Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

XIV/148/2004 15.06.2004 w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku na ekonomiczne usamodzielnienie.


U c h w a ł a Nr XIV/148/2004

Rady Gminy Słupsk

z dnia 15 czerwca 2004 roku

w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku na ekonomiczne usamodzielnienie.

Na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64 poz. 593 z 2004 roku ze zmianami: Dz. U. Nr 99 poz. 1001)

Rada Gminy Słupsk

u c h w a l a, co następuje;

§ 1

Zasiłek celowy na ekonomiczne usamodzielnienie zwany dalej „zasiłkiem” może być przyznany w szczególności na:

  1. podjęcie działalności gospodarczej,

  2. pokrycie kosztów przyuczenia do zawodu lub przekwalifikowania zawodowego, jeżeli jednostka szkoląca zobowiąże się do przygotowania zawodowego świadczeniobiorcy w określonym czasie, nie dłuższym niż 6 miesięcy, a przygotowanie to rokuje poprawę jego sytuacji materialnej,

  3. pokrycie kaucji na użyczenie przedmiotów i urządzeń ułatwiających niepełnosprawnym funkcjonowanie w środowisku i podjęcie pracy zarobkowej.

§ 2

Zasiłek może być przyznany, jeżeli okoliczności sprawy i przedłożone przez ubiegającego się propozycje działalności gospodarczej rokują, że pomoc będzie wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i przyniesie zamierzone efekty.

§ 3

Przyznanie zasiłku i jego wysokość zależne są od warunków bytowych zainteresowanego oraz rodzaju proponowanego przedsięwzięcia.

§ 4

  1. Decyzję w sprawie przyznania zasiłku podejmuje Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupsku po uzyskaniu opinii Wójta Gminy Słupsk.

§ 5

Zasiłek nie przysługuje jeżeli rodzina lub osoba ubiegająca się otrzymała już pomoc na ten cel z innego źródła.

§ 6

Podstawą odmowy przyznania lub ograniczenia wysokości zasiłku może być uchylanie się przez osobę lub rodzinę ubiegającą się o pomoc od podjęcia odpowiedniej pracy w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu albo poddania się przeszkoleniu zawodowemu.

§ 7

Wysokość zasiłku nie może przekraczać 20-krotności kwoty kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej ustalonego na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

§ 8

  1. Zasiłek może być bezzwrotny lub zwrotny w części lub w całości.

  2. Uprawnione do zasiłku bezzwrotnego są rodziny, których miesięczny dochód na osobę nie przekracza kwoty kryterium dochodowego ustalonego na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

  3. Osobom, które nie spełniają kryterium określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej może być przyznany zasiek pod warunkiem zwrotu jego części lub całości.

§ 9

W decyzji o przyznaniu zasiłku zwrotnego określa się, czy podlega on zwrotowi w części, czy w całości, oraz termin i sposób jego spłaty.

§ 10

  1. Zasiłek na pokrycie kosztów przyuczenia do zawodu lub przekwalifikowania ustala się w wysokości kosztów szkolenia, nie więcej jednak niż kwota określona w § 7 niniejszej uchwały, po złożeniu przez świadczeniobiorcę zobowiązania do jego odbycia.

  2. Koszty te pokrywa z zasiłku ośrodek pomocy społecznej bezpośrednio jednostce szkolącej.

  3. W przypadku nieukończenia przez świadczeniobiorcę szkolenia z jego winy, zasiłek w całości podlega zwrotowi, bez względu na sytuację materialną rodziny.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupsku

§ 12

Traci moc Uchwała Nr XXI/117/96 Rady Gminy Słupsk z dnia 29 listopada 1996r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych zasad i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Słupsku.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 25-02-2008 09:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-02-2008
Ostatnia aktualizacja: - 25-02-2008 09:44