogram finansowy do

Programu Przeciwdziałania Narkomanii

na rok 2006

Na realizację programu przewidziano kwotę 10.000 złotych.

W ramach tej kwoty przewidziano realizację 1 godziny tygodniowo programu profilaktyczno - wychowawczego w 11 świetlicach środowiskowych na terenie Gminy Słupsk.

1. 11 świetlic x 42 tygodnie x 18 złotych " 8.400 zł.

2. na zakup produktów spożywczych

dla dzieci uczestniczących w zajęciach - 1.600 zł.

razem 10.000 zł.

1

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 11-03-2008 10:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-03-2008
Ostatnia aktualizacja: - 11-03-2008 10:50